Nové usmernenie k epidemiologickej situácii v SR pre cirkevné zbory VD

Nové usmernenie k epidemiologickej situácii v SR pre cirkevné zbory VD

Milí bratia a milé sestry!

Nakoľko sa opäť zhoršuje epidemiologická situácia v rámci SR, dávam Vám do pozornosti nové usmernenia hlavného hygienika SR platné od 10. 9. 2020 aj k organizácii bohoslužobných úkonov. Taktiež je nutné sledovať v jednotlivých regiónoch, okresoch (seniorátoch) usmernenia okresných regionálnych hygienikov, nakoľko mapovanie situácie a prijímanie opatrení prebieha na lokálnej úrovni. Z tohto dôvodu nie je úplne možné vydávať spoločné stanoviska k situácii pre všetky regióny, nakoľko situácia v regiónoch sa môže značne líšiť. Z tohto dôvodu Vás žiadam, aby ste pozorne sledovali epidemiologické opatrenia vydané vo vašom okrese a podľa nich ste si zariadili organizovanie bohoslužobných či zborových aktivít.  

S účinnosťou od 10. septembra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb. Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín. Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti: 

– vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných náboženských priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

– pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, 

– odporúčame zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, 

– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, 

– z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

– pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách, 

– dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,

– pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky (Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),

– odporúčame, aby sa ruky sa nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo gestom úsmevu), 

– odporúčame v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), 

– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.  

Celý dokument si nájdete na: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_a_HP_08_09.pdf.


Vkladajúc celú situáciu do Božej ochrany, pozývajúc Vás k spoločným modlitbám s bratským pozdravom  ostáva

Mgr. Peter Mihoč (biskup VD ECAV)

ZRUŠENIE EVANJELIZÁCIE PRE TEBA 2020

ZRUŠENIE EVANJELIZÁCIE PRE TEBA 2020

Oznamujeme cirkevným zborom, že z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s vírusom COVID-19 v rámci SR rušíme ďalšie pripravované podujatie PRE TEBA 2020, ktoré sa malo konať 30. 9. – 4. 10. 2020 v Liptovskom Hrádku.

Veríme, že nám Boh dopraje pripraviť celoslovenskú evanjelizáciu v pôste nasledujúceho roka 2021 a že sa do tejto akcie zapojíte.

Nech nás tento zvláštny rok naučí väčšej pokore a odovzdanosti Tomu, v koho rukách je náš život a tento svet.

Mgr. Peter Mihoč (biskup VD ECAV na Slovensku) – za organizačný tím

POZÝVAME: Misijné dni VD a konferencia Rodinného spoločenstva

POZÝVAME: Misijné dni VD a konferencia Rodinného spoločenstva

Srdečne vás pozývame na Misijné dni Východného dištriktu v preloženom termíne: 12. – 15. november 2020 v hoteli SOREA v Ľubovnianskych Kúpeľoch, ktoré budú spojené s konferenciou Rodinného spoločenstva ECAV na Slovensku.  

Aj tento rok je pripravený zaujímavý duchovno-spoločenský program. Ústredná téma “Extrémne premeny” poukáže na dôležitosť premien, ktoré sú začiatkom nových rozhodnutí, spôsobu života, aj nových vzťahov. Pozrieme sa spolu na šesť biblických postáv, v živote ktorých tzv. “butterfly effect” Božieho Ducha spustil premeny vnútra, celých rodín, manželstiev, dokonca aj národov a takto priniesol novú životnú realitu. 

Symbolom podujatia je motýľ a jeho prerod zo “škaredej” chlpatej húsenice – hlboko zvýrazňuje prerod, ktorého ovocím sú extrémne zmeny. Pripravená je bohatá mozaika seminárov, panelová diskusia so zaujímavými hosťami, program pre tých najmenších aj väčších.

Vzácnym hosťom Misijných dní a Rodinnej konferencie bude známy kresťanský psychológ Pavel Raus z Českej republiky.

Súčasťou podujatia bude aj akustický koncert gospelovej speváčky Slávky Tkáčovej z Bardejova so známymi hudobníkmi Danielom Špinerom a Lukášom Konštiakom.

