Usmernenie Zboru biskupov ECAV na Slovensku pre Služby Božie od 22.11.2020

Vážené cirkevné zbory, zborové presbyterstvá, duchovní v službe, bratia a sestry!

Dňa 13. novembra 2020 bola vo Vestníku vlády, ročník 30, čiastka 16, zverejnená pod č. 24 Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, účinná od 16. novembra 2020.„Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia.“

Pre podmienky cirkvi je dôležitý jej §4, odst. 4, kde je uvedené nasledovné usmernenie, týkajúce sa bohoslužieb: „Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w) a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. b) ustanovujú nasledovné opatrenia:

a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,

b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,

d) s výnimkou bohoslužieb s výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2 ,

e) dodržiavať respiračnú etiketu,

f) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

g) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

h) pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky,

i) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky,

j) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

k) zakazuje sa podávanie rúk,

l) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,

m) bohoslužby možno vykonávať len výlučne so sediacimi veriacimi a to tak, že: 1. je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, alebo 2. medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať.

Na základe zverejneného si Vám dovoľujeme predložiť toto vysvetlenie a odporučenie Zboru biskupov ECAV:

Spev počas bohoslužieb nie je zakázaný. Odporúčame piesne skrátiť podľa vlastného uváženia, alebo v nadväznosti na skrátenie liturgického poriadku znížiť ich počet. Týka sa to hlavne tých, ktorí budú mimoriadne robiť jedny či dvoje Služby Božie navyše.

Počet účastníkov bohoslužieb stanovuje bod m). Je možné vybrať si jeden z dvoch spomenutých spôsobov sedenia. To znamená sedenie v každom druhom rade s tým, že vedľa seba bez odstupov môžu sedieť iba najbližší príbuzní, alebo šachovnicové sedenie, kde budú obsadené všetky rady spôsobom, aby priamo v rade pred a za daným človekom nesedel nik. Konkrétne detaily prosíme odsledujte a s ohľaduplnosťou riešte sami na mieste.

Usmernenie pre vnútromisijné aktivity a stretanie menších spoločenstiev je stále obmedzené počtom 6 účastníkov. Samozrejme pri dodržaní všetkých ostatných hygienických opatrení, ako R – O – R a dezinfekcia priestorov.

Podmienka z bodu d), teda jednej osoby na 15 m2, sa týka krstov, sobášov a pohrebov. Nie sú to teda bohoslužby, ale hromadné podujatie v interiéri. Podmienka sa netýka krstov, ktoré sú vykonávané v rámci Služieb Božích. Samozrejme, musia byť dodržané všetky ostatné hygienické opatrenia, ako R – O – R a dezinfekcia priestorov.

Usmernenia pre prisluhovanie Večere Pánovej stanovuje bod h). Pre naše podmienky z neho vyplýva, že Večeru Pánovu slávime rozdávaním chleba na ruku a prisluhovaním vína z malých pohárikov. Prosíme duchovných a zborové presbyterstvá, aby takýto spôsob prisluhovania dobre organizačne premysleli vo svojich podmienkach, pripravili, informovali o podrobnostiach prisluhovania Večere Pánovej prijímajúcich a delegovali potrebný počet pomocníkov svojim duchovným, aby prisluhovanie Večere Pánovej prebehlo dôstojne a plynulo.

Besiedky a konfirmačné prípravy, kde dochádza k miešaniu detí a mladistvých, odporúčame zatiaľ ponechať v ONLINE priestore.

Prosíme Vás, buďme pri dodržiavaní týchto opatrení a usmernení disciplinovaní. Počínajme si zodpovedne, vyzývajme k ohľaduplnosti, vyhýbajme sa zbytočným rizikám. Buďme múdri a samostatní, keď treba prísť v rámci možného s riešením nejakej problematickej miestnej situácie. Nech sú naše bohoslužobné miesta miestami nádeje a povzbudenia v ťažkých časoch. Nech nenesú na sebe osočenia z nezodpovednosti a riskovania.

„Sám Pán pokoja daj vám stály pokoj vo všetkom. Pán so všetkými vami!“ (2. Tes. 3, 16)

Vaši v Pánovi,

Zbor biskupov ECAV