Pozývame na slávnosti do Dolného Kubína

Pozývame na slávnosti do Dolného Kubína

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný Kubín
Vás srdečne pozýva na slávnostné podujatia dňa 25. novembra 2018, a to na posviacku rekonštruovaného a reštaurovaného Evanjelického a. v. kostola, oltára, krstiteľnice, kazateľnice, organu a lustrov v Dolnom Kubíne, ktorá sa uskutoční o 10:00 hodine. V popoludňajších hodinách sa o 14:15 uskutoční organový koncert a predstavenie nových publikácií: Cesty Juraja Tranovského a Od reformácie po dnešok Tešínskym Sliezskom a Oravou. 

Študentská kvapka krvi

Študentská kvapka krvi

V priestoroch Starého kolégia v Prešove, sídle Biskupského úradu Východného dištriktu, v stredu 7. novembra 2018 spravila NTS – Národná transfúzna služba odbery krvi 34 ochotným darcom. Početnú skupinu tvorili prvodarcovia z Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove. Spolu s členmi prešovského cirkevného zboru celkovo darovali 15,3 litra krvi tým pacientov nemocnice, ktorí to najviac potrebujú. Prihlásiť sa mohli dobrovoľníci vo veku 18 – 60 rokov, ktorí spĺňajú podmienky dané transfúznou službou. Muži môžu darovať krv každé tri mesiace a ženy, s telesnou hmotnosťou nad 50 kilogramov, každé štyri.

Kvapka krvi sa zaradila medzi podujatia, ktoré cirkevný zbor v Prešove, Východný dištrikt v spolupráci s NTS a Evanjelickou spojenou školou organizujú spravidla dvakrát v roku; najbližší odber sa uskutoční pred Veľkou nocou v apríli 2019. Lebo ako čítame v Liste Galatským 5, 14: „Lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti, ono: Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého.“

/emi/

FOTO: Dušan Majerník

Cenu Eugena Barkánya dostali dvaja evanjelici

Cenu Eugena Barkánya dostali dvaja evanjelici

Prestížnu Cenu Eugena Barkánya si tento rok v synagóge v Lučenci prevzali Mikuláš Lipták a Nora Baráthová, a to za svoju dlhoročnú aktivitu pri záchrane pamiatok na židovskú komunitu v Kežmarku. Ocenenie, ktoré prvýkrát dostali dve osobnosti naraz, udeľuje Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike (ÚZŽNO).      

Je symbolickým poďakovaním ľuďom, ktorí sa dobrovoľne a dlhodobo venujú záchrane židovskej kultúry na Slovensku. „Nejde len o hmotné pamiatky, ale aj o duchovné dedičstvo, podčiarkol Peter Salner, podpredseda zväzu.

Mikuláš Lipták, riaditeľ knižného vydavateľstva ViViT, je iniciátorom projektu Židovské korene – skúma matriky, archívy a náhrobky na židovských cintorínoch, aby pomohol Židom narodeným na Slovensku zistiť ich pôvod. Nora Baráthová je autorkou expozície Židovská komunita v Kežmarku, ktorá sa nachádza v kežmarskom múzeu a patrí k jedinečným svojho druhu na Slovensku. Spoločne s M. Liptákom od roku 2002 organizujú Dni židovskej kultúry. „Obaja si toto morálne hodnotenie našej práce vysoko vážime a ďakujeme Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí v SR,“ uviedla historička a publicistka Nora Baráthová, ktorá je rovnako ako Mikuláš Lipták členkou evanjelického cirkevného zboru v Kežmarku a istý čas ho obaja viedli vo funkcii dozorcu.  

Okrem hlavnej ceny zväz židovských náboženských obcí v pondelok 5. novembra udelil aj tri pamätné Plakety. Jednu z nich získal Vladimír Andráš, a to najmä za dlhoročnú systematickú dokumentáciu židovskej komunity v obci Batizovce a pôsobenia záchrancu židov – evanjelického farára Ondreja Šimeka. Vladimír Andráš je tiež členom Modlitebného spoločenstva. V prípade Jozefa Feilera komisia vzala do úvahy jeho početné a rozmanité aktivity v prospech židovskej komunity v Žiline, jej propagáciu v majoritnom prostredí, ako aj dokumentáciu židovských cintorínov. Za Slovenskú národnú galériu, ktorá opakovane  prispieva k prezentácii židovského kultúrneho dedičstva, plaketu prevzala jej generálna riaditeľka Alexandra Kusá.