Veríme, že využijete túto ponuku na duchovné povzbudenie a rast vo viere.

Prihlasovanie je spustené na adrese: https://vdecav.sk/dni/   a bude bežať do 23. novembra 2020. 

Dar nemeckého seniorského centra pre diakonický domov ÉLIM v Prešove

Dar nemeckého seniorského centra pre diakonický domov ÉLIM v Prešove

1. etapa generálnej rekonštrukcie budovy diakonického domova Élim v Prešove je v záverečnej fáze. Súčasťou prípravy na spustenie tohto zariadenia pre seniorov je aj jeho vybavenie potrebnými zdravotníckymi pomôckami.

Preto sme s radosťou a vďačnosťou prijali dar od nemeckého diakonického strediska Diakonissen – Mutterhause Cecilienstift z mesta Halberstadt v podobe 14 polohovateľných postelí a stolíkov, ktoré toto zariadenie vyradzovalo.

V roku 1873 diakonická organizácia CECILIENSTIFT zareagovala na sociálnu krízu v Nemecku založením vzdelávacej inštitúcie pre malé deti. Rodičia sa nemohli primerane starať o svoje deti v 16-hodinovom pracovnom dni, a preto túto starostlivosť o deti a ich vzdelávanie prevzali diakonisy.
Sprevádzanie detí v ich prvej fáze života je dodnes stále dôležitým aspektom práce tejto diakonickej organizácie, ktorá sa časom rozrástla aj o iné cieľové skupiny. Jej zamestnanci okrem toho vykonávajú hodnotnú prácu aj pre ľudí so zdravotným postihnutím a starších občanov. Dnes má celé toto diakonické dielo 35 zariadení, patrí do oblasti Diakonie Mitteldeutschland a spolupracuje aj s inými poskytovateľmi sociálnej práce v Nemecku. Dar pre novovznikajúci Domov sociálnych služieb Élim v Prešove je zo seniorského centra Sever, v ktorom sa nachádza 90 lôžok dlhodobej starostlivosti, 4 lôžka krátkodobej starostlivosti ako aj denný stacionár. Seniorské centrum poskytuje aj návštevnú službu.

Dňa 21. 8. 2020 prevzali dar od vedúcej Seniorského centra Sever Ramony Ibe vedúci Biskupského úradu VD ECAV na Slovensku Samuel Miško a tajomník biskupa VD Marek Cingeľ. Po prevezení z Nemecka boli postele a stolíky aj za pomoci študentov ESŠ v Prešove a pracovníkov BÚ VD Miroslava Čurlíka a Miloša Kožleja uložené v priestoroch BÚ VD na Jarkovej ulici a budú k dispozícii na krátkodobý či dlhodobý prenájom pre rodiny, ktoré tieto pomôcky potrebujú v starostlivosti o svojich nemocných príbuzných. Bližšie informácie a podmienky prenájmu budú zverejnené už čoskoro.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Košice – Terasa

na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje:

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Evanjelickej materskej školy, Muškátová 7, Košice

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie riaditeľa/ky školy:

 • vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • absolvovanie prvej atestácie,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 

Ďalšie kritéria a požiadavky:

 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme,
 • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet),
 • komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • vítaná je skúsenosť s prípravou projektov a získavaním zdrojov z fondov EÚ, nadácií, grantových programov.

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré predloží uchádzač:

 1. žiadosť o účasť na výberovom konaní
 2. profesijný životopis,
 3. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek 2 zákona č. 138/2019 Z. z.
 4. overené doklady o dosiahnutom vzdelaní (doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach), overený doklad o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 5. doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe,
 6. koncepčný návrh riadenia a rozvoja evanjelickej materskej školy na 5-ročné funkčné obdobie,
 7. fotokópie ďalších dokladov preukazujúcich špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady,
 8. písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 9. stanovisko domáceho zborového farára k uchádzačovi na funkciu riaditeľ/ka materskej školy
 10. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 11. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti.

Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní a požadované doklady je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 8. septembra 2020 do 1600 hod. na adresu:

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Košice – Terasa,

Toryská 1/G, 040 11 Košice

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom: „Výberové konanie EMŠ – neotvárať!“

Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne radou školy.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

V Košiciach,  19. augusta 2020

            Igor Simon                                                                                        Ján Matis

       zborový dozorca                                                                                 zborový farár

Zborový deň v Tušiciach

Zborový deň v Tušiciach

Začiatok druhého prázdninového mesiaca priniesol do cirkevného zboru v Trebišove  oživenie formou zborovej opekačky, ktorá sa tohto roku konala 1. augusta v reformovanom zborovom dome  v obci Tušice.

Stretnutie začalo v chráme Reformovanej cirkvi v Tušiciach, kde farár Juraj Brecko krátko predstavil históriu domáceho reformovaného cirkevného zboru. Po vzájomnom predstavení účastníkov zborového dňa Božím Slovom poslúžil trebišovský brat farár Marek Semko. Zamyslel nad láskou i neláskou: k sebe samému, blížnym a Bohu. Každý dostal na pamiatku text vykladaného slova – príbeh o colníkovi Zacheovi z 19. kapitoly Lukášovho evanjelia, a ceruzku s vygravírovaným nápisom zborového dňa. Nasledovali spoločné modlitby a piesne, po ktorých program pokračoval v priestoroch zborového domu – grilovačkou a súťažami pre malých aj dospelých. Otestovali vedomosti z Biblie, precvičili pamäť, celkový rozhľad  a šikovnosť.

„Boli to požehnané chvíle, kedy sme sa navzájom lepšie spoznali, vyčistili si mysle od každodenných starostí a zároveň nabrali nové sily do ďalších dní. Aj takéto netradičné spoločenstvo veriacich – pri chutnom jedle a zaujímavých aktivitách – je darom od Pána Boha a utvrdzuje nás v istote, že sme nielen spoločenstvom veriacich ľudí, ktoré sa pravidelne stretáva na Službách Božích, ale zároveň je uistením, že členovia cirkevného zboru tvoria jednu veľkú rodinu – Božiu rodinu,“ uviedla Mária Bálintová z cirkevného zboru Trebišov – filiálky Sečovce.

Viac v týždenníku Evanjelický posol spod Tatier 35-36/2020

Stretnutie biskupa VD s duchovnými správcami škôl

Stretnutie biskupa VD s duchovnými správcami škôl

Duchovní správcovia škôl v zriaďovateľskej pôsobností Východného dištriktu ECAV na Slovensku sa dňa 21. 8. 2020 stretli na Biskupskom úrade VD ECAV na Slovensku po prvýkrát od zvolenia s biskupom VD ECAV na Slovensku Mgr. Petrom Mihočom. Vymenili si skúsenosti z vyučovania evanjelického a. v. náboženstva, bohoslužobných aktivít a voľnočasových aktivít na evanjelických školách. Stretnutie poslúžilo aj na prípravu aktivít na školský rok 2020/2021.

Zasadal školský výbor VD ECAV na Slovensku

Zasadal školský výbor VD ECAV na Slovensku

Dňa 21. 8. 2020 sa na Biskupskom úrade VD ECAV na Slovensku v Prešove uskutočnilo zasadnutie Školského výboru VD ECAV na Slovensku a porada riaditeľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti VD ECAV na Slovensku. Zasadnutia sa po prvýkrát od zvolenia do funkcie zúčastnil aj biskup VD ECAV na Slovensku Mgr. Peter Mihoč. Hlavným bodom jednania bola príprava školského roka 2020/2021.

O nasledovaní

O nasledovaní

V distribúcii je augustové číslo eVýchodu, ktoré svojim čitateľom počas letných dní prináša tieto témy:

 • HOMÍLIA: O nasledovaní
 • ROZHOVOR: s biskupom Západného dištriktu Jánom Hroboňom
 • PRÍBEH: Výpoveď matky, ktorej sa narodil syn s homosexuálnou orientáciou
 • REPORTÁŽ: Z cesty po Islande v korona časoch
 • PORTRÉT: Jána Bakalára, prešovského farára
 • IZRAELSKÝ DENNÍK – prvá časť
 • ROZHOVOR: s Beatou Dobovou, riaditeľkou Strediska evanjelickej diakonie
 • v Bratislave
 • REPORTÁŽ: O pasažieroch, ktorí počas korony uviazli na výletnej lodi
 • ROZHOVOR: s Michalom Lapčákom, baptistickým kazateľom a zberateľom
 • vzácnych historických výtlačkov Biblie
 • RECEPT Z FARY: Nórsky Kvaefjordkake, ktorý je považovaný za najlepší na svete
 • FILM: Svetlo medzi oceánmi

