Cena ÚPN pre Ľubomíra Marcinu

Cena ÚPN pre Ľubomíra Marcinu

Cena ÚPN pre Ľubomíra Marcinu

  1. októbra 2018 v Kongresovej sále Župného úradu v Trenčíne oceňoval Ústav pamäti národa ľudí za životný postoj v období komunistického režimu. Medzi ocenenými bol aj evanjelický farár v Považskej Bystrici a správca Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci Ľubomír Marcina, rodák z Púchova. Za prečin uchovávania náboženskej literatúry, nevyrovnanie sa ako vojaka socialistickej armády s náboženskou otázkou a navyše praktizovanie viery bol eskortovaný do vojenskej väznice Plzeň – Bory. Tu v strašných podmienkach a v ťažkom rozpoložení strávil takmer mesiac. Ľ. Marcina si spolu s ďalšími ocenenými prevzal Pamätnú medailu ÚPN a ďakovný list z  rúk podpredsedu Správnej rady ÚPN Jána Pálffyho za spoluúčasti predsedu Konfederácie politických väzňov Slovenska Petra Sandtnera.

-emi-

Tajomstvo zodpovedného manželstva

Tajomstvo zodpovedného manželstva

Tajomstvo zodpovedného manželstva

Tajomstvo zodpovedného manželstva – téma 15. ročníka konferencie Rodinného spoločenstva ECAV, ktorá sa konala 15. – 18. novembra 2018 v Tatranských Matliaroch. Zahraničný hosť a rečník Herry Benson, predtým ako vyštudoval vedeckú psychológiu na univerzite v Bristole,  bol pilotom Kráľovského námorníckeho komanda. Založil a ako riaditeľ viedol organizáciu zameranú na vzťahové a manželské poradenstvo. Na Slovensko pricestoval spolu s manželkou Kate a viedol päť sérií prednášok zameraných na partnerské vzťahy: Spolužitie s jasným plánom budúcnosti. Tajomstvo prevzatia zodpovednosti za manželstvo. Tajomstvo romantiky v praxi. List pre teba. Partner v Božom zrkadle. Pre viac ako 170 účastníkov bolo v ponuke osem seminárov, zameraných na partnerstvo a rodičovstvo. Jeden z nich viedol Juraj Majo, ktorý pôsobí na Katedre humánnej geografie a demografie UK v Bratislave; prednášal o demografii a jej vplyve na život evanjelických rodín v minulosti a dnes. Spoločné zhromaždenia mali v réžii rodinné skupinky jednotlivých cirkevných zborov. Konferenciu ukončili nedeľné služby Božie s Večerou Pánovou, na ktorých o tajomstve manželstva kázal Martin Chalupka, senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. Valné zhromaždenie Rodinného spoločenstva potvrdilo Petra Mihoča, tajomníka biskupa Východného dištriktu, vo funkcii predsedu na ďalšie štvorročné obdobie. Viac na: www.rodinnespolocenstvo.sk.

-emi-

FOTO: Ľubo Šuchtár

Pamätná tabuľa Juraja Turzu

Pamätná tabuľa Juraja Turzu

Pamätná tabuľa Juraja Turzu

  1. novembra 2018 predsedníctva cirkevných zborov Turčianskeho seniorátu v bytčianskom Sobášnom paláci odhalili pamätnú tabuľu palatínovi Jurajovi Turzovi, patrónovi a garantovi Žilinskej synody. Na tejto synode bola v roku 1610 organizačne utvorená evanjelická a. v. cirkev v Hornom Uhorsku; a prvá definične slovenská organizácia vôbec. Pamätnú tabuľu odhalili Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu a Marián Kaňuch, senior Turčianskeho seniorátu, a to za účasti 120 členov seniorátu. Pri tejto príležitosti si spolu pripomenuli aj 400. výročie úmrtia (5. novembra 1618) jedného z prvých troch evanjelických biskupov po Žilinskej synode – Eliáša Lániho, dvorného kazateľa Juraja Turzu. Historik Miloš Kovačka a zároveň autor textu na pamätnej tabuli, vo svojom pozdrave uviedol: „V Bytči sa zásluhou Juraja Turza a jeho manželky Alžbety rozvíjal reformačný duch. V Bytči pôsobil Eliáš Láni, Turzov najbližší spolupracovník, prvý superintendent – evanjelický biskup. Zaznievala tu dávna naša liturgia, zneli tu pamätné reformačné kázne, požehnane sa vyučovalo na nezabudnuteľnom latinskom bytčianskom evanjelickom gymnáziu.“ „Boli to výnimoční ľudia vo výnimočných časoch,“ konštatoval senior Marián Kaňuch s odkazom na List Židom 13, 7: „Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich správania, a napodobňujte ich vieru.“

