Verný pravde

V Nálepkove odhalili tabuľu Dietrichovi Bonhoefferovi

Pred 90 rokmi, v júli 1932 sa v Čiernohorských Kúpeľoch konala medzinárodná ekumenická konferencia, na ktorej prednášal a kázal Dietrich Bonhoeffer – známy nemecký evanjelický teológ, popravený nacistami krátko pred koncom 2. svetovej vojny (1906 – 1945). Pri príležitosti pamätnej návštevy 24. júla 2022 odhalili pamätnú tabuľu na priečelí evanjelického kostola v Nálepkove. Vyrobila a inštalovala ju firma Kamenárstvo Klimek Bardejov. Na pokrytie finančných nákladov prispel Východný dištrikt ECAV, Cirkevný zbor Švedlár, Košický seniorát, Karpatskonemecký  spolok a obec Nálepkovo. Pred samotným aktom odhalenia tabule zaznela autorská báseň D. Bonhoeffera Kto som ja?  apríhovor Ondreja Kleknera, starostu obce Nálepkovo. Následne spolu s Petrom Mihočom, biskupom Východného dištriktu, Zuzanou Patzovou, dozorkyňou Cirkevného zboru Švedlár a Erikou König, zástupkyňou Karpatskonemeckého spolku odhalili pamätnú tabuľu. Po ďakovnej modlitbe Samuela Linkescha, seniora Košického seniorátu program pokračoval drobným občerstvením na námestí pred evanjelickým kostolom.

Odhaleniu pamätnej tabule predchádzali slávnostné Služby Božie. Zástup duchovných, pozvaných hostí a zástupcov ekumény do evanjelického kostola viedli členovia baníckeho spolku. Počas tzv. baníckej ofery, ktorú zhromaždenie odovzdáva za oltárom,  znelo prelúdium Allegro – G. P. Telemanna v podaní cirkevnej dychovej hudby Posaunenchor z Mníšku nad Hnilcom. V úvode sa prihovorilo predsedníctvo cirkevného zboru Švedlár – administrátor, farár Ján Sabanoš a dozorkyňa Zuzana Patzová. Pred kázňou Petra Mihoča, biskupa Východného dištriktu zaznela autorská pieseň D. Bonhoeffera, v Evanjelickom spevníku pod číslom 637 – Predivná noc nás tíško obostiera, po kázni báseň Kresťania a pohania. Za ekuménu sa prihovoril Andrej Imrich, emeritný biskup rímsko-katolíckej Spišskej diecézy, Erika König prečítala príhovor Ondrej Pössa, predsedu Karpatskonemeckého spolku. Vystúpil spevácky zbor Karpatskonemeckého spolku – miestna skupina z Mníšku nad Hnilcom. Služby Božie hrou na organ sprevádzala ako kantorka Ivana Jelen. Posaunenchor hral Beethovenovu skladbu inšpirovanú Žalmom 19 a postlúdiom W. Brödela sprevádzal slávnostný presun zhromaždenia z chrámu k pamätnej tabuli.

Vstupy cirkevnej dychovej hudby a speváckeho zboru zneli aj v rámci slávnostnej akadémie „Verný pravde“. Prednášku o živote a diele D. Bonhoeffera predniesol Roman Králik, profesor na Filozofickej fakulte UKF Nitra a riaditeľ Kierkegaardovej spoločnosti na Slovensku. Hlavnú prednášku doplnil koreferát Emílie Mihočovej o príbehu „nenaplnenej“ lásky Dietricha a jeho snúbenice Márie vo Wedermeier. Biskup Mihoč prečítal tiež úryvok z príhovoru generálneho biskupa Ivana Eľka o jeho osobnom vzťahu k odkazu života a diela Bonhoeffera. Program spomienkového podujatia, ktoré bolo zároveň aj seniorátnym stretnutím presbyterov Košického seniorátu, modlitbou a požehnaním uzavrel biskup Východného dištriktu Peter Mihoč.

Podujatie „Verný pravde“ sa konalo pod záštitou Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko. Pripomenulo tiež jeden z najdôležitejších Bonhoefferových odkazov: „Cirkev je cirkvou len vtedy, ak je tu pre druhých.“ Zaujímavosťou je, že sa zachovali texty Bonhoefferových prednášok, ktoré odzneli pred 90 rokmi na medzinárodnej ekumenickej konferencii v Čiernohorských kúpeľoch – po preklade z nemčiny budú priebežne zverejnené v evanjelickej tlači.

-emi-

Viac o podujatí v septembrovom vydaní mesačníka eVýchod

Foto – E. Mihočová © Východný dištrikt ECAV