VALNÉ ZHROMAŽDENIE ZED 2019

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ZED 2019

Rokovanie Valného zhromaždenia otvoril a viedol Ján Bunčák,  predseda združenia. V úvodnej pobožnosti Dávid Bázlik, zborový farár v Ružomberku a člen výboru ZED, svojich kolegov povzbudil, aby boli spokojní s tým miestom, na ktoré ich Boh postavil a pokúsili sa čo najviac zveľadiť to, čo dostali do správy. Modlitbou si Valné zhromaždenie uctilo pamiatku evanjelických farárov zosnulých v uplynulom roku, ktorí boli zároveň členmi združenia: Daniela Dudáša, Pavla Gabriša a Jána Havíru.

Po kontrole plnenia uznesení z minuloročného VZ ZED nasledovala správa predsedu Jána Bunčáka za rok 2018, ktorá vychádzala zo  Žalmu 34,15:  „Hľadaj pokoj a snaž sa oň.“ V správe okrem iného upozornil na problémy spojené s odovzdávaním agendy združenia. Tým, že novému vedeniu ZED nebolo odovzdané potvrdenie o pridelení identifikačného čísla, nemohlo v banke zmeniť podpisové vzory a dispozičné práva, pričom touto zmenou podmienila bývalá správkyňa fondov ZED odovzdanie agendy. Trvalo dlhší čas, než sa tento problém, a na neho naviazané ďalšie komplikácie, podarilo vyriešiť. 

Podpredsedovia združenia za Východný a Západný dištrikt ECAV – Peter Mihoč a Božidara Bašková vo svojich výročných správach informovali, ktoré cirkevné zbory v uplynulom roku dostali finančnú podporu od nemeckých partnerov na opravy a rekonštrukcie farských budov. Podpredsedníčka za Západný dištrikt Božidara Bašková upozornila, že nemeckí partneri budú pri schvaľovaní finančnej podpory v budúcnosti uprednostňovať chudobnejšie cirkevné zbory v ekonomicky slabších regiónoch.

Správca fondov ZED Ján Matis predniesol správu o hospodárení za uplynulý rok ako aj správu o stave jednotlivých fondov a ich konečnom účtovnom stave. Informoval tiež o hospodárení v rámci pokladne združenia, ktorú vedie Štefan Škorupa. V konečnom hodnotení ZED hospodárilo v uplynulom roku s výsledkom zisku cca 19 400,- €. Jaroslav Petro, predseda revíznej komisie, konštatoval poriadok v účtovníctve a účtovných dokladoch.

Po schválení prednesených správ nasledovala novelizácia štatútov jednotlivých fondov ZED – Autofondu, Bytového fondu, Sociálneho a penzijného fondu. Vďaka novelizácii, aj keď diskusia bola pomerne zdĺhavá, sa pravidlá čerpania fondov spresnili a sprehľadnili. 

Valné zhromaždenie sa zaoberalo žiadosťou Violy Fronkovej, ktorá dokončila a do tlače pripravila druhý zväzok knihy Cirkev v útlaku. Valné zhromaždenie odsúhlasilo nákup 400 kusov z finančných prostriedkov ZED, aby si publikáciu jednotliví členovia mohli následne zakúpiť za zvýhodnenú cenu 10,- €.

96 členov Združenia evanjelických duchovných, prítomných na Valnom zhromaždení, prijalo viacero uznesení. Seniorátnym pastorálnym konferenciám (SPK) odporučilo, aby medzi svojimi členmi zrealizovali výber ročného príspevku vo výške 5,- € za rok 2019 do Sociálneho a penzijného fondu. Stav finančných prostriedkov na tomto fonde je nízky a nemusia stačiť na pokrytie všetkých žiadostí. Valné zhromaždenie povzbudilo členov združenia, aby z princípu solidarity prispievali do Sociálneho a penzijného fondu sumou 1% z mesačnej mzdy. Uznesením Valné zhromaždenie zmenilo tiež stanovy združenia v bode o podmienkach prijatia, pozastavenia členstva alebo odvolania člena Seniorálnej pastorálnej konferencie. Doposiaľ bola potrebná 2/3 väčšina všetkých členov SPK, po úprave stanov budú postačovať 2/3 členov prítomných na rokovaní, pričom o takomto bode programu musia byť členovia SPK informovaní už v pozvánke na zasadnutie.

V závere pozval generálny biskup ECAV Ivan Eľko duchovných na Všeobecnú pastorálnu konferenciu – 13. mája do Zvolena. Biskup Ján Hroboň informoval o prípravách Dištriktuálneho dňa Západného dištriktu, ktorý sa bude konať 2. júna 2019 v Športovej hale v Banskej Bystrici. Avizoval, že Západný dištrikt bude pokračovať aj v tradičnom podujatí na hrade Branč, a to 5. júla 2019. Biskup Hroboň duchovných tiež povzbudil k aktívnej službe. V závere sa pomodlil a požehnanie prítomným udelil generálny biskup .

Predseda ZED Ján Bunčák konštatuje, že z Valného zhromaždenia má dobrý pocit, aj keď dodáva, že „vždy a všetko sa dá zvládnuť aj lepšie“.

-emi-

PRÍBOVSKÁ JAR

PRÍBOVSKÁ JAR

Aj keď počasie nebolo typicky jarné, vonkajšia teplota dosahovala len 4°C, v Príbovciach sa 5. mája 2019 konalo už tradičné literárno-hudobné pásmo s názvom „Príbovská Jar“. Ide o  kultúrno-ekumenické stretnutie podporujúce súdržnosť a spolupatričnosť ľudí rôzneho vierovyznania. Hostiteľom 26. ročníka podujatia bol evanjelický cirkevný zbor v Príbovciach.

Po úvodnom príhovore Zuzany Szabóovej, evanjelickej farárky, nasledoval bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpilo až 26 účinkujúcich. Literárno-hudobným pásmom sprevádzali prítomných Janka Bellová a Božena Bíziková – prerozprávaným  príbehom života Milana Rastislava Štefánika. Všetci potrebujeme poznať a neustále si pripomínať pozitívne vzory, medzi ktoré patrí aj M. R. Štefánik. Organizátori mu chceli vzdať hold ako jednej z najvýraznejších osobností novodobých slovenských dejín a zároveň si pripomenúť aj sté výročie od jeho tragickej smrti, ktoré pripadlo na 4. mája 2019. „Príbovská Jar“ však nebola len o príbehu. Andrej Adrašik zahral klavírnu skladbu od J. S. Bacha, vystúpil evanjelický aj rímskokatolícky spevokol a Eva Andrašiková zas predniesla poéziu.

Na záver programu rímskokatolícky farár Štefan Barilla poďakoval účinkujúcim a prítomným za účasť na tomto krásnom nedeľnom podujatí.

Prvý ročník ekumenického kultúrno-spoločenského podujatia sa v Príbovciach konal v roku 2006. Jeho organizátormi sú: Občianske združenie Nádej človeka, Rímskokatolícka cirkev – farnosť Valča, Obec Príbovce a miestny evanjelický cirkevný zbor.

 

Ľubomír Žila

Redakčne krátené a upravené

Deň učiteľov 2019

Deň učiteľov 2019

Jan Amos Komenský svojim žiakom vždy pripomínal, aby pomáhali komukoľvek môžu. Máme pomáhať často a radi. „Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí,“ myslel si Komenský. Jeho odkaz si vo východnom dištrikte pripomínali 29. marca 2019 v súvislosti so slávnostným oceňovaním učiteľov cirkevných škôl, pôsobiacich v rámci východného dištriktu evanjelickej cirkvi.

Deň učiteľov tento školský rok prebiehal na pôde Evanjelickej spojenej školy v Martine. Oslavy začali v priestoroch chrámu, slávnostným kazateľom bol biskup Slavomír Sabol. Deň učiteľov na slovenských evanjelických cirkevných školách, ktoré organizuje ich zriaďovateľ t.j. Východný dištrikt ECAV v spolupráci so školou vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, pokračoval ocenením 11 pedagógov. Z poverenia zriaďovateľa prítomných pozdravil aj predseda Školského výboru VD ECAV Dušan Havrila. Takmer 140 hosťom pripomenul, že evanjelické školy vo východnom dištrikte dosahujú mimoriadne výsledky a úspešne nadväzujú na evanjelickú tradíciu minulých období. Žiaci evanjelického gymnázia v Martine v rámci programu pre pedagógov predstavili krátke divadelné predstavenie.

Ocenenie z rúk biskupa Slavomíra Sabola získali z jednotlivých škôl poväčšine dvaja učitelia:

– Z Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v Košiciach boli ocenení: vyučujúca občianskej náuky a dejepisu Jana Šrenkelová a Emil Sova, učiteľ telesnej výchovy a anglického jazyka.
– Z Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenici si ocenenie prevzala pedagogická vychovávateľka Mária Furčáková.
– Z radov pedagógov na Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši získala ocenenie učiteľka evanjelického náboženstva a nemeckého jazyka Evanjelickej základnej školy biskupa Jura Janošku, Miriam Melnová a z Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského bol ocenený Vladimír Ferenčík, ktorý vyučuje evanjelické náboženstvo a bol aj duchovným správcom na tejto organizačnej zložke.
– Z Evanjelickej spojenej školy v Prešove sa z ocenenia radovali Jela Zakarovská, ktorá vyučuje na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu matematiku a je aj zástupkyňou riaditeľa pre túto zložku. Oceneným bol z EKG Prešov v tomto roku aj vyučujúci informatiky Juraj Luščák.
– Evanjelická spojená škola v Martine sa tešila z ocenenej Anny Palkovej, ktorá je zástupkyňou riaditeľa na 1. stupni EZŠ a oceneného Benjamina Lee Chandlera, ktorý vyučuje anglický jazyk ako zahraničný lektor.

Medzi ocenenými boli aj dve pedagogičky z evanjelických materských škôl, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti východného dištriktu, a to pani riaditeľka Alena Durbáková z Evanjelickej materskej školy, Košice – Terasa a Božena Kleinová z Evanjelickej materskej školy, Spišská Nová Ves, ktoré pôsobia na uvedených materských školách od ich začiatku činnosti. Obe majú za sebou viac ako 40 rokov pedagogickej činnosti.

Slávnostná atmosféra pokračovala spoločným obedom v priestoroch školskej jedálne Evanjelickej spojenej školy v Martine, kde si hostia okrem jedla vychutnávali aj čas v príjemnej spoločnosti priateľov a známych.

Miroslav Čurlík,
tajomník pre školstvo Východného dištriktu
FOTO: Matej Borcovan

Uhorskai a Cibulka – nekompromisní farári

Uhorskai a Cibulka – nekompromisní farári

Nedeľa 17. marca 2019 bola pre cirkevný zbor v Háji, Turčianskom senioráte, výnimočná spomienkovými službami Božími pri okrúhlych výročiach narodenia Pavla Uhorskaia a Júliusa Cibulku. Dvoch kazateľov Božieho slova úzko spätých s týmto cirkevným zborom. Dvoch kňazov, ktorí zohrali dôležitú úlohu v dejinách  evanjelickej cirkvi na Slovensku. Dvoch veriacich, ktorí svoju oddanosť Kristovi dokazovali nekompromisnými postojmi voči utláčateľom. Dvoch ľudí, ktorí celý život zasvätili práci v prospech svojich blížnych. Dvoch mužov, ktorých spolu s ich rodinami hanobili pre Kristovo meno, no dobrovoľne sa podieľali na Jeho utrpení.

