Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Veľkej noci 2022

Milé sestry a milí bratia,

dnešná nedeľa je v znamení víťazstva. Víťazstva Pána Ježiša Krista nad smrťou, hriechom, peklom a diablom. Jeho vzkriesenie je pre všetkých nás, Jeho nasledovníkov istotou: ako On žije aj my budeme žiť! Môžeme s radostným pohnutím volať s apoštolom Pavlom: „Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, ó smrť, osteň tvoj? Ostňom smrti je však hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi!“ (1K 15, 55-57)

V znamení tohto Kristovho víťazstva môžeme vstupovať aj do údolí tieňov smrti, do bolesti a zármutku, do ľudských tragédií spôsobovaných v tomto čase najmä vojnou na Ukrajine a do tejto temnoty prinášať svetlo Kristovho víťazstva.

Paradoxne, práve v týchto ťažkých časoch, svetlo Kristovho víťazstva žiari najjasnejšie. Cez skutky lásky voči tým najmenším, najnúdznejším, najodkázanejším. Sme veľmi vďační a povzbudení každým prejavom vašej pomoci, solidarity, obetavosti. Ďakujeme za všetky vaše modlitby a prosíme, aby ste v nich vytrvali, ako aj v praktickej pomoci všetkým, ktorí ju potrebujú. Veľmi nás teší, že toľkí bratia a sestry z našej cirkvi, sa zapojili do pomoci postihnutým vojnou. Vydávajú krásne svedectvo o tom, že nežijeme len uzavretí v našich bohoslužobných priestoroch, ale dokážeme vyjsť a niesť svetlo evanjelia veľmi praktickým spôsobom.

Zároveň chceme s plnou vážnosťou upozorniť, že vlna solidarity a pomoci sa rýchlo môže obrátiť na vlnu odporu a nevraživosti. Prosíme, nedovoľme to, premáhajme všetko zlo v moci Kristovho vzkriesenia.

Rovnako tak vyzývame a prosíme o dobro medzi nami, v cirkvi. Pán Ježiš porazil našich kľúčových duchovných nepriateľov – hriech a smrť, ale je zarážajúce, koľko nepriateľstva a urážok dokážu vyprodukovať v cirkvi tí, ktorí Mu patria. Zdržme sa takéhoto konania. Nemôže s ním prísť Božie požehnanie.

Pripomíname ešte jednu, pre našu cirkev veľmi dôležitú udalosť a tou je voľba generálneho dozorcu. Prosíme, aby ste k nej pristúpili s plnou zodpovednosťou, je to pre vývoj a smerovanie našej cirkvi veľmi dôležité.

Sme vďační, že už nás neobmedzujú protipandemické opatrenia, ďakujeme Pánu Bohu za ústup pandémie. Prosíme a vyzývame vás, aby ste neustupovali z aktívnej účasti na živote našej cirkvi. Aby ste sa vrátili do živých zhromaždení, podobne ako emauzskí učeníci, ktorým po stretnutí so Vzkrieseným zahorelo srdce, otočili sa a vrátili do Jeruzalema.

„A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.“ (1K 15, 58)

Prajeme vám Veľkonočné sviatky prežité v znamení Kristovho víťazstva.

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Ján Hroboň, biskup ZD ECAV
Peter Mihoč, biskup VD ECAV