Nové pravidlá pre organizáciu zborového života od 12. januára 2022

Bratia a sestry, prinášame Vám pravidlá pre organizovanie našich cirkevných hromadných podujatí, platné od 12. 1. 2022.
Vyhláška v plnom znení tu: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_2.pdf

Hromadné podujatia sa po novom delia do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od rizikovosti sú následne určené maximálne limity účastníkov.

1. Nízko rizikové podujatia
– účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
– platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov,
– povinné sedenie,
– hromadné podujatie prebieha bez spevu.

Podmienky: režim OP, najviac 50 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb.

Príklad: medzi nízkorizikové podujatia možno bohoslužby bez spevu, biblická hodina bez spevu či iné stretnutia v rámci cirkevného zboru bez spevu, bez konzumácie, s respirátorom a so sedením

2. Stredne rizikové podujatia
– účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
– na hromadnom podujatí je fixné sedenie alebo státie.

Podmienky: režim OP, najviac 25 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb.

Príklad: medzi stredne rizikové podujatia možno zaradiť služby Božie so spevom či iné vnútromisijné aktivity so spevom

3. Vysoko rizikové podujatia
– tento typ podujatí sa služieb Božích netýka.

Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia (paragraf 3 vyhlášky)
– vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu,
– umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
– organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia (pozn. zabezpečiť poverenú osobu, ktorá má na starosti spočítanie prítomných), 
– zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov,
– často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
– hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami,
– zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na hromadnom podujatí v režime OP, osoby usadené v hľadisku podujatia, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť a pod.
– zabezpečiť vyvesenie oznamov o povolenom počte účastníkov, o potrebe prekrytia horných dýchacích ciest a ďalšie oznamy – podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške,
– tam, kde je to možné, zabezpečiť sedenie v každom druhom rade.

Služby Božie, sobášne obrady a obrady krstu
– dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
– v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky (oblátku dávame na ruku), pri prijímaní pod obojím použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku, (rozumej, víno podávame pre každému prijímajúcemu zo samostatného kalíšteka)
– zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
– zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu hromadných podujatí, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať (vymenované vyššie).

Sobášne obrady vrátane civilných a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení. Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia.

S pozdravom

Ing. Renáta Vinczeová                                                                           Mgr. Ivan Eľko
zástupkyňa generálneho dozorcu                                                         generálny biskup

ČASTÉ OTÁZKY

Ak farár/ka nepatrí do skupiny OP, môže mať Služby Božie v režime OP? A čo kantor/ka?
ÁNO. Keďže farár/farárka vykonáva svoje zamestnanie, môže vykonať bohoslužby ako hromadné podujatie v režime OP. To isté platí aj o kantorovi/kantorke, ak má s cirkevným zborom podpísanú nejakú pracovno-právnu formu spolupráce.

Musí aj naďalej organizátor vyhotovovať zoznamy účastníkov?
Túto povinnosť aktuálna vyhláška neukladá. Dôležité je, aby bol organizátor v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia (pozn. zabezpečiť poverenú osobu, ktorá má na starosti spočítanie prítomných).

Čo s deťmi? Počítajú sa do celkového počtu, sú zaradené do skupiny OP?
Deti do 12 rokov a 2 mesiacov sú do skupiny OP zaradené. Do celkového počtu návštevníkov SB sa započítavajú.

Musíme do celkového počtu zarátať aj farára, kantora či kostolníka?
Títo sa do celkového počtu nezarátavajú.

Aké sú možnosti pre veriacich v režime ZÁKLAD?
Individuálna pastorácia je stále možná.

Ako je to s krstom, svadbou čo pohrebom?
Na obrady pohrebu sa nevzťahujú kapacitné obmedzenia a môžu byť v režime ZÁKLAD!!! Čo sa týka krstov a svadieb, tie môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení.

Musí mať respirátor aj farár/ka, ktorý je od ostatných vo vzdialenosti viac ako 2 metre?
Respirátor je v interiéri povinný pre všetkých, teda aj pre farára/ku.

Ako sa máme zariadiť pri vnútro-misijných aktivitách?
Riadite sa podľa nastavení hromadných podujatí (HP): https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_2.pdf

A čo besiedky a konfirmačná výučba?
Vyhláška povoľuje „Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov“
– najviac 100 osôb
– režim OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu. U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách. (Za kompletne očkovanú osobu sa považuje osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.) – z tohto vychádza je test potrebujú deti vo veku 12-18 rokov…  

Ak chceme SB so spevom tak sa môže stretnúť max. 100 ľudí alebo 25% kapacity. Môžeme sa rozhodnúť, čo je pre nás lepšie?  Áno. Vyberiete si jednu z týchto dvoch možností. Samozrejme, netreba zabudnúť, že pri účasti je nutné zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2m medzi osobami; to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti a pod. 

Treba stále kontrolovať COVID pasy, potvrdenia o prekonaní či výnimku z očkovania?
Vzhľadom na to, že organizátorom hromadného podujatia- teda služieb Božích je cirkevný zbor, v zastúpení predsedníctva CZ, práve on je zodpovedný za dodržanie pravidla- podujatie v režime OP (rovnako ako je to dnes v obchodných prevádzkach a pod.) Odporúčame teda zotrvať pri poverených osobách, ktoré budú náležitosti pred vstupom do chrámu kontrolovať.

Čo znamená 25% resp. 50% kapacity?
Upustilo sa od metrov štvorcových a nahradil ich pojem kapacita. Ide o počet miest na sedenie v kostole. Ak má váš kostol kapacitu 480 miest na sedenie- pri službách Božích so spevom môže byť v kostole max. 120 osôb. Ak má kostol kapacitu 200 osôb, môže tu byť max. 100 účastníkov, pri dodržaní 2 metrových odstupov.