Nové pravidlá pre bohoslužby od 10. 12. 2021

Vyhláška k organizácii hromadných podujatí


Účinnosť vyhlášky: 10.12.2021
Vyhláška v plnom znení tu:
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_289.pdf

Informácia k vyhláškam, ktoré upravujú činnosť prevádzok a organizáciu hromadných podujatí, medzi ktoré patria aj bohoslužby.

Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia. Výnimku majú:
1. Hromadné podujatia v režime OP do 10 osôb
o Môžu sa konať len v súvislosti s výkonom práce.
o Zabezpečiť oznam o skutočnosti, že sa HP organizuje v režime OP.
2. Bohoslužby (maximálna povolená kapacita 1 osoba na 25 štvorcových metrov alebo najviac 30 ľudí)
3. Sobášne obrady a obrady krstu (maximálne 6 osôb- do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora)
4. Pohrebné obrady (bez kapacitných obmedzení za dodržiavania protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške)

Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné a civilné verzie sobášneho, pohrebného obradu a obradu krstu:
· dezinfekcia použitých predmetov slúžiacich účelom obradu,
· zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
· v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou,
· ďalšie opatrenia sú vymenované priamo vo vyhláške,
· zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať.

Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia

  • vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu
  • umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami – v interiéri ide o respirátory, v exteriéri okrem respirátorov môžu byť aj rúška
  • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia
  • povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo mailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania – organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť
  • zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov
  • často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov
  • hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami
  • zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP a pod.
  • ďalšie, podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške.