Tranoscius sprevádza už päť generácií evanjelikov

Služby Božie v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši – 30. apríla 2023, uzavreli štvordňový program osláv 125. výročia vydavateľstva Tranoscius. Kazateľ, generálny biskup ECAV Ivan Eľko pripomenul, že vydavateľstvo jedinečným spôsobom sprevádza už päť generácií slovenských evanjelikov. „Tranoscius a modernú slovenskú kultúru nemožno od seba oddeliť,“ doplnil.

Jaroslav Pilát, predseda predstavenstva sa prihovoril nielen účastníkom bohoslužieb, pozvaným hosťom, ale najmä čitateľom: „V knihách a časopisoch vydávaných Tranosciom hľadáte radosť a povzbudenie, radosť a útechu. Pre mnohých sú prostriedkom k srdciam ostatných a začiatkom rozhovorov o viere. V neposlednom rade sú aj pracovnou pomôckou pre farárov a farárky. Či už Biblia, spevník, Tranovského kalendár, Evanjelický posol spod Tatier – aj dnes viem povedať, kde som ich u starých rodičov vídaval. Boli pri stole. Bolo to intímne miesto, vyhradené rodine, kde sa odohráva snáď všetko podstatné. Tam býval aj Tranoscius so svojou produkciou. Bol prítomný, bol nablízku, v kruhu blízkych. Keď sa teraz prechádzam po chodbách Tranoscia, tak vidím tie staré vydania, ktoré sprevádzali mňa, mojich rodičov a starých rodičov a svojím obsahom dotvárali identitu nejednej evanjelickej rodiny. Pred 125 rokmi nevznikla len inštitúcia pre evanjelikov, ale kultúrna ustanovizeň, ktorá počas svojej doterajšej existencie veľakrát zasiahla do našich národných dejín. Jej osudy boli často mierou slobody slova, tlače a života v celej našej spoločnosti. A ciele zakladateľov, aby Tranoscius vydával knihy, noviny a časopisy, ktoré formujú myslenie a rozvíjajú ho pre otvorenosť, slobodu a demokraciu, boli sankcionované každým nedemokratickým režimom, čo viedlo až k zákazu vydávania kníh. Sme radi, že prostredníctvom našich kníh a časopisov sme vám nielen blízki, ale sme vám predovšetkým nablízku. Chcem vás ubezpečiť, že napriek mnohým zmeneným podmienkam chceme v Tranosciu zápasiť o svojho čitateľa a ďalšiu generáciu, ktorej chceme pomáhať formovať vieru v Boha, evanjelickú identitu a túžbu po poznaní.“

Peter Gärtner, podpredseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti predstavil rámcové historické míľniky, ktorými vydavateľstvo prešlo počas svojej 125-ročnej existencie:  „Výročie nášho vydavateľstva nesie v sebe odkaz predkov, ktorí sa snažili povzniesť náš ľud a priniesť mu slovo evanjelia. Aj pre nás dnes je tento odkaz smerodajný a chceme, aby bol Tranoscius aj naďalej miestom dobrého slova v súčasnosti i budúcnosti.“

Následne predstavitelia vydavateľstva odovzdali spomienkové predmety a pamätné listy predstaviteľom mesta L. Mikuláš, ECAV na Slovensku a jej dištriktov, v neposlednom rade aj dlhoročným spolupracovníkom, autorom a podporovateľom Tranoscia.  

Foto – E. Mihočová © Tranoscius a. s. a Východný dištrikt ECAV

Záznam slávnostných Služieb Božích pri 125. výročí vydavateľstva Tranoscius je dostupný na Youtube kanáli ECAV s vami.