………………………………………………………………………………………………………………………………

Ročné predplatné: 24 €. Cena za kus: 2 €

El. objednávkový formulár: www.evychod.sk

alebo na tel. č.: 0908 / 368 889

Inštalácia Emílie Velebírovej

Inštalácia Emílie Velebírovej

KEĎ NÁDEJ POČUŤ…

            Chrám Boží v Koceľovciach v Rožňavskom okrese sa v sobotu 15. augusta 2020 naplnil veriacimi. Počas tohto víkendového dňa by sa inak dedinou šírili zvuky pracovného ruchu, tento raz sa ňou ozývali  spev, modlitby a chvála Hospodina. Dôvodom bola slávnosť inštalácie zborovej farárky Mgr. Emílie Velebírovej a posvätenie zreštaurovaného oltára. Pre nás to bol požehnaný deň – začiatok etapy, v ktorej čakáme naplnenie nádejí.

            Lavice kostola v tejto malej obci neboli takto plné veru už veľmi dávno. Veď celý cirkevný zbor (CZ) spolu s filiálkami tvorí len desiatky veriacich. O to s väčším dojatím a radosťou sme privítali všetkých, ktorí chceli tento deň s nami v Božej prítomnosti osláviť. Prišli k nám sestry farárky a bratia farári z viacerých kútov Slovenska. Slávnostným kazateľom bol biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku Mgr. Peter Mihoč, ktorý vykonal aj akt posvätenia novo zreštaurovaného oltára. V tento výnimočný deň na službách Božích nechýbal ani emeritný biskup Igor Mišina, ktorý v Koceľovciach pôsobil od roku 1977 do roku 1984 ako zborový farár. Slávnostný akt inštalácie vykonal brat senior Gemerského seniorátu Mgr. Radovan Gdovin. Milušku Velebírovú tak ustanovil za našu zborovú farárku na nasledujúcich desať rokov. Tešíme sa z tejto duchovnej pastierky evanjelickej cirkvi a veríme, že sa jej podarí naplniť s pomocou Božou chrámy Božie v CZ Koceľovce. Nech zvládne veľké úlohy spojené s úradom kňaza, kazateľa a duchovného pastiera. A tak, ako sa vo vyhlásení aktu inštalácie uvádza, nech nás karhá a napomína so všetkou trpezlivosťou a poučovaním.

            Na slávnostných Službách Božích viackrát odznelo, že náš región nie je pre farárov veľmi lukratívny. Uvedomujeme si to, a o to viac sme vďační, že sa u nás po necelých dvoch rokoch naďalej rozhodla slúžiť mladá pani farárka. Jej príchod medzi nás bol veľkým impulzom, ktorý sa už akosi prirodzene žiadal. Keďže sú kostoly v našom CZ čoraz prázdnejšie, vkladáme do nej nádej. Nádej, že bude viesť ku kresťanskej viere dietky i mládež, aby prichádzali k Nemu, či neveriacich – aby uverili. Máme nádej, že bude vzorom pre strednú generáciu, že bude povzbudením pre starších, a že nás všetkých bude naďalej duchovne obohacovať. Vieme, že pred sebou nemá ľahkú úlohu, no treba pamätať, že „Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať (Ž 126,5).“ Sme presvedčení, že s Božou pomocou, vo viere, skromnosti a pokore toto poslanie zvládne a  bude nás viesť k duchovným hodnotám, ktoré sa postupne vytrácajú v mnohých spoločenstvách. Pamätajme na slová zo Svätého Písma, ktoré sprevádzajú aj našu pani farárku: „Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo: lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu“ (List Rímskym 1, 16).

Mgr. Diana Semanová

CZ ECAV na Slovensku Koceľovce

 

FOTO: Martina Voľanská