Pastiersky list k Reformácii 2020

Pastiersky list k Reformácii 2020

Milé sestry a milí bratia.

 

Tohtoročnú pamiatku reformácie, spojenú s 500. výročím prvého prečítania Lutherových 95 téz proti odpustkom na území Slovenska, si pripomíname vo výnimočnej situácii, mimo naše chrámy a spoločenstvá, v ohrození pandémiou.

Ale práve tieto okolnosti môžu priniesť o to prenikavejšie impulzy k reformácii dnešnej cirkvi. Skúsme sa na niektoré z nich pozrieť vo svetle Božieho slova z 1Kor 15, 58: „A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.“

Prečítaný verš a celá 15. kapitola 1. listu korintským kresťanom je výzvou k pevnosti a stálosti vo viere v evanjelium. Jeho jadro pripomína apoštol slovami v treťom a štvrtom verši: „Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem.“

Následne rozvíja toto evanjelium silným dôrazom na vzkriesenie: „Ak Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera.“ (v. 17)

Veriť v Pána Ježiša Krista, v jeho smrť a vzkriesenie znamená istotu. Istotu života a záchrany. Tak veľmi ju potrebujeme, zvlášť v týchto neistých časoch. Základom reformácie bolo a je zakotvenie v Božom slove. Ono je istotou, je stále, nemenné, zostáva naveky. Táto zakotvenosť nám umožňuje byť otvorení a reflektovať aj výzvy akokoľvek búrlivej a premenlivej súčasnosti.

Pomenujme tri z nich.

Pandémia koronavírusu nám stále zreteľnejšie ukazuje, že život cirkvi sa mení. Stále viac sa odohráva vo virtuálnom priestore. Je to situácia vynútená okolnosťami, ale zároveň zisťujeme, aký je to silný nástroj zvestovania evanjelia. Nemusíme ho tak vnímať iba ako náhradu za bežné stretnutia, ale ako príležitosť a výzvu k šíreniu zvesti o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi všetkým ľuďom, až do posledných končín zeme.

Chceme vás však zároveň vyzvať a poprosiť, aby ste nezabúdali na svoje spoločenstvá a aby ste ich neopúšťali. Aby hneď keď to bude možné, ste sa do nich vrátili s novým odhodlaním a nasadením pre šírenie evanjelia a s novou odvahou vyjsť s jeho posolstvom aj mimo chrám. Chceme zároveň poďakovať všetkým, ktorí využívajú súčasné možnosti technológií na to, aby Božie kráľovstvo rástlo medzi nami.

Druhou výzvou je nový zákon o financovaní, ktorý schválila synoda našej cirkvi. Prinesie zmeny. Jeho uskutočňovanie v praxi bude vyjadrením toho, ako nám na našej cirkvi záleží a čo sme pre ňu ochotní spraviť a obetovať. Viac ako o financovanie pôjde o charakter našej cirkvi do budúcnosti. Dokážeme udržať pracovníkov na Božom diele a spoločnú službu a rozvíjať ju, alebo budeme musieť iba šetriť za každú cenu a zredukovať čo sa dá?

Prijmite prosím aj túto zmenu ako príležitosť nastaviť našu cirkev do budúcnosti správnym spôsobom.

Tretia výzva sa týka dobrovoľníctva. Chceme vyzvať a poprosiť predovšetkým mladých ľudí, aby neprehliadali výzvy k dobrovoľníckej pomoci súvisiacej s pandémiou. Možností je veľa. Ukážme, že dokážeme o láske, milosrdenstve a obetavosti nielen rozprávať, ale aj niečo spraviť. Toto pozvanie je zároveň pre všetkých, samozrejme pri zvážení zdravotných rizík a zachovaní bezpečnostných opatrení. Ukážme, že aj v týchto neľahkých časoch vieme dbať viac na druhých, ako na seba.

Buďme pevní, neklátiví. Skrze Pána Ježiša Krista máme víťazstvo, máme život. Ako On bol vzkriesený z mŕtvych, aj my budeme žiť.

Prajeme vám takúto vieru, aby ste ňou prekonávali každý strach, osamelosť, stres, chorobu, únavu, frustrácie, utrpenie. Modlíme sa za vás, za našu cirkev aj celú situáciu spôsobenú koronavírusom a prosíme, aby ste zostali verní a vytrvalí aj na modlitbách. Pán Ježiš je víťaz,

On žije, aj my budeme žiť.

