SVETLO POZNANIA A SILA VYZNANIA

21. – 22. október 2017 / Staré kolégium

PREŠOV: Staré kolégium, ktoré je dnes sídlom Biskupského úradu Východného dištriktu (VD) ECAV a radí sa medzi dominanty mesta Prešov, v minulosti patrilo medzi najvýznamnejšie vyššie školy v bývalom Uhorsku. Uplynulo 350 rokov odvtedy, ako sa v jeho historických priestoroch začala v roku 1667 výučba – teológie, filozofie a neskôr práva

Tento významný medzník pripomenulo dvojdňové podujatie: SVETLO POZNANIA A SILA VYZNANIA 21. – 22. októbra 2017. Ďalšími dvomi udalosťami, ktoré ho rámcovali, bolo 500. výročie reformácie a 330. výročie Prešovských jatiek – na čo upozorňuje aj baner inštalovaný medzi budovu Starého kolégia a Chrámom sv. Trojice v Prešove.

Téma dvojdňového podujatia vychádzala z biblického textu z listu Kolosenským 2, 6 – 7: „Preto, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v Ňom žite, zakorenení a budovaní v Ňom i upevnení vierou, ako ste boli vyučovaní, a rozhojňujte sa v dobrorečení.“

V súvislosti s Prešovskými jatkami program otvorila v sobotu 21. októbra dopoludnia „Reformačná kvapka krvi“. V spolupráci s Transfúznou stanicou SR od 7,30 do 11,00 hod. vo Veľkej zasadačke darovalo krv 26 ľudí. Išlo o symbolický odkaz na zbytočne preliatu krv počas tzv. Caraffových súdov (1687), kedy prišlo po neľudskom mučení o život 24 evanjelikov.

Žiaci a študenti Evanjelickej spojenej školy (ESŠ) v Prešove popoludní (17,00 hod.) vystúpili s hudobno-dramatickým pásmom, v ktorom zaujímavým spôsobom prepájali reformačné udalosti s aktuálnymi súčasnými témami – napr. migračnou a ekologickou krízou. Marián Damankoš, riaditeľ ESŠ v Prešove, v troch blokoch priblížil históriu Starého kolégia až po súčasnosť. Na tradíciu evanjelického školstva v Prešove po Nežnej revolúcii úspešne nadviazalo Nové evanjelické kolégium , ktoré dnes zastrešuje materskú školu, základnú školu, osemročné a štvorročné gymnázium.

Podvečer (19,00 hod.) boli hostia pozvaní na neformálne stretnutie pri „čaši vína“.

V nedeľu sa v Chráme sv. Trojice konali slávnostné služby Božie. Slávnostný vstup ordinovaných sprevádzal spevokol CZ Prešov – Sion a dychové kvarteto z Oldřichovic, Sliezskej cirkvi evanjelickej (ČR).

V kázni Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu ECAV, uviedol, že cieľom osláv nie je jatriť rany, ale zdôrazniť akcenty viery našich otcov. Radosť pri reformačnom výročí podľa neho nepramení z rozdelenia cirkvi, lebo o to nešlo ani Lutherovi. Vyjadril ľútosť nad tým, že reformátor nenašiel vo svojej dobe pochopenie pre túžbu vrátiť sa k základom viery, k evanjeliovému odkazu. Reformačných otcov biskup S. Sabol nepovažuje za neomylných, ale to, čo im nechýbalo, je zápal viery, na ktorom sa dalo budovať. „Aj dnes sa cirkev dostane do problémov, ak sebastredne zatieňuje evanjelium a Krista – také spoločenstvo stráca budúcnosť,“ podčiarkol brat biskup, aby následne poukázal na konkrétne kroky, ktorých sa treba držať, aby sme neopakovali rovnaké chyby. Svoju kázeň ukončil myšlienkou, že nad všetkým je ten istý Pán, bohatý pre všetkých, a to je výzva pre roztrieštenú cirkev – nesmerovať ku konfliktom, ale k vzájomnej úcte.

Pamiatku martýrov, ktorých ostatky sú uložené v Chráme sv. Trojice, pripomenula báseň Ladislava Fričovského v interpretácii Milana Portíka, prorektora Prešovskej univerzity. Krátku históriu Prešovského kolégia a udalosti Caraffových súdov priblížil Marián Damankoš, riaditeľ ESŠ.

