Zborový deň v Tušiciach

Zborový deň v Tušiciach

Začiatok druhého prázdninového mesiaca priniesol do cirkevného zboru v Trebišove  oživenie formou zborovej opekačky, ktorá sa tohto roku konala 1. augusta v reformovanom zborovom dome  v obci Tušice.

Stretnutie začalo v chráme Reformovanej cirkvi v Tušiciach, kde farár Juraj Brecko krátko predstavil históriu domáceho reformovaného cirkevného zboru. Po vzájomnom predstavení účastníkov zborového dňa Božím Slovom poslúžil trebišovský brat farár Marek Semko. Zamyslel nad láskou i neláskou: k sebe samému, blížnym a Bohu. Každý dostal na pamiatku text vykladaného slova – príbeh o colníkovi Zacheovi z 19. kapitoly Lukášovho evanjelia, a ceruzku s vygravírovaným nápisom zborového dňa. Nasledovali spoločné modlitby a piesne, po ktorých program pokračoval v priestoroch zborového domu – grilovačkou a súťažami pre malých aj dospelých. Otestovali vedomosti z Biblie, precvičili pamäť, celkový rozhľad  a šikovnosť.

„Boli to požehnané chvíle, kedy sme sa navzájom lepšie spoznali, vyčistili si mysle od každodenných starostí a zároveň nabrali nové sily do ďalších dní. Aj takéto netradičné spoločenstvo veriacich – pri chutnom jedle a zaujímavých aktivitách – je darom od Pána Boha a utvrdzuje nás v istote, že sme nielen spoločenstvom veriacich ľudí, ktoré sa pravidelne stretáva na Službách Božích, ale zároveň je uistením, že členovia cirkevného zboru tvoria jednu veľkú rodinu – Božiu rodinu,“ uviedla Mária Bálintová z cirkevného zboru Trebišov – filiálky Sečovce.

Viac v týždenníku Evanjelický posol spod Tatier 35-36/2020

Stretnutie biskupa VD s duchovnými správcami škôl

Stretnutie biskupa VD s duchovnými správcami škôl

Duchovní správcovia škôl v zriaďovateľskej pôsobností Východného dištriktu ECAV na Slovensku sa dňa 21. 8. 2020 stretli na Biskupskom úrade VD ECAV na Slovensku po prvýkrát od zvolenia s biskupom VD ECAV na Slovensku Mgr. Petrom Mihočom. Vymenili si skúsenosti z vyučovania evanjelického a. v. náboženstva, bohoslužobných aktivít a voľnočasových aktivít na evanjelických školách. Stretnutie poslúžilo aj na prípravu aktivít na školský rok 2020/2021.

Zasadal školský výbor VD ECAV na Slovensku

Zasadal školský výbor VD ECAV na Slovensku

Dňa 21. 8. 2020 sa na Biskupskom úrade VD ECAV na Slovensku v Prešove uskutočnilo zasadnutie Školského výboru VD ECAV na Slovensku a porada riaditeľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti VD ECAV na Slovensku. Zasadnutia sa po prvýkrát od zvolenia do funkcie zúčastnil aj biskup VD ECAV na Slovensku Mgr. Peter Mihoč. Hlavným bodom jednania bola príprava školského roka 2020/2021.

O nasledovaní

O nasledovaní

V distribúcii je augustové číslo eVýchodu, ktoré svojim čitateľom počas letných dní prináša tieto témy:

 • HOMÍLIA: O nasledovaní
 • ROZHOVOR: s biskupom Západného dištriktu Jánom Hroboňom
 • PRÍBEH: Výpoveď matky, ktorej sa narodil syn s homosexuálnou orientáciou
 • REPORTÁŽ: Z cesty po Islande v korona časoch
 • PORTRÉT: Jána Bakalára, prešovského farára
 • IZRAELSKÝ DENNÍK – prvá časť
 • ROZHOVOR: s Beatou Dobovou, riaditeľkou Strediska evanjelickej diakonie
 • v Bratislave
 • REPORTÁŽ: O pasažieroch, ktorí počas korony uviazli na výletnej lodi
 • ROZHOVOR: s Michalom Lapčákom, baptistickým kazateľom a zberateľom
 • vzácnych historických výtlačkov Biblie
 • RECEPT Z FARY: Nórsky Kvaefjordkake, ktorý je považovaný za najlepší na svete
 • FILM: Svetlo medzi oceánmi