Na úvod služieb Božích privítal zborový dozorca Branislav Záborský vzácnych hostí –generálneho biskupa Ivana Eľka, generálneho dozorcu Jána Brozmana, tajomníka generálneho biskupa Borisa Mišinu, cirkevnému zboru Háj vzácneho emeritného biskupa Východného dištriktu Igora Mišinu, seniora Turčianskeho seniorátu Mariána Kaňucha, Violu Fronkovú a rodinných príslušníkov zosnulých jubilantov, ako aj ďalších väznených evanjelických farárov.

Kázeň generálneho biskupa

Generálny biskup Ivan Eľko sa v kázni zamýšľal nad biblickým textom z Prvého listu apoštola Petra 4,12-19: Cez ťažkosti k radostiam. Život veriaceho kresťana prináša so sebou aj mnohé ťažkosti, biedu a súženia, lebo všetkým týmto skúšaním sa podieľame na utrpení Kristovom, a preto „radujte sa, aby sme sa s plesaním radovali aj pri zjavení Jeho slávy. Blahoslavení ste, keď vás ľudia hanobia pre Kristovo meno, lebo Duch slávy, Duch Boží, spočíva na vás“.

Slová, ktoré dokonale vystihujú životné príbehy dvoch farárov, svedkov viery, ktorých výročie narodenia si pripomíname. Slová napísané pre povzbudenie trpiacich pre vieru pred dvomi tisícročiami počas rímskeho útlaku. Slová, ktoré dodávali silu veriacim počas komunistickej totality; slová, ktoré máme mať na pamäti aj dnes.

Poďakovanie rodinám prenasledovaných

Po kázni vedenie evanjelickej cirkvi spoločne s predsedníctvom cirkevného zboru Háj poďakovalo rodinným príslušníkom Pavla Uhorskaia, Júliusa Cibulku a ďalších väznených evanjelických farárov, odovzdali im kvety a publikáciu „Cirkev v útlaku 2“. Nasledovali pozdravy hostí – Jána Brozmana, generálneho dozorcu, seniora Mariána Kaňucha, Miroslava Uhorskaia, synovca Pavla Uhorskaia, RNDr. Dariny Podhorskej, dcéry Dr. Júliusa Cibulku. Následne zborový farár Tomáš Lipovský odovzdal pozdrav a dary od hájskeho cirkevného zboru generálnemu biskupovi a dozorcovi.

Spomienkové služby Božie sa niesli v radostnej a uvoľnenej atmosfére, k čomu iste prispeli aj zborové spevokoly – Elaia a Poltón. Obdobná atmosféra pokračovala aj v kultúrnom dome pri slávnostnom obede a osobných rozhovoroch. Vyše sto veriacich, mladších i starších, domácich aj hostí, bolo jasným dôkazom, že toto spoločenstvo je požehnané naším Pánom; a že Ten, ktorý je tvorcom jednoty; Ten ktorý nás spája, je uprostred nás.

Pásmo slova a hudby

Popoludní v chráme v rámci pásma slova a hudby poslúžila hrou na harfu  kantorka cirkevného zboru Príbovce Lucia Dobošová, na gitare ju sprevádzal farár Tomáš Lipovský. Po úvodnej modlitbe a piesni sa slova ujala  Violka Fronková, spoluautorka publikácie Cirkev v útlaku. V jej výklade, doplnenom dobovými fotografiami, zaznelo mnoho zaujímavých a poučných informácií zo života biskupa Pavla Uhorskaia a farára Dr. Júliusa Cibulku : o ich rozhodnutí pracovať na Božej vinici ako kazatelia Božieho slova, o začiatkoch ich služby, o duchovnej práci v cirkevných zboroch v časoch, keď evanjelická cirkev žila na plné obrátky. O mnohých útrapách, ktorými museli prejsť po prevzatí moci komunistickou stranou a zmene režimu. O vyšetrovaniach, falošných obvineniach a súdnych procesoch. O trestoch za odmietnutie spolupráce so štátom, ktorý potláčal slobodu vlastných občanov. O tom, ako sa zapojili do obrodného hnutia v evanjelickej cirkvi v rokoch 1968 a 1969. No hlavne sme z príhovoru sestry Fronkovej cítili ich hlboký vzťah ku každému človeku, oddanosť a vernosť Kristovi; Tomu, na ktorého sa celý svoj život spoliehali a ktorému bezvýhradne dôverovali.

Spomienky priateľov a súčasníkov

Na Violu Fronkovú nadviazal generálny biskup Ivan Eľko príbehom, ktorý zažil so svojím predchodcom v úrade pri putovaní po kopaniciach v cirkevnom zbore Krajné. Po chvíľke hudby zaznelo emotívne rozprávanie bývalého kurátora Jozefa Ižipa. Vďaka za tieto príbehy. Poddozorca Laco Adamovič sa vo svojom svedectve vyznal, aký mala vplyv kniha Dr. Júliusa Cibulku na jeho osobný a pracovný život. Vladimír Daniš, bývalý dozorca Západného dištriktu a kedysi osobný šofér Pavla Uhorskaia predstavil brata biskupa z ľudskej stránky, cez zážitky počas ich spoločných služobných ciest. Emeritný biskup Igor Mišina, ktorý v Háji pôsobil ako zborový farár, začal spomienkou na milovanú, vernú kravu brata biskupa a na ich stretnutie, keď ho boli žiadať, aby prijal úrad generálneho biskupa. Spomienky na trpiacich a prenasledovaných bratov sú svedectvom, ktoré nám slúži k tomu, aby sme  zosilneli na vnútornom človeku a dokázali odolávať strachu, nasledovali Pána Ježiša Krista a spoliehali sa na Jeho milosť.

