Nový zákon o financovaní cirkví

Nový zákon o financovaní cirkví

Nový zákon o financovaní cirkví

Nový zákon o financovaní cirkví a jeho dôsledky pre život ECAV sa stal predmetnou témou Dištriktuálnej pastorálnej konferencie. V Dvorane Starého kolégia  2. decembra v Prešove celkový kontext financovania cirkví asi stovke duchovných predstavil Ján Juran – riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR. Nasledovali koreferáty, ako situáciu riešia evanjelické cirkvi v susedných štátoch – v Maďarsku (Attila Szpisák, Slovenský Komloš),  Poľsku (Waldemar Szajthauer, Wisla) a Sliezskej cirkvi evanjelickej (biskup Tomáš Tyrlík). Generálny biskup Ivan Eľko poukázal na možné zmeny, ktoré prinesie nový zákon o financovaní cirkví, a to na základe predbežných verejne dostupných informácií. Následne sa vo štvrtok 5. decembra na Ministerstve kultúry SR konalo pracovné rokovanie, v rámci ktorého boli zástupcovia jednotlivých cirkví podrobne oboznámení s obsahom schváleného znenia zákona a jeho dôsledkami pre celkový finančný systém. Prijatím zákona bolo zároveň zrušené doteraz platné nariadenie vlády SR o platovom zaradení duchovných. Preto  generálny dozorca Ján Brozman na Dištriktuálnej pastorálnej konferencii predstavil návrh nových platových tabuliek zamestnancov ECAV a spoločného finančného systému. 6. decembra bol návrh predložený na schválenie Generálnemu presbyterstvu a do platnosti by mal vstúpiť od 1. januára 2020. Nové platové tabuľky vychádzajú zo zdrojov štátneho rozpočtu, schválených na rok 2020 a odzrkadľujú zvýšenie minimálnej mzdy od nového roka. Na Dištriktuálnej pastorálnej konferencii zaznel príhovor Slavomíra Sabola pri závere jeho funkčného obdobia ako biskupa Východného dištriktu.

-emi-

FOTO: E. Mihočová

Viac o téme a novom zákone o financovaní cirkví  vo vianočnom EPST č. 51 – 52

Prešov smúti

Prešov smúti

Prešov smúti

Piatok 6. decembra priniesol smútok, bolesť a straty na životoch našich bratov a sestier,  spoluobčanov v meste Prešov. V jednom z obytných domov na Mukačevskej ulici po výbuchu plynu a následnom požiari zomrelo sedem ľudí, jeden človek je nezvestný, desiatky sa ich zranili a ďalší prišli o strechu nad hlavou a všetko, čo mali. Mnohí z tých, ktorí výbuch prežili alebo boli jeho svedkami, sa vyrovnávajú s následkami psychickej traumy.

Pozostalým obetí tejto tragickej udalosti vyjadril miestny evanjelický cirkevný zbor úprimnú sústrasť a preživším je pripravený prejaviť lásku a pomoc v duchu biblických slov: – Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov. „V modlitbách prosíme Toho, ktorý dopustí, ale nikdy neopustí, o silu zvládnuť toto ťažké životné navštívenie,“ uviedlo na webovej stránke zborové predsedníctvo, ktoré zároveň vyhlásilo verejnú zbierku. Finančná zbierka sa bude konať aj v rámci Služieb Božích na 3. adventnú nedeľu – 15. decembra 2019. Veď byť svetlom znamená aj pomôcť tam, kde je to potrebné.

Tragédia nielen Prešovčanov, ale aj celé Slovensko zomkla k vzájomnej pomoci a obetavosti. S bolesťou pozostalých a zranených spolucíti aj  Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, generálny biskup Ivan Eľko a generálny dozorca Ján Brozman. V modlitbách pre nich vyprosujú silu zvládnuť smútok a obavy o budúcnosť: „Nech sa Hospodin skloní k všetkým trpiacim a zahrnie ich svojou milosťou.“

Generálne presbyterstvo  svojom zasadnutí v piatok 6. decembra schválilo vyhlásenie celocirkevnej zbierky. Rovnako predsedníctvo Východného dištriktu pozýva všetky svoje cirkevné zbory a ľudí s otvoreným srdcom, aby v týchto ťažkých chvíľach beznádeje a mnohých strát, aj tých najvzácnejších na ľudských životoch, aby sme spoločne otvorili srdcia a v modlitbách aj v skutkoch lásky sa zapojili do zbierky pomoci pozostalým a tragédiou postihnutým rodinám.