………………………………………………………………………………………………………………………………

Ročné predplatné: 24 €. Cena za kus: 2 €

El. objednávkový formulár: www.evychod.sk

alebo na tel. č.: 0908 / 368 889

Inštalácia Emílie Velebírovej

Inštalácia Emílie Velebírovej

KEĎ NÁDEJ POČUŤ…

            Chrám Boží v Koceľovciach v Rožňavskom okrese sa v sobotu 15. augusta 2020 naplnil veriacimi. Počas tohto víkendového dňa by sa inak dedinou šírili zvuky pracovného ruchu, tento raz sa ňou ozývali  spev, modlitby a chvála Hospodina. Dôvodom bola slávnosť inštalácie zborovej farárky Mgr. Emílie Velebírovej a posvätenie zreštaurovaného oltára. Pre nás to bol požehnaný deň – začiatok etapy, v ktorej čakáme naplnenie nádejí.

            Lavice kostola v tejto malej obci neboli takto plné veru už veľmi dávno. Veď celý cirkevný zbor (CZ) spolu s filiálkami tvorí len desiatky veriacich. O to s väčším dojatím a radosťou sme privítali všetkých, ktorí chceli tento deň s nami v Božej prítomnosti osláviť. Prišli k nám sestry farárky a bratia farári z viacerých kútov Slovenska. Slávnostným kazateľom bol biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku Mgr. Peter Mihoč, ktorý vykonal aj akt posvätenia novo zreštaurovaného oltára. V tento výnimočný deň na službách Božích nechýbal ani emeritný biskup Igor Mišina, ktorý v Koceľovciach pôsobil od roku 1977 do roku 1984 ako zborový farár. Slávnostný akt inštalácie vykonal brat senior Gemerského seniorátu Mgr. Radovan Gdovin. Milušku Velebírovú tak ustanovil za našu zborovú farárku na nasledujúcich desať rokov. Tešíme sa z tejto duchovnej pastierky evanjelickej cirkvi a veríme, že sa jej podarí naplniť s pomocou Božou chrámy Božie v CZ Koceľovce. Nech zvládne veľké úlohy spojené s úradom kňaza, kazateľa a duchovného pastiera. A tak, ako sa vo vyhlásení aktu inštalácie uvádza, nech nás karhá a napomína so všetkou trpezlivosťou a poučovaním.

            Na slávnostných Službách Božích viackrát odznelo, že náš región nie je pre farárov veľmi lukratívny. Uvedomujeme si to, a o to viac sme vďační, že sa u nás po necelých dvoch rokoch naďalej rozhodla slúžiť mladá pani farárka. Jej príchod medzi nás bol veľkým impulzom, ktorý sa už akosi prirodzene žiadal. Keďže sú kostoly v našom CZ čoraz prázdnejšie, vkladáme do nej nádej. Nádej, že bude viesť ku kresťanskej viere dietky i mládež, aby prichádzali k Nemu, či neveriacich – aby uverili. Máme nádej, že bude vzorom pre strednú generáciu, že bude povzbudením pre starších, a že nás všetkých bude naďalej duchovne obohacovať. Vieme, že pred sebou nemá ľahkú úlohu, no treba pamätať, že „Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať (Ž 126,5).“ Sme presvedčení, že s Božou pomocou, vo viere, skromnosti a pokore toto poslanie zvládne a  bude nás viesť k duchovným hodnotám, ktoré sa postupne vytrácajú v mnohých spoločenstvách. Pamätajme na slová zo Svätého Písma, ktoré sprevádzajú aj našu pani farárku: „Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo: lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu“ (List Rímskym 1, 16).

Mgr. Diana Semanová

CZ ECAV na Slovensku Koceľovce

 

FOTO: Martina Voľanská

POZÝVAME: Ámosove dni

POZÝVAME: Ámosove dni

Rok 2020 bol vyhlásený v ECAV na Slovensku za Rok cirkevného školstva. Odštartovali ich mládežnícke služby Božie v Prešove. Pandémia COVID 19 však prekazila mnohé aktivity tohto roka. Predsa sa však Východný dištrikt v spolupráci so Šarišsko – zemplínskym seniorátom, ESŠ v Prešove a Cirkevným zborom ECAV na Slovensku v Prešove rozhodol pripraviť pri príležitosti 350. výročia smrti učiteľa národov a biskupa Jednoty bratskej Jána Amosa Komenského Ámosove dni. Začnú v piatok 23. 10. 2020 slávnostnou akadémiou  pri 10. výročí založenia Evanjelickej základnej školy v Prešove, ktorá je dnes súčasťou Evanjelickej spojenej školy. Pokračovať budú v sobotu 24. 10. 2020 Seniorátnym dňom Šarišsko – zemplínskeho seniorátu, verejnou diskusiou na tému: Quo vadis vzdelávanie po 350 rokoch? a koncertom školského zmiešaného zboru Chorus Comenianus. Ámosove dni vyvrcholia slávnostnými službami Božími v nedeľu 25. 10. 2020 v evanjelickom Chráme svätej Trojice v Prešove a divadelným predstavením divadla EXODUS Tajomný labyrint v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Súčasťou Ámosových dní bude aj knižná výstava o J. A. Komenskom. Bližšie informácie nájdete na www.vdecav.sk

Srdečne pozývame.