Okolnosti vzniku knihy

Po piesni Violka Fronková predstavila, ako vznikala kniha Cirkev v útlaku. Ako Pavel Uhorskai ešte ako robotník na základe výzvy svojich bratov vo viere, ktorí tiež trpeli počas komunistického režimu, spísal svoje skúsenosti a spomienky. Tak sa zrodila knižka „Ako to bolo“. No cítil potrebu písať nielen o sebe, ale aj o iných, ktorí trpeli podobne ako on.

Viola Fronková zostala v úžase, keď videla archív dokumentov, ktoré brat biskup za týmto účelom zhromaždil. Spracované životopisy o väznených a prenasledovaných bratoch farároch.  Tento materiál neskôr poslúžil ako základ pre dokončenie knihy Cirkev v útlaku. Jej prvý zväzok sa venoval tzv. protištátnym skupinám. Druhý obsahuje príbehy osemnástich jednotlivo súdených farárov. Tretí zväzok bude zameraný na perzekvovaných študentov a pedagógov teologickej fakulty. V pláne je aj štvrtý zväzok o tých, ktorí s bývalým režimom spolupracovali. Viola Fonková priznala svoju túžbou pripraviť aj špeciálnu monografiu o Pavlovi Uhorskaiovi s výberom jeho kázní.

Rozlúčila sa poďakovaním členom cirkevného zboru v Háji za potešenie a útechu pre rodiny trpiacich kňazov, ktorú na spomienkových službách Božích pocítili. Zapriala im, aby kniha bola pre nich povzbudením viery, aby obstáli ako Boží ľud, a aby mohli povedať slovami brata Uhorskaia „a môj cirkevný zbor v Háji, to je živý zbor“.

—————————————————————————————————————-

Nedeľa 17. marca 2019 bola nádherným dňom nielen vďaka slnečnému počasiu, ale hlavne tým, čo sme mohli spoločne prežívať. Vďaka za tento vzácny čas, čas pôstu, čas pokory, pokánia, ale aj čas radosti a povzbudenia.

       

Ing. Branislav Páleš,

predseda Hospodárskeho výboru CZ Háj

Redakčne upravené a krátené

Veľkonočná kvapka krvi

Veľkonočná kvapka krvi

Evanjelický cirkevný zbor v Prešove v spolupráci s Biskupským úradom Východného dištriktu a Evanjelickou spojenou školou pozvali pravidelných darcov krvi, ako aj prvodarcov v stredu 10. apríla 2019 na dobrovoľný odber krvi. V priestoroch Starého kolégia tak krátko pred veľkonočnými sviatkami pracovníci Národnej transfúznej stanice vykonali celkovo 23 odberov.

Koordinátorom podujatia Kvapka krvi je Miroslav Čurlík, dozorca cirkevného zboru v Prešove, tajomník pre školstvo Biskupského úradu VD a zároveň pedagóg evanjelickej spojenej školy: „Bol to úžasný deň, celkovo prišlo 25 ochotných darcov, 23 darovali, teda mohli darovať krv po predbežných vyšetreniach. Veľmi sa tešíme z ďalších 8 prvodarcov. Boli to predovšetkým žiaci z Evanjelického kolegiálneho gymnázia. Vďaka všetkým, ktorí prišli darovať krv, prebudili k životu svoju ochotu pomáhať a nádej pre tých, ktorí to potrebujú. 10,35 litrov krvi. Nečakané, skvelé.“ Miroslav Čurlík tiež avizoval, že najbližšie sa mobilný odber krvi uskutoční v októbri.

Výjazdový spôsob odberov krvi Národnou transfúznou stanicou je čoraz populárnejší. Jeho zmyslom je, aby krv prišlo darovať čo najviac nováčikov, ktorí pod dohľadom skúsenejších  darcov ľahšie prekonávajú prvotné obavy. „Svojím príkladom často pritiahnu k odberu ďalších a postupne sa z hromadného odberu stáva akási slávnosť humanity,“ uvádza NTS na svojej webovej stránke. Skupinu darcov je potrebné neustále obnovovať. Kľúčoví sú mladí a zdraví ľudia, ktorí sa ešte neliečia na chronické ochorenia. Krv nie je umelo nahraditeľná a len človek – humanista a altruista tu môže pomôcť.

-emi-

FOTO: Dušan Majerník

ProChrist 2019: PRE TEBA

ProChrist 2019: PRE TEBA

Po pozitívnej odozve na evanjelizačné večery v slovenskej verzii ProChrist Live PRE TEBA 2017 prišiel organizačný tím po dvoch rokoch s novou ponukou. Evanjelizačný projekt vysielaný prostredníctvom internetu na stovky prenosových miest pripravil opäť v partnerstve so sliezskymi evanjelikmi a pod záštitou centrály v nemeckom meste Kassel.

Čo sa za značkou ProChrist vlastne skrýva? Ide o platformou, do ktorej sú zapojení kresťania z rôznych cirkví, spoločenstiev a cirkevných zborov. Na Slovensku v posledných rokoch predovšetkým evanjelici, aj keď k organizácii a účasti sú pozvaní kresťania bez ohľadu na vierovyznanie. Svojím obsahom chce ProChrist splniť dvojaký účel: byť novým impulzom pre dlhoročných kresťanov, ale hlavne osloviť hľadajúcich v sekulárnom prostredí. Zámerom je motivovať ďalších ľudí, aby sa vydali na cestu hľadania Boha a viesť s nimi dialóg o viere.