 

    Ján Hroboň                                      Ivan Eľko                                           Peter Mihoč

biskup ZD ECAV                            gen. biskup ECAV                               biskup VD ECAV

POZVÁNKA: Reformačný modlitebný týždeň v Košickom senioráte

POZVÁNKA: Reformačný modlitebný týždeň v Košickom senioráte

Košický seniorát ECAV na Slovensku nás pozýva na ich tradičný reformačný modlitebný týždeň, ktorý sa bude konať vzhľadom na zákaz bohoslužobných zhromaždení online spôsobom.

Každý večer o 18:00 hodine bude na webovej stránke Košického seniorátu (www.kosickyseniorat.sk) zverejnený príhovor na tieto tému a podnety k modlitbám.

CESTA K REFORMÁCII
26. 10. 2020 – Za čo som ochotný zomrieť?

27. 10. 2020 – Prečo by malo byť Božie Slovo autoritou nášho života?
28. 10. 2020 – Zákon a evanjelium  

29. 10. 2020 – Neputuješ sám
30. 10. 2020 – Potrebujem osobnú reformáciu?

Pripojte sa k nám každý večer k spoločným modlitbám. 

Zomrel bývalý riaditeľ Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach Ján Kunca

Zomrel bývalý riaditeľ Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach Ján Kunca

25.10.2020 nás vo veku 84 rokov opustil Mgr. Ján Kunca. V rokoch 1994 – 2001 bol riaditeľom Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v Košiciach.

Ján Kunca sa narodil vo Vranove nad Topľou, pôsobil v Krásnej pri Košiciach ako učiteľ chémie a fyziky, bol riaditeľom školy a taktiež pôsobil na Štátnej školskej inšpekcii a odbore školstva v Košiciach. Od roku 1992 sa podieľal na zriadení Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v Košiciach. Po odchode do dôchodku 6 rokov zastával funkciu predsedu Školského výboru Východného dištriktu ECAV na Slovensku.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 28.októbra 2020 o 13.00 hod. na Verejnom cintoríne v Košiciach.

S vďakou a úctou spomíname.

Mgr. Miroslav Čurlík (predseda Školského výboru ECAV na Slovensku)

AVÍZO: Vyšlo októbrové číslo eVýchodu

AVÍZO: Vyšlo októbrové číslo eVýchodu

Uprostred druhej vlny pandémie vychádza októbrové číslo mesačníka eVýchod. Z jeho obsahu vyberáme:

 • TÉMA: Keď rodinu nahradí inštitúcia
 • ROZHOVOR: Stano Lajda a jeho láskavé karikatúry
 • REPORTÁŽ: Izraelský denník III.
 • VZŤAHY: Biblickí súrodenci – Izmael a Izák
 • TÉMA: Evanjelici v Uhorsku a financovanie
 • ROZHOVOR: Monika Lipovská a jej dobrovoľnícky rok v Nemecku
 • 3 myšlienky o vzťahoch a láske
 • ROZHOVOR: Peter Podlesný – Čo znamená byť mužom?
 • POSTOJ: Kamošky a „kamošky“
 • FILM: Kým si so mnou
 • RECEPT Z FARY: Orieškové brownies
 • KNIHA: Tam, kde rady spievajú