 

POZÝVAME: Rozhlasové Služby Božie z Popradu

POZÝVAME: Rozhlasové Služby Božie z Popradu

V nedeľu 23. augusta 2020 odvysiela RTVS rozhlasový prenos Služieb Božích z Kostola Svätej Trojice v Poprade na Námestí sv. Egídia. Budú sa pridržiavať agendálneho poriadku na bezslávnostnú polovicu cirkevného roka. Na organe hrá Michal Nikerle. Liturguje a kázňou slova Božieho poslúži zborový farár Michal Findra. Starozmluvný text a epištolu bude čítať Janka Tomčíková. V programe Služieb Božích vystúpi zborový spevokol pod vedením dirigentky Evy Karhútovej.

Piesne z Evanjelického spevníka: 190, 326, 203, 648 a Antifóna 84.

Začiatok prenosu: 09.05 – 09.59 na Rádiu Slovensko

 

O cirkevnom zbore:

Cirkevný zbor ECAV (Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania) Poprad je jeden z troch evanjelických zborov na území mesta Poprad. Tvoria ho matkocirkev Poprad, dcérocirkev Poprad-Stráže pod Tatrami a filiálka Poprad-Spišská Sobota s kostolmi, v ktorých sa pravidelne konajú Služby Božie. V evidencii má 1143 členov, ale tento počet nepredstavuje všetkých evanjelikov v meste. Pred nami je tak neustála výzva hľadať, oslovovať a pozývať ľudí, ktorí sú mimo nášho zboru. Naše Služby Božie sú to správne miesto, kde môžete prísť a počuť spasiteľnú zvesť čistého Božieho slova, prijímať sviatosti podľa príkazu Pána Ježiša Krista a zažiť bratsko-sesterské prijatie.

V meste Poprad je množstvo základných i stredných škôl, kde – v dobrej spolupráci evanjelických farárov a farárok – vyučujeme náboženstvo, lebo ono je tiež jednou z misijných aktivít cirkvi.

V zbore dobre Poprad funguje zborová diakonia formou návštevnej služby, ktorá poteší navštívených, ale rovnako aj sestry z diakonie. V jednom mestskom zariadení pre seniorov sa pravidle raz za mesiac konajú biblické hodiny.

Zborový list popradských evanjelikov je dvojmesačník, ktorý je netrpezlivo očakávaný a zborová diakonia ho pri návštevách prináša aj do domácností seniorov.

Zbor využíva aj možnosť elektronického mediálneho priestoru a má svoju webovú stránku www.ecavpp.sk. S ňou súvisia podcasty ecavpp na rôznych platformách, kde poslucháči nájdu najmä záznamy Služieb Božích a kázní.

Tešíme sa aj z ďalších vnútromisijných aktivít: služba v zbore je rozvinutá pre rôzne generácie, ale aj mnohé pravidelné činnosti. Funguje detská besiedka, výučba konfirmandov, stretnutia mládeže, biblické hodiny, stretnutia modlitebného spoločenstva, stretnutia spevokolu. Každoročne v júni máme zborový deň – stretnutie pre všetkých členov zboru. Spoločenstvo evanjelických žien sa angažuje, okrem iného, aj v misijnej činnosti pre Misu na Níle.

V rámci Popradu sa evanjelický zbor usiluje o ekuménu s ostatnými cirkvami v Poprade. Máme dlhoročné zahraničné partnerstvo s evanjelikmi v maďarskom Sarvaši a v Lohmare v Nemecku.

 

Michal Findra

zborový farár

Zmena termínu Misijných dní VD

Zmena termínu Misijných dní VD

Milí bratia a sestry! 

V súvislosti so stúpajúcimi číslami Covid 19, s tretinovým počtom prihlásených účastníkov na Misijné dni 2020 oproti minulému roku, s vysokým organizačným rizikom programovej prípravy MD, s vysokým percentom neistoty a obáv v organizačnom tíme, ktoré pramenia z možných karanténnych opatrení na začiatku nového školského roka, a taktiež v súvislosti s dodržaním všetkých opatrení hlavného hygienika – v interiéri bude musieť byť pri všetkých aktivitách zabezpečené nosenie rúška a iné hygienické opatrenia – sme sa rozhodli preložiť podujatie nášho Východného dištriktu – Misijné dni VD 2020, ktoré sa malo konať v termíne 27. – 30. 8. 2020 v Ľubovnianskych Kúpeľoch.