-emi-

Pozývame na slávnosti do Dolného Kubína

Pozývame na slávnosti do Dolného Kubína

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný Kubín
Vás srdečne pozýva na slávnostné podujatia dňa 25. novembra 2018, a to na posviacku rekonštruovaného a reštaurovaného Evanjelického a. v. kostola, oltára, krstiteľnice, kazateľnice, organu a lustrov v Dolnom Kubíne, ktorá sa uskutoční o 10:00 hodine. V popoludňajších hodinách sa o 14:15 uskutoční organový koncert a predstavenie nových publikácií: Cesty Juraja Tranovského a Od reformácie po dnešok Tešínskym Sliezskom a Oravou. 

Študentská kvapka krvi

Študentská kvapka krvi

V priestoroch Starého kolégia v Prešove, sídle Biskupského úradu Východného dištriktu, v stredu 7. novembra 2018 spravila NTS – Národná transfúzna služba odbery krvi 34 ochotným darcom. Početnú skupinu tvorili prvodarcovia z Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove. Spolu s členmi prešovského cirkevného zboru celkovo darovali 15,3 litra krvi tým pacientov nemocnice, ktorí to najviac potrebujú. Prihlásiť sa mohli dobrovoľníci vo veku 18 – 60 rokov, ktorí spĺňajú podmienky dané transfúznou službou. Muži môžu darovať krv každé tri mesiace a ženy, s telesnou hmotnosťou nad 50 kilogramov, každé štyri.

Kvapka krvi sa zaradila medzi podujatia, ktoré cirkevný zbor v Prešove, Východný dištrikt v spolupráci s NTS a Evanjelickou spojenou školou organizujú spravidla dvakrát v roku; najbližší odber sa uskutoční pred Veľkou nocou v apríli 2019. Lebo ako čítame v Liste Galatským 5, 14: „Lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti, ono: Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého.“

/emi/

FOTO: Dušan Majerník

Cenu Eugena Barkánya dostali dvaja evanjelici

Cenu Eugena Barkánya dostali dvaja evanjelici

Prestížnu Cenu Eugena Barkánya si tento rok v synagóge v Lučenci prevzali Mikuláš Lipták a Nora Baráthová, a to za svoju dlhoročnú aktivitu pri záchrane pamiatok na židovskú komunitu v Kežmarku. Ocenenie, ktoré prvýkrát dostali dve osobnosti naraz, udeľuje Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike (ÚZŽNO).      

Je symbolickým poďakovaním ľuďom, ktorí sa dobrovoľne a dlhodobo venujú záchrane židovskej kultúry na Slovensku. „Nejde len o hmotné pamiatky, ale aj o duchovné dedičstvo, podčiarkol Peter Salner, podpredseda zväzu.

Mikuláš Lipták, riaditeľ knižného vydavateľstva ViViT, je iniciátorom projektu Židovské korene – skúma matriky, archívy a náhrobky na židovských cintorínoch, aby pomohol Židom narodeným na Slovensku zistiť ich pôvod. Nora Baráthová je autorkou expozície Židovská komunita v Kežmarku, ktorá sa nachádza v kežmarskom múzeu a patrí k jedinečným svojho druhu na Slovensku. Spoločne s M. Liptákom od roku 2002 organizujú Dni židovskej kultúry. „Obaja si toto morálne hodnotenie našej práce vysoko vážime a ďakujeme Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí v SR,“ uviedla historička a publicistka Nora Baráthová, ktorá je rovnako ako Mikuláš Lipták členkou evanjelického cirkevného zboru v Kežmarku a istý čas ho obaja viedli vo funkcii dozorcu.  