Zástupkyňa biskupa VD Katarína Hudáková, seniorka Liptovsko-oravského seniorátu, sa prihovorila biskupovi Slavomírovi Sabolovi a v mene všetkých zúčastnených mu zablahoželala k jubileu 50. narodenín.

Jubilanta pozdravil aj Ján Babjak, arcibiskup prešovskej archieparchie Grécko-katolíckej cirkvi; vo svojom pozdrave ocenil vystúpenie detí a rodín prešovského cirkevného zboru a na základe osobnej skúsenosti poukázal na dôležitosť obrátenia. Okrem neho sa bratovi biskupovi Sabolovi i bohoslužobnému zhromaždeniu prihovorili: zahraničný hosť – biskup Sliezskej cirkvi evanjelickej Tomáš Tyrlík, generálny biskup ECAV Miloš Klátik ako aj primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová. Primátorka vo svojom príhovore Prešovské jatky označila za historickú krivdu, a prítomným adresovala výzvu, aby sme dnes hľadali to, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeľuje.

Po službách Božích sa zhromaždenie presunulo pred Chrám sv. Trojice, kde bol zasadený strom reformácie. Pred pamätníkom obetí Caraffových súdov osadenom na rohu Starého kolégia sa pred spoločnou modlitbou prihovorili Mons. Bernard Bober, arcibiskup metropolita Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy a dištriktuálny biskup VD ECAV Slavomír Sabol. Nadviazali tým na Jána Pavla II. a biskupa VD ECAV Ján Midriaka, ktorí sa pri pamätníku prešovských martýrov spoločne pomodlili Otčenáš v roku 1995 počas pápežovej návštevy Slovenska.

Následne bola vo Veľkej zasadačke Starého kolégia otvorená reformačná výstava sprístupňujúca archívne listiny súvisiace s Kolégiom, reformáciou a Caraffovými súdmi, ďalej numizmatickú zbierku a vzácne knihy z kolegiálnej knižnice. Reformačnú výstavu príhovorom otvoril Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV. Predsedníctvo Východného dištriktu ECAV – biskup Slavomír Sabol a dozorca Ján Brozman – následne slávnostne prestrihlo pásku.

Pri obede v Dvorane Kolégia, spojenom s oslavou 50. narodenín biskupa VD ECAV Slavomíra Sabola (nar. 10. októbra 1967, Kuková), sa prihovorili ďalší pozvaní hostia.

Program podujatia SVETLO POZNANIA A SILA VYZNANIA ukončila premiéra divadelného predstavenia Krvavý trón v prešovskom Kine Scala. Na pozadí historických udalostí Prešovských jatiek predstavenie približuje hrdinstvo a príbeh lásky generála Juraja Ottlíka, evanjelického zemana z Horných Ozoroviec, ktorý len o vlások unikol poprave vedenej generálom Antóniom Caraffom. Projekt podporil Prešovský samosprávny kraj a Mesto Prešov.

-emi-

Z histórie Starého kolégia:

Rozhodnutie o založení Kolégia prijali hornouhorské protestantské stavy 18. novembra1665 v Košiciach a pred 350 rokmi – v roku 1667 sa v ňom začala výučba. Táto vyššia evanjelická škola mala byť protiváhou vtedajšej Trnavskej jezuitskej univerzity. Vzorom pre založenie Kolégia boli podobné evanjelické školy v Nemecku.

Charakter štúdia bol gymnaziálny. Študovala sa tu teológia, filozofia, neskôr právo. Od začiatku na Kolégiu vyučovali významní profesori nielen z celého Uhorska, ale aj z iných krajín. Krátky čas tu pôsobil aj Jan Amos Komenský. Medzi prvými absolventmi bol Imrich Thököli – vodca protihabsburského povstania. V období stavovských povstaní na prelome 17. a 18. st. v  budove sídlili cisárski vojaci, ale najmä jezuiti.

Až s pomocou cisára Jozefa II. sa podarilo evanjelikom budovu kúpiť, a v roku 1785 v nej už znova prebiehala výučba. Kolégium sa stalo mohutným školským ústavom, v ktorom sa združovalo plnotriedne gymnázium, právnická a teologická akadémia a učiteľský ústav. Prešovské kolégium v tejto podobe prestalo existovať po vzniku Česko-Slovenska v r. 1918.

Od roku 1994 sú historické priestory Starého kolégia v Prešove sídlom Biskupského úradu Východného dištriktu ECAV.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

thirteen + 17 =