Podujatie sa presúva a spája sa s Rodinou konferenciou ECAV na Slovensku, ktorá sa bude konať v termíne 12 -15. 11. 2020 v hoteli SOREA v Ľubovnianskych Kúpeľoch, samozrejme ak nám to umožní v danom termíne pandemická situácia na Slovensku. Môžete využiť aj túto ponuku na Vaše duchovné povzbudenie a rast vo viere.

Tým, ktorí už zaplatili účastnícky poplatok, budú peniaze vrátené a v prípade záujmu sa budú musieť nanovo zaregistrovať.  

Prajeme Vám všetkým požehnaný deň.

Mgr. Peter Mihoč (biskup VD ECAV na Slovensku) a Mgr. Marek Cingeľ (predseda VMV VD ECAV na Slovensku)

POZÝVAME: Sláva šľachetným VI.

POZÝVAME: Sláva šľachetným VI.

Šiesty ročník tradičného vedecko-popularizačného podujatia Sláva šľachetným bude venovaný nedoceneným postavám slovenských dejín, učiteľom!

„Učiteľ má horieť svetlom vlastným, čistým, ligotavým, nezakaleným, má byť vzorom  tých cností, ktorými vyučuje a ku nímž vedie.“

Makovický, J. D.  

 

Do loga podujatia,  podobne ako do názvu kolektívnej monografie  ‒ Dobrý učiteľ je okno do sveta a života – sme vybrali slová Jána Drahotína Makovického, učiteľa, organizátora učiteľských spolkov a pedagogických časopisov v 50. – 60. rokoch 19. storočia. Vo svojej dobe reprezentoval názory učiteľov, ktorí budovali slovenské školstvo ako ucelený systém nielen vzdelávacieho a výchovného pôsobenia, ale nadradili mu výchovu žiakov v národnom duchu. Rôznymi mimoškolskými aktivitami pritom účinkovali i na širšiu národnú komunitu.

S miernym nadsadením môžeme vyhlásiť, že v kolektívnej monografii autori sledujú slovenských učiteľov v ich individuálnych osudoch a mnohostrannej činnosti od Tolerančného patentu na konci 18. storočia až po druhú polovicu storočia dvadsiateho. Dominujú učitelia z evanjelického prostredia, ale zastúpení sú aj učitelia štátneho školstva, katolíckych škôl i učitelia, ktorých kariéra bola spätá s obdobím druhej polovice 20. storočia, kedy konfesionálna príslušnosť stratila rozhodujúci identifikačný význam a ten, naopak, nadobudla stranícka príslušnosť. Výber učiteľov, ktorých sme zaradili do našej knihy a do vedeckej konferencie, je selektívny. Sústredili sme sa na učiteľov ľudových, cirkevných i štátnych škôl, ktorých pedagogické a spoločenské pôsobenia neboli doteraz spracované, alebo si ich bádatelia všímali v inom kontexte ako národných aktivistov, spisovateľov, maliarov, skladateľov, folkloristov a pod.

Organizátori: Spolok Martina Rázusa, Historický ústav SAV

 

Motto podujatia:

Kto za pravdu horí v svätej obeti,

kto za ľudstva práva život posvätí,  

kto nad krivdou biednych slzu vyroní,

tomu moja pieseň slávou zazvoní.
(Karol Kuzmány: Sláva šľachetným)

 

Program podujatia Sláva šľachetným VI.:

Štvrtok 17. 9. 2020 
INTERAKTÍVNE VZDELÁVACIE STRETNUTIE s HISTÓRIOU
Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši
Gymnázium v Liptovskom Hrádku
Štátne Gymnázium v Ružomberku

Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku

Vedecká konferencia

Dobrý učiteľ je okno do sveta a života

 

Piatok 18. 9. 2020

10.00 hod. Mestský úrad, Liptovský Mikuláš

Sobota 19. 9. 2020

9.00 hod. Mestský úrad, Liptovský Mikuláš

 

Spevom budiť lásku k vlasti

Slávnostný koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov

Dirigent:  Štefan Sedlický 

 

 

Piatok 18.9.2020
17.00 Evanjelický kostol v Liptovskom Mikuláši

Vstupné dobrovoľné

 