Ochotní darcovia môžu poslať svoj milodar na oficiálny účet Generálneho biskupského úradu: 

IBAN: SK55 0200 0000 0013 6875 6257
BIC: SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol:
379 400

Nech vzájomná a Božia blízkosť pomáha niesť bremeno týchto ťažkých chvíľ.

Adventná modlitebná reťaz

Adventná modlitebná reťaz

Adventná modlitebná reťaz

Počas adventu veľa hovoríme o príchode, o svetle, o pokoji. A pritom pre väčšinu z nás je to ten najstresujúcejší čas roka. Preto Rodinné spoločenstvo cirkevného zboru v Prešove pozvalo k zastaveniu počas adventu a vytvoreniu modlitebnej reťaze. Izaiáš hovorí o Hospodinovi, ktorý má pre nás byť večným svetlom. Nie slnkom, ktoré nás opáli alebo prenikne cez kožu.  Nie mesiacom, ktorý osvetlí tmu v krajine. Ale večným svetlom, ktoré prenikne až do nášho srdca a osvetlí všetky tmavé miesta v ňom. Čo nám bráni zjednotiť sa? Čo nám bráni sa navzájom milovať? Sú to často práve tie naše tmavé miesta v našich srdciach. Presbyter Martina Janotka vysvetlil, že cieľom modlitebnej reťaze „je modliť sa za seba a za druhých, aby svetlo, ktoré na túto zem prišlo, svietilo silno v našich životoch a menilo naše zlé postoje, myšlienky, správanie a prinieslo k nám oveľa viac lásky k druhým“. Každý, kto mal záujem, mohol sa zapísať, ktorý deň a v ktorú hodinu sa bude modliť – za konkrétne podnety a službu v prešovskom cirkevnom zbore, za neziskovú organizáciu Relevant, za všetkých vedúcich a tímy, ich potreby, za vedenie zboru. 

… Slnko ti už nebude svetlom vo dne, a nebude ti svietiť svit mesiaca, ale Hospodin bude tvojím večným svetlom… Iz 60,19

 

-emi-

Začiatok Adventu

Začiatok Adventu

Začiatok Adventu

Začiatok adventného času bol pre evanjelický cirkevný zbor aj pre mesto Vranov nad Topľou zvlášť slávnostný. Na tradičnom adventnom koncerte, ktorý usporadúva vranovský evanjelický cirkevný zbor každý rok, v 1. adventnú nedeľu 1. decembra 2019 vystúpil takmer 100-členný spevácky zbor Chorus Comenianus Evanjelického gymnázia Jána Amosa Komenského v Košiciach. Preplnený Chrám Ducha Svätého sa stal na hodinu miestom, kde sa rozozvučali nádherné mladé hlasy študentov a v ich podaní, pod vedením pedagogičky a dirigentky Aleny Csajkovej zazneli vokálne skladby rôzneho obdobia: latinské liturgické spevy, slovenské a napokon anglické koledy. V duchovnom slove  miestny zborový farár Martin Vargovčák poukázal na to, že aj cez slová a melódie piesní sa k nám prihovára večný Boh so svojím príbehom lásky, ktorá chce objať každého. Na konci koncertu si publikum vyžiadalo ešte skladbu navyše a aj tým spôsobom dalo najavo, že prežili nádherný adventný podvečer, ktorý bude ešte dlho rezonovať v srdciach všetkých prítomných.

Martin Vargovčák, ev. farár

POZÝVAME: 6. Benefičný koncert

POZÝVAME: 6. Benefičný koncert

POZÝVAME: 6. Benefičný koncert

Pozývame na šiesty benefičný koncertu – SOROPTIMIST DAY, ktorý sa uskutoční 30. novembra 2019 v Evanjelickom chráme na Mlynskej ulici v Košiciach so začiatkom o 15.30 hod.

V programe účinkujú speváčka Katka Koščová a Jaroslav Dvorský. Benefičný koncert sa koná v spolupráci s miestnym cirkevným zborom, Košickým seniorátom a Ekumenickým spoločenstvom Košice. Dobrovoľná zbierka bude venovaná Evanjelickej špeciálnej materskej škole – Slimáčikovia a Evanjelickej materskej škole – Sovičky.

Rezervácia vstupeniek a miest: PaedDr. D. Havrila, PhD.