ProChrist – to je séria piatich evanjelizačných večerov, na ktorých nechýba hudba, umenie, príbehy známych osobností a biblické témy s aplikáciou do praktického života. Program z centrálneho miesta tím technikov prenáša prostredníctvom internetu na desiatky až stovky ďalších miest. „Päť večerov naplnených bohatým evanjelizačným programom chce napomôcť k misii v sekulárnom prostredí,“ uviedol koordinátor lokálneho projektu v slovenskom prostredí Peter Mihoč, tajomník biskupa Východného dištriktu.

Zmena formátu evanjelizácie

Domovskou krajinou evanjelizačného projektu ProChrist je Nemecko a jeho začiatky siahajú do roku 1993. Už prvé misijné programy sa z Nemecka, vtedy ešte prostredníctvom satelitu a za výdatnej spolupráce tlmočníkov, prenášali do desiatok ďalších krajín po celom svete. Medzi prvých rečníkov patril nedávno zosnulý Billy Braham a známy nemecký evanjelický farár Ulrich Parzany.

V roku 2015 došlo k zmene, centrála v Kassel vyskúšala nový formát – tzv. ProChrist LIVE. Jednu ústrednú akciu prenášanú z Nemecka do ďalších krajín nahradili viaceré menšie lokálne evanjelizácie na viac ako 120 miestach v Nemecku a Európe. S identickou témou, ale s miestnym programom a pozvanými rečníkmi, či už zahraničnými alebo domácimi. Nový formát sa osvedčil aj na Slovensku. V spolupráci so Sliezskou cirkvou evanjelickou sa doposiaľ konali tri regionálne ProChrist evanjelizácie, a to v Ružomberku (2016) a  Liptovskom Hrádku (2017 a 2019).

Nový ročník ProChrist

ProChrist je už na Slovensku a v susednom Sliezsku osvedčenou značkou, s každým ročníkom pribúdajú nové prenosové miesta. Tento rok sa centrálou programu stal opäť Liptovský Hrádok, vzhľadom na jeho dostupnú polohu a vynikajúcu spoluprácu s vedením mesta, ktoré poskytlo veľkorysé priestory v kinosále Kultúrneho domu. Od stredy do nedele 3. – 7. apríla 2019 podvečer prichádzalo na live program 300 – 400 účastníkov a pozvaných hostí. Ďalšie tisícky divákov program sledovali na prenosových miestach nielen doma, ale aj v zahraničí. Organizátorov tešilo, keď k pôvodne prvým 120 prihláseným prenosovým miestam každý deň pribúdali nové a počas piatich večerov sa počet prenosových miest vyšplhal cez 360. Tak cirkevné zbory ako aj jednotlivci, ktoré chceli evanjelizáciu sledovať online, sa z organizačných dôvodov a na základe požiadavky nemeckého partnera museli vopred zaregistrovať ako prenosové miesto.

Otčenáš ako ústredná téma

Symbolom tohtoročného ProChristu sa stal telefón – či už mobilný alebo „retro búdka“, ktorý odkazoval na Božiu túžbu nadviazať spojenie s človekom a zároveň pripomínal možnosť bezplatne sa pripojiť na tzv. „inú“ frekvenciu. Spomedzi všetkých modlitieb je tou najznámejšou a najcennejšou Modlitba Pánova, ktorú naučil Ježiš svojich učeníkov. Denne ju v rozličných situáciách vyslovujú veriaci a aj tí, ktorí sa za veriacich nepovažujú. A práve z modlitby „Otčenáš“ vychádzali témy tohtoročných evanjelizačných večerov PRE TEBA:

  1. Dvere domov: Otče náš
  2. Kde je vôľa, tam je cesta: Buď vôľa Tvoja
  3. Chlieb na cestu: Chlieb náš každodenný daj nám dnes
  4. Sila odpustenia: Odpusť nám viny naše
  5. Liek v pokušení: Neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého

Počas piatich večerov v kinosále L. Hrádku jednotlivé témy na drobné rozmenilo päť slovensko-sliezskych rečníkov: Martin Chalupka (Marhaň), Martin Pientak (Český Tešín), Jaroslav Petro (Obišovce) a Jiří Chodura (Oldřichovice). Sériu tém k Modlitbe Pánovej uzavrel v nedeľu podvečer Ivan Eľko, generálny biskup evanjelickej cirkvi.

Osobné svedectvá známych osobností

Medzi známe osobnosti, ktoré tento rok na ProChriste svedčili o svojej viere, patrí atlét Matej Tóth, víťaz v chôdzi na olympijských hrách v Rio de Janeiro 2016. Viera ho doslova „drží pri zemi“: „To, že som dosiahol úspech v jednej športovej disciplíne, ešte neznamená, že som lepší človek.“

     Viera pomáha prekonávať prekážky aj hokejovému útočníkovi Michalovi Handzušovi a spolu so svojou rodinou patrí do cirkevného zboru v Banskej Bystrici. Medzi ďalšie známe osobnosti, ktoré sa prihovorili divákom ProChristu, patrí huslistka Miriam Kaiser, moderátorka Tamara Lištiaková, český hudobník Pavel Helan a Jozef Mikloško, riaditeľ Nadácie Úsmev ako dar.

     Svoju cestu hľadania Boha  osobne priblížil Ladislav Adamovič, riaditeľ Detského domova Necpaly, ktorý sám pochádza z rozvrátenej rodiny a vyrastal v detskom domove. Boh sa ho dotkol najmä vo chvíli, keď videl, aké pokroky dosahuje jeho ťažko fyzicky postihnutý nevlastný brat v náhradnej rodine.

     O skúsenosť s tým, čo znamená odovzdávať život do Božej vôle, sa zdieľala Mária Tomaško, riaditeľka centra Baobab. Jej život sa zmenil, keď sa jej narodila dcéra Lujza s viacnásobným postihnutím. Spolu s manželom Danielom veria, že to nebola náhoda, ale cesta, na ktorej sa učia pravým hodnotám života. V spolupráci s neziskovou organizáciou Diaconia Sv. Jur založili na bratislavskom sídlisku denné centrum pre deti s viacnásobným postihnutím  a prispievajú tak svojím dielom k akceptovaniu inakosti.

