Usmernenie predsedníctva ECAV ku konaniu zborových konventov

Predsedníctvo ECAV vydalo 13. januára 2021 usmernenie pre cirkevné zbory ohľadne zasadnutí výročných presbyterstiev a konventov. Za normálnych okolností by už o takomto čase prebiehali prípravy, no vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu to, žiaľ, nie je možné. Predsedníctvo uviedlo, že o nevyhnutnom posunutí termínov výročných konventov bude rokovať generálne presbyterstvo 29. januára 2021. Cirkevné zbory budú včas informované o jeho uzneseniach a  celkovom riešení situácie.   

Generálny biskup Ivan Eľko a generálny dozorca Ján Brozman zbory povzbudili, aby sa  neznepokojovali tým, že výbory, revízne komisie a presbyterstvá nemôžu pracovať na príprave konventov a že nemôžu byť dodržané  tradičné termíny. Zároveň by zbory mali byť  pripravené vykonať ich ihneď,  ako to pandemická situácia dovolí. Zhromažďovať podklady, údaje a pripravovať výročné správy je možné za dodržania protipandemických opatrení aj teraz.

Predsedníctvo ECAV zborom tiež poďakovalo za trpezlivosť a svedomitosť v službe a vyzvalo ich k hľadaniu vzájomného porozumenia, šíreniu pokoja a vzájomnej podpore: „Majme na pamäti tých, ktorí potrebujú praktickú pomoc a službu lásky v núdzi. Hľadajme spôsoby, ako i v tomto čase, ba práve v tomto čase šíriť radostnú správu o záchrane človeka v Pánovi Ježišovi Kristovi. Porúčame vás do Božej ochrany a prosíme Pána, aby Vás zachoval zdravých.“

-em-