Na 4. ročníku podujatia s prejavom vystúpili predseda ÚZŽNO Igor Rintel, primátorka Lučenca Alexandra Pivková, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter a bratislavský rabín Miša Kapustin. Prestížne ocenenie zväz židovských náboženských obcí udeľuje každý rok na inom mieste, ale približne v rovnakom termíne – okolo výročia tzv. Krištáľovej noci, počas ktorej nacisti 9. novembra 1938 vypálili stovky synagóg na území dnešného Nemecka, Rakúska, Poľska a Českej republiky. Je to  jeden zo spôsobov, akým organizátori upozorňujú na zničené židovské pamiatky aj na území Slovenska. Jednou z tých, ktoré sa v poslednom období podarilo obnoviť, je židovská synagóga v Lučenci, kde sa tento rok odovzdávala Cenu Eugena Barkánya. Súčasťou programu bola konferencia Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku, kde si viac ako 80 prítomných pripomenulo tragické udalosti Krištáľovej noci, ktoré sa odohrali pred 80-timi rokmi a vypočuli si tiež množstvo informácií o súčasnom stave židovských pamiatok na Slovensku

—————————————————————————————————————

Eugen Barkány založil v roku 1928 Slovenské židovské múzeum v Prešove. Po vojne pôsobil v Bratislave ako kustód zbierky judaík židovskej komunity a pripravoval zriadenie židovského múzea v synagóge na Rybnom námestí. Synagógu zbúrali pri stavbe mostu SNP v roku 1969. Barkány sa toho nedožil, zomrel v roku 1967.

FOTO – zdroj: www.uzzno.sk

 

Ordinácia novokňazov

Ordinácia novokňazov

V nedeľu 23. septembra 2018 boli v Banskej Bystrici – Radvani ordinovaní štyria evanjelickí novokňazi, absolventi Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK: Miloslav Gdovin, Emil Hankovský, Natália Velebírová a Ivan Havassy. Ordináciu, ktorú vykonal generálny biskup Miloš Klátik a dištriktuálni biskupi Milan Krivda a Slavomír Sabol, v priamom prenose odvysielala RTVS na Dvojke.Maroš Nicák, prodekan bohosloveckej fakulty, v príhovore ordinovaných vyzval k spolupráci na zmene pomerov v spoločnosti: „Pomôžte svojou odvahou svetu okolo nás,  aby si uvedomil, že prijatie a spolupatričnosť, obetavosť a láskavý záujem nie sú frázami, ale vo svete materializmu absolútnou nevyhnutnosťou … Na svojej ceste služby pamätajte na to, že svet je chorý na nedostatok bezpodmienečnej lásky.“ eľu 23. septembra 2018 boli v Banskej Bystrici – Radvani ordinovaní štyria evanjelickí novokňazi, absolventi Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK: Miloslav Gdovin, Emil Hankovský, Natália Velebírová a Ivan Havassy. Ordináciu, ktorú vykonal generálny biskup Miloš Klátik a dištriktuálni biskupi Milan Krivda a Slavomír Sabol, v priamom prenose odvysielala RTVS na Dvojke. Maroš Nicák, prodekan bohosloveckej fakulty, v príhovore ordinovaných vyzval k spolupráci na zmene pomerov v spoločnosti: „Pomôžte svojou odvahou svetu okolo nás,  aby si uvedomil, že prijatie a spolupatričnosť, obetavosť a láskavý záujem nie sú frázami, ale vo svete materializmu absolútnou nevyhnutnosťou … Na svojej ceste služby pamätajte na to, že svet je chorý na nedostatok bezpodmienečnej lásky.“

SVETLO POZNANIA A SILA VYZNANIA

SVETLO POZNANIA A SILA VYZNANIA

21. – 22. október 2017 / Staré kolégium

PREŠOV: Staré kolégium, ktoré je dnes sídlom Biskupského úradu Východného dištriktu (VD) ECAV a radí sa medzi dominanty mesta Prešov, v minulosti patrilo medzi najvýznamnejšie vyššie školy v bývalom Uhorsku. Uplynulo 350 rokov odvtedy, ako sa v jeho historických priestoroch začala v roku 1667 výučba – teológie, filozofie a neskôr práva Read more