Sto rokov moderných dejín ECAV na Slovensku

V pondelok 18. januára 2021 uplynulo presne 100 rokov, čo sa v evanjelickom kostole v Trenčíne začala synoda, teda najvyššie zákonodarné zhromaždenie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Tento dátum považujeme za začiatok existencie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania mimo rámca Uhorska, v Československu a na Slovensku. Dovtedy mala evanjelická cirkev za sebou štyristoročnú históriu v Uhorsku.

V Bratislave, 18.1.2021, autor: Ivan Eľko, generálny biskup ECAV

     S vďačnosťou voči Pánu Bohu v spomienkach sledujeme a s obdivom hodnotíme dielo otcov synody v Trenčianskych Tepliciach. Myslíme na trenčiansko-teplickú synodu a uvedomujeme si, že počnúc tuhou zimou 1921 prešla naša cirkev stými rokmi svojej veľmi dramatickej modernej histórie.

Bolo to storočie, v ktorom bola celá naša civilizácia svedkom nebývalých zmien vo vede a technike, v politike, v podobe spoločnosti a života. Sme slabými ľuďmi, úbohými hriešnikmi, avšak milovaní nekonečnou láskou večného a dokonalého Boha, ktorá sa nám odkryla v osobe a kríži Ježiša Krista. To je najväčší objav a poklad nášho života! Aby ľudia poznali a prijali práve toto, či už v prostredí cirkvi alebo mimo nej, tomuto cieľu napokon chcela poslúžiť aj pamätná, storočná synoda. Slovenskí evanjelici o tento cieľ zápasili už počas štyroch storočí pred ňou i storočie po nej. Zápasia oň i dnes. A určite budú i ďalej, pokiaľ bude trvať čas milosti a cirkev bude ponechaná na tomto svete ako ľud patriaci Kristovi a nesúci Krista.

     Milí evanjelici, dovoľujem si vám úprimne bratsky blahoželať k historickému míľniku, na ktorom spoločne zastala široká rodina členov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. V dojatí si uvedomujeme, že napriek obyčajnosti týchto chvíľ v súčasnej pandemickej situácii môžeme v súkromní svojich sŕdc a myslí prežívať niečo veľmi výnimočné: uvedomenie si, čo vzácne Boh dal a čím požehnal naše spoločenstvo počas celých päťsto, či počas ostatných, moderných sto rokov jeho histórie. Buďme dnes verní. Žime jednoduchý, ale jasný kresťanský život povedomých evanjelikov. Svedčme o Božom diele spásy v Ježišovi Kristovi. Slúžme láskou v mene Kristovej lásky. Milujme a budujme svoje spoločenstvá a pozerajme s odvahou viery a s nádejou do budúcnosti.

     Súčasťou osláv je aj nový internetový portál, www.evanjelici.sk, na ktorý vás srdečne pozývame. Motto týchto dní znie: „Veríme srdcom.“

LINK na celý text: https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/ste-vyrocie-synody-v-trencianskych-tepliciach

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) je druhá najväčšia cirkev na území Slovenska. Vyznávame Ježiša Krista ako Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi, vychádzame z Biblie a z našich Symbolických kníh. Naším poslaním je šíriť evanjelium, poskytovať duchovnú aj diakonickú starostlivosť, viesť k vzájomnej úcte, podpore a tolerancii.