Okrem hlavnej ceny zväz židovských náboženských obcí v pondelok 5. novembra udelil aj tri pamätné Plakety. Jednu z nich získal Vladimír Andráš, a to najmä za dlhoročnú systematickú dokumentáciu židovskej komunity v obci Batizovce a pôsobenia záchrancu židov – evanjelického farára Ondreja Šimeka. Vladimír Andráš je tiež členom Modlitebného spoločenstva. V prípade Jozefa Feilera komisia vzala do úvahy jeho početné a rozmanité aktivity v prospech židovskej komunity v Žiline, jej propagáciu v majoritnom prostredí, ako aj dokumentáciu židovských cintorínov. Za Slovenskú národnú galériu, ktorá opakovane  prispieva k prezentácii židovského kultúrneho dedičstva, plaketu prevzala jej generálna riaditeľka Alexandra Kusá.

Na 4. ročníku podujatia s prejavom vystúpili predseda ÚZŽNO Igor Rintel, primátorka Lučenca Alexandra Pivková, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter a bratislavský rabín Miša Kapustin. Prestížne ocenenie zväz židovských náboženských obcí udeľuje každý rok na inom mieste, ale približne v rovnakom termíne – okolo výročia tzv. Krištáľovej noci, počas ktorej nacisti 9. novembra 1938 vypálili stovky synagóg na území dnešného Nemecka, Rakúska, Poľska a Českej republiky. Je to  jeden zo spôsobov, akým organizátori upozorňujú na zničené židovské pamiatky aj na území Slovenska. Jednou z tých, ktoré sa v poslednom období podarilo obnoviť, je židovská synagóga v Lučenci, kde sa tento rok odovzdávala Cenu Eugena Barkánya. Súčasťou programu bola konferencia Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku, kde si viac ako 80 prítomných pripomenulo tragické udalosti Krištáľovej noci, ktoré sa odohrali pred 80-timi rokmi a vypočuli si tiež množstvo informácií o súčasnom stave židovských pamiatok na Slovensku

—————————————————————————————————————

Eugen Barkány založil v roku 1928 Slovenské židovské múzeum v Prešove. Po vojne pôsobil v Bratislave ako kustód zbierky judaík židovskej komunity a pripravoval zriadenie židovského múzea v synagóge na Rybnom námestí. Synagógu zbúrali pri stavbe mostu SNP v roku 1969. Barkány sa toho nedožil, zomrel v roku 1967.

FOTO – zdroj: www.uzzno.sk

 

Oprava strechy Evanjelického kolégia v Prešove

Oprava strechy Evanjelického kolégia v Prešove

Oprava strechy Evanjelického kolégia v Prešove

Názov projektu: Oprava strechy Evanjelického kolégia v Prešove

Termín realizácie projektu: 05/2018 – 10/2018

Evanjelické kolégium je zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu – v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Strecha kolégia bola opravovaná v roku 1993-1994, ale v súčasnosti sa ukázala naliehavá potreba opravy vzhľadom na havarijný stav južnej časti. Škridla bola na mnohých miestach popraskaná, latovanie a krovy boli premočené a zahnité. Pri obhliadke pracovníkov KPÚ bolo konštatované, že sa jednalo o chybnú sériu pálenej škridle, ktorá bola v 90-tych rokoch 20. storočia vyrábaná v Poltári a spôsobila komplikácie a materiálne škody aj na iných objektoch.

Pri oprave strechy bola kompletne vymenená strešná krytina – osadená bola pálená škridla, pričom s tým súvisela aj výmena, resp. spevnenie poškodených častí krovu, prekrytie fóliou a výmena latovania.

Celkové výdavky projektu: 115.560,81 eur

Projekt bol podporený dotáciou vo výške 30.000,- eur z rozpočtu mesta Prešov

Projekt bol podporený dotáciou 4.500,- eur z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.