Tel. č.: 0905 155 749

E-mail: havrilad@centrum.sk

 

Študentská kvapka krvi

Študentská kvapka krvi

Študentská kvapka krvi

Evanjelická spojená škola v Prešove spolupráci s miestnym cirkevným zborom a Biskupským úradom Východného dištriktu pozvali v stredu 13. novembra verejnosť na darovanie krvi. Celkovo prišlo 32 dobrovoľných darcov ako aj prvodarcov, vysoké percento medzi účastníkmi tvorili práve študenti evanjelického gymnázia. Národná transfúzna stanica Prešov v priestoroch Starého evanjelického kolégia odbery vykonala medzi 8.00 a 11.00 hodinou dopoludnia. „Darovanie krvi sa uskutočnilo v týždni, v ktorom si pripomenieme 30 rokov od Nežnej revolúcie zo 17. novembra 1989 a začneme aj aktivity k Roku evanjelického školstva. Aj preto študentská kvapka krvi, na ktorej sa však mohli zúčastniť všetci ochotní darcovia, nielen študenti,“ uviedol Miroslav Čurlík, organizátor Študentskej kvapky krvi a tajomník pre školstvo Východného dištriktu. 

-emi-

FOTO: Dušan Majerník

Viac o Študentskej kvapke krvi v týždenníku EPST a mesačníku eVýchod

Spoveď nedokonalých rodičov

Spoveď nedokonalých rodičov

Spoveď nedokonalých rodičov

Táto téma odznela na jesennom  stretnutí mamičiek Šarišsko-zemplínskeho seniorátu v cirkevnom zbore Sveržov, blízko Bardejova. Spolu nás bolo možno aj 120, čo je historická udalosť, ktorej vďačíme aj oteckom, ktorí prišli na stretnutie. Témou poslúžili manželia Činčurákovci – Anička a Ľuboš, ktorí rozprávali o výchove detí. Myšlienkou témy bolo – čo môžem dať svojej dcére, či synovi ako mama a čo ako otec. Výchova je zodpovedná úloha, do ktorej sme povolaní, no často do nej vchádzame nepripravení. Chybou je, ak sa podstatné veci výchovy učíme za pochodu. Ale Boh je veľký vo svojej milosti, ktorý aj naše vyznané zlyhania odpustí a rád opraví.

Po úvodnom pozdrave a modlitbe zborového farára Jaroslava Majera sme pokračovali piesňami na Božiu chválu. Vierka Šimová Šoltés pripravila aktivitu zameranú na to, kto z manželov lepšie zvláda nákupy do domácnosti. O malé a vtipné video o rozdieloch mužov a žien sa postarala Táňa Tipulová zo Sveržova. Počas celého stretnutia bol pripravený detský program, na ktorom sa zúčastnilo 30 detí.

Špeciálne miesto dostalo poďakovanie, v ktorom sme sa so smútkom, ale aj s veľkou vďakou rozlúčili s Aničkou Činčurákovou Tipulovou, ktorá ukončila svoju prácu v Šarišsko-zemplínskom senioráte. Jej  7-ročná služba seniorálnej koordinátorky Spoločenstva evanjelických žien bola pre všetkých nás veľkým požehnaním. Prajeme celej jej rodine veľa radosti, pokoja a Božej sily novom mieste pôsobenia – v cirkevnom zbore Stará Turá v Považskom senioráte.

Po občerstvení na záver sme si mohli zakúpiť aj duchovný pokrm – literatúru, ktorú predávala sestra Vierka Eštoková. Na pamiatku si každá mamička či rodina odnášala kľúčenky s biblickým veršíkom.

Vyslovujem veľké ďakujem Slávke Macejovej zo Sveržova, ktorá do organizácie stretnutia najviac prispela. Verím, že Pán Boh požehná našu prácu s mamičkami, aby sme sa mohli aj naďalej takto stretávať, vzájomne sa zdieľať a pomáhať si.

