Pod krížom

Pod stáročnými lipami, v blízkosti vodnej nádrže v nedeľu 19. júna – 1. nedeľu po Svätej Trojici v Krpeľanoch na Turci posvätili kríž osadený na mieste bývalého obecného  cintorína.  V dôsledku výstavby vodného  diela  Krpeľany pôvodný cintorín v roku 1952 sčasti preložili do novovznikajúcej časti  dediny.

„O tejto udalosti sa síce zachovalo málo historických zdrojov, žijúci pamätníci však tvrdia, že niektoré pozostatky zosnulých zostali na pôvodnom mieste,“ uviedol v príhovore starosta obce Jaroslav Kráľ, ktorý je zároveň členom spevokolu miestneho evanjelického cirkevného zboru. Práve na jeho podnet vzišla myšlienka osadiť na mieste, kde bol kedysi starý cintorín, pamätný kríž – „na  znak  úcty k histórii, na znak  úcty k pozostalým,  ktorí  tu  ostali a k ozrejmeniu a zachovaniu  histórie pre budúce generácie“. Kríž má symbolizovať nielen  bývalé  pietne  miesto, ale aj  utrpenie  Ježiša  Krista. Popri starom cintoríne vedie cesta, a tak starosta verí, že sa pri kríži pristavia aj  turisti, ktorí Krpeľany navštívia. V budúcnosti vedenie obce ešte plánuje osadiť  informačnú tabuľu. 

Slávnostný akt posviacky v nedeľu 19. júna vykonal Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu. V príhovore  vychádzal z príbehu o Ježišovom ukrižovaní na vrchu Golgota: L 23,33 – 49: „Osadený kríž nemá byť len pietnym miesto, kde sa človek zastaví a pookreje, zaspomína na zosnulých blízkych, ale má si tu  nanovo pripomenúť, čo Boh v Kristovi za nás vykonal. V Kristovom kríži Boh dobrom premohol zlo. Preto je dôležité, aby sme nestáli pri kríži iba z zďaleka, ale našli si pod ním svoje miesto.“ 

Liturgoval domáci zborový farár Pavel Tomka, vystúpil zborový spevokol s piesňou Blízko kríža zdržuj ma pod vedením dirigentky Kataríny Vaňkovej.

Zo starého cintorína sa účastníci presunuli na Služby Božie pri 11. výročí posvätenia Evanjelického kostola sv. Trojice, ktorý patrí medzi najmladšie súčasné chrámy – s moderným dizajnom interiéru a výhľadom na turčiansku prírodu. Hostí aj domácich privítala zborová dozorkyňa Anna Špirková: „Duch Svätý nám dal silu, aby sme sa v priebehu viac ako desiatich rokov pričinili o to, že  náš chrám stojí. Je srdcom krpeľanského chotára.“

K  Službám Božím patrilo aj vystúpenie detí ku Dňu otcov, zborového orchestra, spevokolu a sólový spev Nadeždy Vaňkovej. Biskup Peter Mihoč v kázni o stretnutí Ježiša so ženou Samaritánkou pripomenul potrebu osobného existenciálneho stretnutia s Kristom, vzájomnej pomoci a zmierenia. To všetko, vrátane spoločného posedenia vo farskej záhrade po skončení bohoslužieb, prispelo k naplneniu vybraných biblických slov: „Radoval som sa, keď mi hovorili: Poďme do domu Hospodinovho.“

E. Mihočová

Foto – E. Mihočová

Viac v júlovom vydaní mesačníka eVýchod