Nesmie chýbať umenie

ProChrist – to je aj umenie a kvalitná hudba, preto jednotlivé témy otvárali divadelné vstupy tvorivej skupiny AD1 v réžii Kataríny Pirohovej. Kapely zo Sliezska po prvých dvoch večeroch vystriedala KVD – Kapela Východného dištriktu, ako aj sóloví hudobníci Miriam Kaiser a Pavel Helan. V závere každého večera hudobné zoskupenie z L. Hrádku zahralo hymnu inšpirovanú Modlitbou Pánovou z autorského pera miestnej zborovej farárky Anny Belanji.

Zazneli online pozdravy priamo z prenosových miest: Hanušoviec nad Topľou, Oldřichovic a Bratislavy-Legionárskej. Počas piatich večerov programom účastníkov v kinosále v L. Hrádku, ale aj divákov na prenosových miestach previedla dvojica moderátorov – farárka Anna Belanji a Peter Mihoč, tajomník biskupa Východného dištriktu.  Svojou osobnou účasťou projekt podporili Ľubomír Pankuch, dozorca Východného dištriktu a dištriktuálny biskup Slavomír Sabol aj generálny dozorca Ján Brozman.

Modlitba pri kríži

Evanjelizačné večery končili modlitbou pri kríži, kedy mohol každý z poslucháčov v perspektíve doznievajúcej témy prehodnotiť svoj vlastný život. Nielen verejne, ale aj v tichosti a súkromí. Na prenosových miestach už nebol nutný žiadny úvodný program, ale záver si mohol každý usporiadateľ stvárniť podľa vlastného uváženia. Spoločným modlitebným stíšením, rozhovormi alebo posedením pri šálke kávy. 

Ozvučenie a osvetlenia realizovala firma Jozefa Ždiľu NEST audio ONE z Bardejova. Projekciu, videozáznam, online prenos technicky zabezpečil tím cirkevného zboru Hybe pod vedením Stanislava Gregu, seniora Liptovsko-oravského seniorátu v spolupráci s Lukášom Gregorom, ktorý mal na starosti strih. Záznam jednotlivých večerov je sprístupnený cez internetový prehliadač Youtube a časom bude uložený v archíve na webovej stránke: www.prochrist.sk/preteba. Firma JAMIR s.r.o. z Liptovského Mikuláša vyrobila drevený kríž, ktorý bol centrálnym bodom pódia.

Podpora projektu

Tohto roku je projekt ProChrist PRE TEBA 2019 financovaný prevažne z dobrovoľných finančných darov jednotlivcov. Náklady spojené s organizáciou podujatia nie sú nízke, preto organizátori požiadali prenosové miesta, aby aspoň na jednom z  večerov vyhlásili dobrovoľnú finančnú zbierku.

Organizačný tím verí, že evanjelizačný projekt s Božou pomocou prinesie nové duchovné povzbudenie. Veď cirkev je živý organizmus, a preto by mala rásť. Bude sa to diať vtedy, ak budeme mať odvahu pozývať nových ľudí k premýšľaniu nad existenciálnymi otázkami a k nasledovaniu Ježiša Krista.

-emi-

Viac o projekte v najbližších číslach mesačníka eVýchod (www.evychod.sk)

Ak projekt ProChrist považujete za oslovujúcu formu evanjelizácie a chcete ho finančne podporiť, milodary môžete posielať na bankový účet: IBAN SK32 7500 0000 0040 2009 7346, VS: 4021

Stretnutie plné emócií a dojmov…

Stretnutie plné emócií a dojmov…

CHMEĽOV /

Evanjelická spojená škola internátna v Červenici vychováva a vzdeláva žiakov s najťažším postihnutím. K duálnemu poškodeniu zraku a sluchu majú pridružené mentálne postihnutie, v mnohých prípadoch však aj postihnutie telesné, ADHD, autizmus, ale aj poruchy správania. Bez cudzej pomoci sa títo žiaci nedokážu začleniť do sveta zdravých rovesníkov. Na tejto ceste začleňovania im chýba pomocná ruka.


Jedna hluchoslepá žena po náročnej operácii povedala: „ Po operácii, keď som ešte nebola bdelá, začala som sa cítiť sama, pretože som nemala okuliare a načúvací aparát a bola som odrezaná od zvukov a vecí. … odrazu som však zacítila ruku, ktorá ma pohladila a povedala mi, že je všetko v poriadku. Táto ruka pre mňa znamenala celý svet! Znamenala pre mňa v tom momente viac, ako všetky obrazy a zvuky sveta…“


Pomocnej ruky sa žiakom a pedagógom Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenici dostáva neustále od mnohých ľudí, ktorým ich osud nie je ľahostajný. V čase adventu na nás mysleli aj bratia a sestry zo Strediska evanjelickej diakonie (SED) v Chmeľove a darovali pre potreby školy hygienické a potravinové balíčky.


V snahe osobne sa poďakovať škola zorganizovala spoločné stretnutie. Zrealizovalo sa 28. februára 2019 na pôde SED v Chmeľove. Výber žiakov a zamestnancov školy srdečne privítali tak pracovníci tohto zariadenia, ako aj členovia denného stacionára, ktorí sa tam denno-denne stretávajú pri ergoterapeutických aktivitách. Bolo to milé stretnutie a žiakom sa v stredisku veľmi páčilo.