Nedeľa 20.9.2020

Spomienkové Služby Božie

9.30 h Evanjelický kostol, Tranovského ulica, Liptovský Mikuláš

Slávnostný kazateľ: generálny biskup ECAV Ivan Eľko

 

 

Viac informácií: www.razus.sk

Posledná rozlúčka s Jánom Bakalárom

Posledná rozlúčka s Jánom Bakalárom

„Chcem úprimne priznať, že som ho vždy považoval za najlepšieho z nás. Za najaktívnejšieho a najsnaživejšieho farára,“ uviedol v kázni generálny biskup ECAV Ivan Eľko na pohrebnej rozlúčke s obľúbeným evanjelickým farárom Jánom Bakalárom (15. 9. 1959 – 22. 7. 2020). Blízka rodina, evanjelická verejnosť, zástupcovia ekumény a samosprávy ho na poslednú cestu vyprevadili v sobotu 25. júla v Chráme sv. Trojice v Prešove, kde pôsobil 24 rokov.

Ján Bakalár svoj boj dobojoval a životný beh dokonal po dlhom a ťažkom onkologickom ochorení, s ktorým zápasil takmer päť rokov. Na pohrebnej rozlúčke sa zúčastnilo 70 ordinovaných evanjelických duchovných. V rámci programu niekoľkokrát vystúpil zborový spevokol Sion. Smútočné zhromaždenie zaspievalo aj pieseň Ježiši, ako chceš (Funebrál 31), pri speve ktorej brat farár Bakalár odovzdal ducha Bohu, obklopený svojimi najbližšími a za prítomnosti dvoch oltárnych spolubratov.  

Programový záväzok

Generálny biskup Ivan Eľko v kázni na pohrebnej rozlúčke vychádzal zo Žalmu 27, ktorý obsahuje akýsi programový záväzok: „nežiť svoj život so sladko zatvorenými očami a snivým pohľadom, ale s aktívnym rozumom, ktorý túži Boha poznávať a s otvorenou slobodnou vôľou, ktorá chce pod Božiu nadvládu odovzdávať nové a nové oblasti nášho života“ – tak, ako to robil aj brat Ján Bakalár. Životopis a odobierku zosnulého v spolupráci s rodinou pripravil a predniesol Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu. Za ECAV sa smútočnému zhromaždeniu prihovoril generálny dozorca Ján Brozman,  za Združenie evanjelických duchovných jeho predseda Ján Bunčák, za ekuménu zástupcovia rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, pravoslávnej a bratskej cirkvi, a za zahraničie Tomáš Tyrlík, biskup Sliezskej cirkvi evanjelickej v ČR.

Pohrebná rozlúčka bola prenášaná aj online do Dvorany Starého kolégia – Biskupského úradu pre tých, ktorí sa z kapacitných dôvodov už nevošli do chrámu. Kto nemohol prísť osobne, mal možnosť pietne chvíle sledovať cez facebookovú stránku cirkevného zboru – 17-tisíc zhliadnutí v čase uzávierky je potvrdením toho, akú významnú stopu Ján Bakalár svojou obetavou a vernou službou, osobitým pastorálnym záujmom zanechal.

Smútočné zhromaždenie sa následne presunulo na cintorín do Kukovej, rodnej obce Jána Bakalára, kde žijú jeho rodičia Irena a Ján. Životná cesta prešovského farára sa tak uzavrela vo veku 60 rokov života, po 36 rokoch aktívnej duchovnej služby.

Večerná pobožnosť

V predvečer pohrebu, v piatok 24. júla sa v Chráme sv. Trojice konala večerná pobožnosť. Dirigentka zborového spevokolu Sion Oľga Adamkovičová sa so zosnulým rozlúčila básňou. Zaznela aj autorská pieseň Jána Bakalára, ktorá je súčasťou Spevníka mládeže: Tam aj tam aj tam, všade je náš Pán, v podaní manželských farárskych párov Chalupkových a Cingeľových. Vyjadruje pevnú dôveru autora v Božiu všadeprítomnosť a Jeho vedenie za každých okolností. V rámci večernej pobožnosti sa zhromaždeniu prihovoril zborový farár Ondrej Koč, dlhoročný spolupracovník zosnulého Jána Bakalára. 

Na žiadosť pozostalej rodiny boli finančné prostriedky z pohrebu namiesto kvetín venované na potreby cirkevného zboru Prešov. Nech Hospodin potešuje pozostalých rodičov, súrodencov, manželku Annu, ako aj deti Jána a Annu s rodinami.

Záznam z poslednej rozlúčky je sprístupnený na Facebookovej stránke Cirkevného zboru Prešov.

E. Mihočová

FOTO: E. Mihočová