Pastiersky list biskupa VD k voľbám v ECAV v r. 2018

 

     Milí bratia a sestry!

Dôležitým medzníkom v živote cirkvi sú voľby jej vrcholných predstaviteľov. Ich zvolením máme napomôcť tomu, aby skrze ich službu si konala cirkev svoje poslanie, ktoré prijala od Ježiša Krista. Písmo nás učí pozerať na proces ustanovenia predstaviteľov cirkvi pozitívne. V rétorike Písma je to proces, ktorého cieľom je budovanie spoločenstva veriacich skrze duchovné obdarovania nositeľov úradu, alebo akejkoľvek služby v cirkvi. Voľba dvanásteho apoštola Mateja v prvotnej cirkvi (Sk 1,15-26), povolanie Timotea do úradu (1 Tim 4,14; 2 Tim 1,6), či ustanovenie starších v novovzniknutých zboroch rannej cirkvi (Tít 1,5) sú jasným svedectvom , že vyberali tých, ktorých svedectvo o Vzkriesenom Kristovi (Sk 1,22) bolo predpokladom budovania cirkvi. Nevyberali podľa „modrých oči“, vzájomného  priateľstva, titulov, túžby jednotlivcov, alebo záujmových skupín. Kritéria na biskupa a diakona opísané v 1 Tim 3,1-13 a Tít 1,6-9 dokazujú, že sa pozeralo na to, ako sa viera prejavuje v živote danej osoby a akými darmi by mohol poslúžiť spoločenstvu veriacich. Za voľbu takých ľudí sa cirkev vždy modlila (Sk 1,24), aby voľby pomohli jej napredovaniu.

Toto pozitívne biblické vnímanie volieb predstaviteľov našej cirkvi žiaľ medzi nami absentuje. Voľby v našej ECAV nás rozdeľujú a ničia. Určite prispieva k tomu systém volieb, ktorý sme po páde socializmu v našej vlasti bez teologického uvažovania skopírovali zo sveta. Okrem tohto systému sme prevzali tiež svetské predvolebné praktiky, v ktorých je toľko egoizmu a ublížení, že dokážeme tromfnúť aj neveriacich. Voľby v našej cirkvi už nie sú záležitosťou cirkevného priestoru, ale cez sociálne siete, svetské noviny, či média sa negatívne prezentujeme na verejnosti, čo znižuje dôveryhodnosť nášho cirkevného spoločenstva. Najviac  zraňuje našu ECAV diskreditácia kandidátov, kandidačných porád a ovplyvňovanie volieb v rámci našej ECAV. Bez hanby sa to robí najmä cez Evanjelický posol spod Tatier (EPST) a webovú stránku našej ECAV. Predsedníctvo ECAV, jemu blízki ľudia a určití pracovníci Tranoscia okrem diskreditácie vo voľbách zainteresovaných ľudí zasahujú do priebehu volieb, keď priamo vo výzve publikovanej na Webovej stránke ECAV a v EPST č. 23, str. 11 vyzývajú k bojkotovaniu volieb. Takú nehoráznosť ešte naše ECAV nezažila. Od takého konania sa rázne dištancujem a vyzývam Vás bratia a sestry, aby ste nepodľahli tomuto predvolebnému „masírovaniu mozgov“ veriacich.

Kandidačná porada je legitímny orgán riadne zvolených predstaviteľov našej cirkvi, ktorí poznajú dianie v cirkvi. Predsedníctva seniorátov a dištriktov sú svojprávne osoby, ktoré sa nedajú oklamať fingovanou námietkou voči navrhovaným kandidátom. O neschválenie niektorých kandidátov na funkciu generálneho biskupa, generálneho dozorcu a dozorcu Východného dištriktu rozhodol veľký počet členov kandidačných porád. To by malo viesť dotknutých neschválených kandidátov k sebareflexii a nie k diskreditácii legitímneho cirkevného orgánu. Skutočnosť, že na dané funkcie je iba jeden kandidát nie je prejavom nedemokratickosti volieb ako to tvrdí EPST. Kandidačná porada demokraticky tajne hlasovala a o reálnych kandidátoch budú môcť ľudia hlasovať na svojich konventoch v cirkevných zboroch. Prečo EPST neprišiel s tou istou kritikou, keď nedávno na funkciu dozorcu ZD bol postavený taktiež jeden kandidát?

Milí bratia a sestry! Nepodľahnite diskreditačnej kampani proti niektorým kandidátom v pripravovaných voľbách. Nenaleťme cirkevnej politike niektorých ľudí v cirkvi, ktorí chcú voľby bojkotovať vyzývajúc k prečiarkovaniu kandidátov! Rozhodnite sa podľa svojho svedomia nedajúc si vnútiť názory iných. Všimnite si, že v EPST dlhodobo píšu stále tí istí ľudia. Je to jednostranný pohľad. Dokážme sa, že sme ľudia viery, ktorí chcú, aby v cirkvi nedominovala politika, ale snaha o naplnenie Kristovho poslania.

Záverom Vám prajem, aby problémy v cirkvi nás neodradili od Kristovho evanjelia, ale nás posilnili vo viere v zmysle Pavlových slov: „A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro. (R 8,28)“.

S prianím Božieho požehnania ostáva

Mgr Slavomír Sabol
biskup VD ECAV