Denisa Vargová

Koordinátorka SSM ŠZS

30 rokov od Novembra

30 rokov od Novembra

30 rokov od Novembra

Čo pre nás znamená 30 rokov od Nežnej revolúcie? Téma novembrového čísla mesačníka eVýchod. V rozhovore Slavomír Sabol hodnotí 12 rokov v službe vo funkcii biskupa Východného dištriktu. Redakcia prijala pozvanie do cirkevného zboru v Mníšku nad Hnilcom, kde aktívne pôsobí banícke spoločenstvo, súbor cirkevnej dychovej hudby a nadšenci motokrosu. Karoline Fust z organizácie Misia na Níle predstavuje Nílsku nemocnicu v Egypte, ktorá svojimi kresťanskými hodnotami pomáha prekonávať predsudky a nevraživosť voči miestnym kresťanom, aj keď celková miera ich prenasledovania v krajine sa zvyšuje. S Katarínou Valčovou, prodekankou Evanjelickej bohosloveckej fakulty, sme sa rozprávali o možnostiach a hraniciach liturgickej reformy. V reportáži sa vraciame do ulíc Bratislavy, kde sa pred časom konal Pochod za život a jeho ochranu od momentu počatia. Ľubo Bechný si v recenzii všimol seriál z prostredia dánskej luteránskej cirkvi – Unášaní búrkou. Kapelníčka Dana Theisová predstavuje Posaunenchor, unikátny súbor dychových hudobných nástrojov, ktorý hrá výlučne na slávu Božiu.

Redakcia

PRIAMY TV PRENOS: 17. november

PRIAMY TV PRENOS: 17. november

PRIAMY TV PRENOS: 17. november

V nedeľu 17. novembra, v Deň boja za slobodu a demokraciu RTVS na Dvojke v priamom prenose odvysiela Študentské služby Božie z Evanjelického kostola sv. Trojice v Prešove. Uzatvorí sa tak program trojdňovej Akadémie k  Novembru ’89.  Na bohoslužbách so začiatkom o 9.30 hod. bude kázať Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu. Vystúpi Chorus Comenianus, spevokol Ev. gymnázia J. A. Komenského v Košiciach, kapela KVD a študenti Evanjelickej spojenej školy v Prešove. V rámci služieb Božích bude oficiálne otvorený Rok evanjelického školstva, ktorý sa skončí 15. novembra 2020, pri 350. výročí smrti Jána Amosa Komenského. V podaní KVD zaznie tiež hymna Roku evanjelického školstva V ústrety dňom a vyhlásenie Evanjelickej cirkvi a. v. k 30. výročiu Nežnej revolúcie.

Piesne: 607, 625, A84, 623

Kantor: Martin Tipul

Kazateľ: Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu

Začiatok prenosu: 9.30 hod.

—————————————————————————————————————-

Cirkevný zbor v Prešove je spolu s jeho 3 824 členmi v kartotéke najväčším evanjelickým zborom na Slovensku. Na jeho pôde prebieha široká škála práce od tých najmladších až po najstarších. Priemerne sa na hlavných službách Božích v matkocirkevnom chráme zúčastňuje okolo 400 veriacich. Bohoslužby sa pravidelne konajú na ďalších štyroch miestach: Rokycany, Janov, Kojatice, Petrovany. Chrám sv. Trojice v centre Prešova dokončili v roku 1647, viac ako 138 rokov ho vlastnili jezuiti. Oltárny obraz znázorňuje biblický dej – rozhovor Ježiša so Samaritánkou. V krypte kostola sú uložené ostatky štyroch z 24 popravených obetí Caraffovho krvavého tribunálu (1687).

 

Viac o živote cirkevného zboru v Prešove čítajte v EPST č. 43/44.

FOTO: Dušan Majerník

Voľby biskupa Východného dištriktu ECAV

Voľby biskupa Východného dištriktu ECAV

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku (DP VD) sa na svojom zasadnutí dňa 8. novembra 2019 v Prešove oboznámilo so správou sčítacej komisie a oznamuje výsledok volieb biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku po 1. kole:

Celkový počet konventuálov: 8731
Mgr. Dušan Cina získal: 2552 hlasov,  29,23%
Mgr. Katarína Hudáková získala: 2868 hlasov,  32,85%
Mgr. Peter Mihoč  získal: 2740 hlasov,  31,38%  

DP VD konštatuje, že za biskupa VD v 1. kole volieb nebol nikto zvolený.

DP VD preto vyhlasuje 2. kolo volieb, do ktorého postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov – v abecednom poradí:   Mgr. Katarína Hudáková
                                                        Mgr. Peter Mihoč

 

Volebné konventy 2. kola  sa uskutočnia v termínoch: 24. novembra 2019 alebo 1. decembra 2019. 

Konečný výsledok volieb biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku bude známy 13. decembra 2019.