Pri srdiečku hrejú aj slová, ktoré sme po stretnutí dostali prostredníctvom e-mailu: „… v mene celého kolektívu SED Chmeľov a našich klientov chceme poďakovať za vašu návštevu v našom zariadení. Zároveň vám chceme popriať veľa síl do vašej práce – služby, lebo starostlivosť a lásku, ktorú ‚vašim deťom‘ dávate, je na nich neskutočne vidieť. Zhodli sme sa v tom, že z detí srší radosť a spokojnosť … Verím, že si naše spoločné stretnutie ešte zopakujeme.“

Aj my pevne veríme, že to nebolo posledné stretnutie, pretože radosť a spokojnosť bola obojstranná. Spája nás totiž láska a snaha pomáhať tým, ktorí to v živote najviac potrebujú.

Mgr. Krajčirovičová Iveta
zástupkyňa riaditeľa školy

Príprava kázní k pôstu a Veľkej noci

Príprava kázní k pôstu a Veľkej noci

PREŠOV / Biskupský úrad pozval všetkých duchovných, ktorí slúžia vo Východnom dištrikte, na kázňové prípravky k tohtoročnému pôstu a Veľkej noci.

To, či niekoho kázeň na bohoslužbách osloví, je prácou Svätého Ducha, ktorý „veje, kam chce“. Na druhej strane závisí do veľkej miery aj od samých farárov – hlavne od ich prípravy – či danej kázni budú jej poslucháči rozumieť. Nie je jednoduché správne uchopiť biblický text, vytvoriť jasnú osnovu, použiť presvedčivý argument a vhodné ilustrácie, vybrať praktické príklady a nezabudnúť ani na aplikáciu pre bežný život. Vyžaduje si to námahu, hodiny práce a tiež roky praxe. Kázňové prípravky s témou Hladní po slove, ktoré sa pod záštitou biskupského úradu konali 4. marca, to mali duchovným v exponovanom čase pôstu trochu uľahčiť.

Asi 40 prihlásených účastníkov v priestoroch Starého kolégia privítal Dušan Cina, riaditeľ Biskupského úradu v Prešove (BÚ VD). Kedysi sa kázňové prípravky organizovali v priestoroch Janoškovho domu a trvali viac dní – riaditeľ úradu sa priznal, že mu dnes chýba väčší priestor na premýšľanie a rozhovory o tom, ako dotvárať zvesť Božieho slova. „Hlavnou úlohou evanjelického farára je zvestovať Božie slovo, preto sa je potrebné neustále vzdelávať. Realita je však iná. Pod vplyvnom okolností sa z farárov stávajú odborníci v oblasti stavebníctva, ochrany pamiatok, poľovníctva či šľachtenia psích plemien. Prekvapujeme ma, s akým nadšením a zápalom o tom dokážu rozprávať.“ Riaditeľ Dušan Cina si však kladie otázku, či sa s rovnakou vehementnosťou venujú aj Biblii. Verí, že kázňové prípravky sú malou kvapkou, ktorá môže prispieť k tomu, aby sa kazatelia hlbšie a intenzívnejšie ponorili do Božieho slova.

Stretnutie sa začalo ranným stíšením, v ktorom sa nad významom a dôrazmi pôstu zamyslel Peter Mihoč, tajomník biskupa Východného dištriktu. Prvý blok kázňových prípraviek k štyrom zo šiestich pôstnych nedieľ viedli Ján Velebír, farár v Bardejove a Dušan Cina, riaditeľ BÚ VD. Ján Oslík, farár v Modre sa na stretnutí z nečakaných zdravotných dôvodov osobne nemohol zúčastniť, a preto jeho kázne dostali účastníci v tlačenej podobe. Podklady ku kázni na Zelený štvrtok, Veľký piatok a k Večeri Pánovej pripravil Ľubomír Ďuračka, farár v Novom Meste nad Váhom. Sériu veľkonočných kázní na 1. a 2. slávnosť veľkonočnú uzavrel Ľuboslav Beňo, farár v Rankovciach.

Netreba zabudnúť ani na to, že kázeň – akokoľvek dobre pripravená – má vyrastať predovšetkým z lásky k Božiemu slovu a z lásky k ľuďom. A sú to aj poslucháči, ktorí majú mať srdce otvorené pre Boží hlas, ktorý k nim cez kázané slovo zaznieva.

-emi-

FOTO: Milada Fojtíková

Vyhlásenie k inštalácii biskupov a uvedenia generálneho dozorcu.

Vyhlásenie k inštalácii biskupov a uvedenia generálneho dozorcu.

V sobotu 2. 3. 2019 sme vo Zvolene prežili duchovne silnú a krásnu slávnosť inštalácie. Účasť bola mohutná. Prišlo množstvo domácich i zahraničných hostí, vyše sto našich bratov a sestier v oltárnej službe aj z iných cirkví, či predstaviteľov štátnej správy a samosprávy.

Kostol bol preplnený a i pred ním stál ešte zástup veriacich návštevníkov.

Diabol sa postaral, aby túto slávnosť zatemnil a pokúsil sa obrať nás o spoločnú radosť, ktorú sme  chceli prežiť.

V utorok pred inštaláciou brat biskup ZD dostal anonym, v ktorom sa pisateľ vyhrážal vybuchnutím nástražného systému v kostole počas slávnosti. Následne na druhý deň dostalo podobný list aj Obvodné oddelenie policajného zboru vo Zvolene.

Nakoľko polícia vyhodnotila hrozbu ako vážnu a nebezpečnú, začalo sa urgentné vyšetrovanie, ktoré už prinieslo konkrétne výsledky.

Stáli sme pred veľkou a  ťažkou dilemou, či slávnosť inštalácie zrušíme, alebo uskutočníme aj napriek určitému riziku. Odhodlali sme sa pokračovať podľa pôvodných plánov. Už nebol čas, aby sme o zmene dokázali informovať všetkých prihlásených. Viacerí boli  na ceste, najmä zo vzdialeného zahraničia, ale hlavne sme verili, že Pán Boh sa o svoje dielo postará a ochráni ho.

