Netypická Ekumenická bohoslužba za jednotu kresťanov v Košiciach

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice slávilo v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 27. Ekumenickú bohoslužbu s hlavnou myšlienkou: „Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia“ (J 15,5 –9). Predlohu aj tohto roku poskytli Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. V dôsledku pandemických opatrení sa ekumenická bohoslužba vysielala online v nedeľu 31. januára 2021 a rodina účastníkov sa tak rozšírila z Košíc na celé Slovensko, aj do viacerých štátov Európy.

V úvode bohoslužby zaznela ozvena motta: „Ježiš nás neúnavne čaká a dúfa, že spojení s ním v láske budeme prinášať veľa ovocia, ktoré všetkým prinesie život. Keď sme konfrontovaní s odlišnosťou druhého, hrozí, že sa stiahneme do seba a budeme vidieť len to, čo nás rozdeľuje. Aj pandémia skrýva nebezpečenstvo uzatvorenia sa, prílišnej kritiky a negativizmu. No započúvajme sa, ako Božie slovo pozýva kresťanov zostať v jeho láske a prinášať veľa ovocia. Prijať a šíriť lásku a z nej prijať pokoj a porozumenie. Pri tejto bohoslužbe ju chceme čerpať nielen pre naše medzikonfesionálne vzťahy, ale i pre spoločnosť, napadnutú vírusom netolerancie a rozbrojov.“

Hlavný kazateľ Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v., vo svojom príhovore predniesol cenné Ježišove slová ako odkaz do dnešných dní. K hudobnej stránke prispeli košickí organisti – spevom žalmu Viliam Gurbaľ a inštrumentálnou hudbou František Beer. Online spoločenstvo moderoval Dušan Havrila, farár v evanjelickom cirkevnom zbore Košice. Za mesto Košice sa prihovoril primátor Jaroslav Poláček a námestníčka Lucia Gurbáľová. Ekumenické spoločenstvo pozdravil aj János Héder, sekretár Duchovnej rady cirkví na Zakarpatskej Ukrajine. Bohoslužby uzavrel prehľad obrazov zo života Ekumenického spoločenstva v Košiciach a zo spolupráce s Ekuménou na Zakarpatí.

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice vzniklo v roku 1994. Špecifikom tohto spoločenstva je Židovská náboženská obec, ktorá sa od začiatku zúčastňuje na jeho aktivitách. ES má od roku 2000 samostatnú právnu subjektivitu. Súčasným moderátorom je Dušan Havrila, farár Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. v Košiciach a jeho zástupcom Radoslav Lojan, dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach.

Na Youtube chate bolo pripojených 138 sledovateľov a odznelo niekoľko povzbudivých ohlasov:

  • Zasielame pozdrav všetkým cteným veriacim na tejto Ekumenickej bohoslužbe. Takto vospolok sa povzbudzujeme k dobrým cnostiam. Božie Slovo nás preniklo. Vďaka.
  • Prajem predstaviteľom všetkých cirkví, aby boli neustále pre nás veriacich živým príkladom Krista.
  • Ďakujeme za duchovné povzbudenie v týchto náročných chvíľach a veríme, že sa budeme môcť stretnúť aj prezenčne na budúci rok.
  • Úprimne sa vám chcem poďakovať, že aj tento rok som mohla byť účastná na Ekumenickej bohoslužbe ako jedinej dostupnej. Poslala som link cez desiatku známym. Váš vklad, odvaha do toho ísť je pre mňa silnou skúsenosťou a svedectvom v tejto dobe. Vďaka tomuto spojeniu som mohla spoznať
    Ekumenické spoločenstvo v Košiciach. A hlavne zažiť jedno spoločenstvo. Nech Boh žehná vašu službu.
  • Prinášať dobré ovocie znamená šíriť Božiu lásku.
  • Spájame sa v spoločnej modlitbe, sme vďační za toto krásne virtuálne spoločenstvo.
  • Požehnaný čas na ceste k jednote kresťanov.


Záznam odvysielanej ekumenickej bohoslužby je sprístupnený na webovej stránke: http://ekumenake.rimkat.sk/ a internetovom prehliadači Youtube.

Dáša Fedorková, tajomníčka Ekumenického spoločenstva a Anton Konečný

Red. úprava: -emi-