Reformačná tabuľa rumunského sochára

Keď sa na adventom venci rozhorela tretia svieca, v nedeľu 17. decembra 2017 bola po službách Božích v Evanjelickom chráme sv. Trojice v Prešove pred Starým kolégiom odhalená Pamätná tabuľa pri končiacom sa Roku 500. výročia reformácie. Na priečelie Starého kolégia, ktoré patrilo v minulosti medzi najlepšie vyššie školy v Uhorsku, tak pribudlo dielo rumunského sochára Rudolfa Kocsisa. Pod portrétom Dr. Martina Luthera nechýba reliéf samotnej budovy Kolégia, nakoľko jeho vznik úzko súvisí so šírením reformačného učenia na území dnešného Slovenska a v meste Prešov.

„Cez Dr. Martina Luthera zažiarilo svetlo do doby, v ktorej žil. Kedy pribúda svetla? Keď Kristus vládne láskou v našich srdciach. Tma je tu aj dnes a je to pre nás výzva: Byť svetom cez Krista a v Kristovi,“ privítal účastníkov služieb Božích zborový farár Ján Bakalár. Konkrétnym naplnením tejto výzvy bolo hudobno-dramatické pásmo žiakov a pedagógov Evanjelickej základnej školy v Prešove. „Nie my máme prechádzať adventom, ale advent má prechádza nami,“ zdôraznil na začiatku kázne Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu ECAV. Na príbehu Jána Krstiteľa, ako ho zachytil evanjelista Lukáš v 3, 1 – 6,  poukázal na to, koho môžeme považovať za tzv. „adventných ľudí“. Adventní ľudia sú tí, ktorí druhých volajú k pokániu, dosvedčujú to nielen slovami, ale aj svojím vlastným životom. Nevzdávajú sa po prvom nezdare, ale sú hlasom volajúcim na púšti – na tých miestach v našom osobnom živote, cirkvi i spoločnosti, kde chýba Boh. Preto „adventní ľudia“ stoja pred vážnou výzvou: rozpoznať tmu, ktorá nás obklopuje dnes a vnášať do nej svetlo pravdy. 

Po službách Božích sa zhromaždenie presunulo pred budovu Starého kolégia. Pred samotným aktom odhalenia biskup VD S. Sabol zdôraznil, že tabule sa neosádzajú preto, aby zdobili budovy, ale aby oslovovali okoloidúcich ľudí: „Verím, že aj táto tabuľa bude upomienkou na naše korene – aby sme dokázali posolstvo reformácie a svetlo evanjelia niesť ďalej a odovzdať ho svojim deťom.“

Na pamätnej tabuli je identický biblický verš ako na baneri, ktorý bol počas celého uplynulého roka 2017 zavesený medzi evanjelickým kostolom a budovou Kolégia – List Rímskym 11, 18: „Nezabúdaj, že nie ty nesieš koreň, ale koreň teba.“  Pre biskupa S. Sabola je poznanie vlastných koreňov veľmi dôležité:  „Ak nebudeme poznať svoju minulosť, to, čím sme prešli, tak nebudeme vedieť ani to, kam ísť.“

Pamätná tabuľa bola predstaviteľmi Východného dištriktu a Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prešove osadená nielen pri 500. výročí reformácie, ale ďalších dvoch významných historických medzníkoch – 330. výročí prešovských jatiek a 370. výročí posvätenia evanjelického Chrámu sv. Trojice. Kiež by sa naplnilo želanie, ktoré pri tejto príležitosti v závere vyslovil brat farár Bakalár: aby aj evanjelici v Prešove boli nositeľmi svetla Kristovej pravdy.

-emi-

Autorom reformačnej tabule je rumunský sochár Rudolf Kocsis (29. máj 1963, Aradáč, Srbsko). Od  roku 1991 je členom Romanian Plastic Artists Union.  Od roku 1999 prednáša na West University v Temešvári, na Fakulte umenia a dizajnu, špecializácia: sochárstvo. Dizertáciu (PhD ) v odbore vizuálne umenie prezentoval v r. 2002 s témou: Objekt a socha, na Fakulte umení Univerzity v maďarskom meste Pécs.