Polícia s mestom nám zabezpečili maximálnu súčinnosť a podporu. Bolo však potrebné prijať a rešpektovať mimoriadne bezpečnostné opatrenia – zvýšený počet usporiadateľov, kontrolu pri vstupe do kostola, povolenie vstupu len pre prihlásených, ponechanie voľných únikových ciest v kostole v prípade ohrozenia, preto sa po naplnení kapacity na sedenie nemohli už púšťať ďalší účastníci. Toto opatrenie vyvolalo nevôľu a sklamanie mnohých, ktorým vstup do kostola nebol umožnený. Pokiaľ by sme nerešpektovali prísne inštrukcie polície, hrozilo zrušenie celej slávnosti.

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí a hlboko sa ospravedlňujeme všetkým, ktorých sa tieto opatrenia nepríjemne dotkli. Vzhľadom na časový stres už nebolo v našich silách spraviť viac pre bezpečnosť zúčastnených.

Jasnou indíciou, že išlo primárne o prekazenie slávnosti inštalácie je fakt, že anonym bol doručený tesne pred slávnosťou aj na Obvodné oddelenie polície, ktorá mohla podujatie zakázať.

Vďaka Bohu, že zobral celú slávnosť pod svoju ochranu, a tak sme nezaregistrovali ani náznak nejakej hrozby, alebo provokácie.

Žiaľ, až takto ďaleko dospela nenávistná, urážajúca a hrubo demagogická kampaň odporcov legitímne zvoleného vedenia ECAV a ZD. Vyhrážanie sa vlastným, ktorí prišli na slávnosť inštalácie a tiež, že prípade zaistenia pisateľa anonymného listu to bude mať vážne trestoprávne dôsledky.

Ako vedenie ECAV a ZD nás nesmierne potešila a povzbudila veľká podpora a povzbudenie, ktoré sme mohli vnímať a prijímať počas slávnosti inštalácie.

Útoky, ktorým musíme čeliť, či už v podobe anonymov, alebo aj od konrétnych jednotlivcov, zborov, od členov Asociácie slobodných zborov, ale rovnako aj z Evanjelického posla spod Tatier, sa stupňujú a majú až démonský charakter. „Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.“ Ef 6, 12

Kauzy v našej cirkvi, ktoré traumatizujú celú evanjelickú verejnosť, rozhodne nechceme zametať pod koberec a trváme na ich dôslednom prešetrení a objasnení. Nemôžu však byť našou prvou ani najdôležitejšou témou. Rovnako ňou nie je ani Tranoscius, EPST, Asociácia slobodných zborov či Reformata. Toto sú problémy, ktorých hysterické pertraktovanie len zastiera ten hlavný problém, že naša cirkev dlhodobo upadá. Veď máme cirkevné zbory, ktoré sú už de facto mŕtve, hynieme na formalizmus a sme stále viac ľahostajní voči tomu, čo tvorí základ našej identity – Božiemu slovu.

Vrátiť našu cirkev k živej viere, autentickému svedeckému kresťanstvu, k túžbe po Božom slove, po neformalistickej zbožnosti, to sú hlavné úlohy nás ako vedenia ECAV, ale samozrejme aj všetkých veriacich, ktorým na našej cirkvi záleží. Ostatné problémy nesmú zastierať tento hlavný cieľ.

Ak sa vrátime k Bohu v úprimnej a živej viere, ak sa vrátime k Božiemu slovu, vrátime sa k pravde a ozajstnému pokániu, a tak aj k láskavým vzťahom medzi sebou, príde obnovenie dôvery, uzdravenie a otvoria sa nové možnosti k napredovaniu našej cirkvi.

 

Preto vyzývame k modlitbám a pôstu. Teraz je na to najvhodnejší čas, keď vstupujeme do pôstneho obdobia.

Využime ho na vrúcne a vytrvalé modlitby, pôst a takú sebareflexiu, ktorá by viedla k úprimnému vyznávaniu hriechov a pokániu. Inak sa nepohneme ďalej v našej ťažko skúšanej evanjelickej cirkvi.

Vyprosujeme k tomu od Pána Boha múdrosť, odvahu viery a zmocnenie Duchom Svätým.

 

Vaši v Pánu oddaní

Ján Hroboň

Renáta Vinczeová

Ivan Eľko,

Ján Brozman

Slavomír Sabol

Ľubomír Pankuch

30. ročník ekumenických modlitieb

30. ročník ekumenických modlitieb

Ekumenické modlitby v Gelnici už 30 rokov pomáhajú budovať jednotu a meniť vzťahy medzi cirkvami. Modlitby za jednotu kresťanov sa uskutočnili v Gelnici v evanjelickom, rímskokatolíckom a gréckokatolíckom kostole. Kazatelia jednotlivých cirkví poukázali na spoločné prvky a nové možnosti ekumenickej spolupráce a formácií.

Zaznela aj modlitba Otče náš v 12 svetových jazykoch. Agapé bolo priestorom, kde bol čas na hlbší dialóg a osobné spoznávanie kresťanov. Tento 30. ročník bol spojený so spomienkou na židovskú komunitu v meste a rabína Perec Stein, ktorý v meste v minulom storočí pôsobil.

Spolupráca evanjelickej, gréckokatolíckej, pravoslávnej a rímskokatolíckej cirkvi sa stáva tradíciou vzájomných stretnutí kresťanov a ich spolupráce. Na ekumenických stretnutiach sa zúčastnili ako hostia aj kresťania z Nemecka a Poľska.

Jozef Klein

FOTO: – Evanjelický kostol v Gelnici, 26. januára 2019