Rozhlasový prenos Služieb Božích z Nemcoviec

Rozhlasový prenos Služieb Božích z Nemcoviec

V 20. nedeľu po Svätej Trojici – 25. októbra 2020 Slovenský rozhlas odvysiela prenos evanjelických Služieb Božích z Nemcoviec. Cirkevný zbor Nemcovce patrí do Šarišsko-zemplínskeho seniorátu a nachádza sa cca 12 kilometrov od metropoly Šariša – Prešova. Na území zboru sú tri kostoly: v Nemcovciach,  Lade a Šarišskej Porube. Veriaci sa na Službách Božích stretávajú aj v Kultúrnom dome v Lipníkoch. Zbor eviduje okolo 1000 členov. Predsedníctvo tvorí spolu so zborovým farárom Petrom Székelym aj dozorkyňa Viera Cinová. Predchodcom v úrade zborového dozorcu bol Ľubomír Pankuch, v súčasnosti dozorca Východného dištriktu ECAV. V zbore fungujú viaceré vnútromisijné aktivity, určené konkrétnym vekovým skupinám. K aktuálnym hospodárskym úlohám patrí plynofikácia kostola na Šarišskej Porube. Na budúci rok v lete si zbor pripomenieme 60. výročie od posvätenia matkocirkevného chrámu v Nemcovciach. Zborový farár P. Székely si želá, aby si v spoločenstve cirkevného zboru každý mohol nájsť svoje miesto a spoznať, čo mu Pán Boh dáva a ako nám na spoločných stretnutiach slúži: „Niekedy je potrebné zmeniť uhol pohľadu. Chrám nemá byť miestom, kam musím ísť, ale miestom, kam túžim ísť.“

Viac o cirkevnom zbore Nemcovce v Evanjelickom posli spod Tatier 41-42/2020

 

Piesne: 189, 457, 202, 496, A 56

Spevokol vedie a diriguje: Zuzana Onderová

Liturg a kazateľ: Peter Székely

Biblické texty číta: Lucia Beňová

Na organe hrá: Zuzana Onderová

PONUKA: Online školenie k programu ALF pre prácu s mladými

PONUKA: Online školenie k programu ALF pre prácu s mladými

Dištančné vzdelávanie nás núti hľadať nové spôsoby práce s našimi konfirmandmi, ale aj žiakmi na hodinách náboženskej výchovy, dorastom atď.

Pozývame vás na online školenie k programu ALF (tvorba úloh, online zasielanie testov…) v piatok 23. októbra od 8:00 cez aplikáciu zoom na linku: https://us04web.zoom.us/j/7565712691?pwd=MXEyTGg4aUN5cFN3cC9RZ0dwdTRIZz09

Tešíme sa z iniciatívy bratov a sestier farárov z Myjavského seniorátu, ktorí prejavili záujem o prezenčné školenie k programu ALF v tomto termíne (vzhľadom na okolnosti prechádzame do online formy).

Z dôvodu, aby vaše prihlásenie na online školenie bolo technicky úspešné, potrebujete splniť nasledovné podmienky:
1. pripojenie na internet,
2. webkamera v počítači (alebo externá),
3. nainštalovaná aplikácia zoom,
návod vo forme videa: https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k
návod v pdf: https://drive.google.com/file/d/1TSOUc6qjoQeg52hF5ToQeCO53mXNMjSh/view?usp=sharing
4. nainštalovaný program ALF (viac informácií poskytne školiteľ Matej Oráč, orac@esspo.sk, 0918 828 351).

Aby všetko technicky fungovalo, je potrebné splniť všetky podmienky. Ak máte pochybnosti, radšej kontaktujte školiteľa vopred, lebo po začiatku školenia už nebude možné riešiť inštalácie zoomu alebo ALFA. Nenechávajte si technické problémy na poslednú chvíľu.

Prosíme všetkých záujemcov o školenie, aby sa prihlásili e- mailom na orac@esspo.sk do štvrtka 22. októbra 2020.

Prajeme vám požehnanú službu v neľahkej dobe.

Mgr. Miroslav Čurlík, predseda Školského výboru ECAV

ThDr. Matej Oráč, PhD., školiteľ programu ALF

Opatrenia Vlády SR z 12. októbra 2020 a ich dopad na cirkev

Opatrenia Vlády SR z 12. októbra 2020 a ich dopad na cirkev

Vláda SR v pondelok 12. októbra 2020 prijala nové opatrenia k zhoršenej pandemickej situácii.  Od utorka (13. 10. do odvolania) platí zákaz zhromažďovania – stretnúť sa môže najviac šesť ľudí. Výnimkou sú osoby žijúce v jednej domácnosti. Pre život cirkvi to prakticky znamená obmedzenie mnohých vnútromisijných aktivít a zákaz konania Služieb Božích. 

 • Služby Božie je možné organizovať len v online priestore a cez verejnoprávne médiá.
 • Musí byť zachovaný max. počet 6 ľudí: kňaz, kostolník, kantor, mediálny pracovník, prípadne sprievod spevu.
 • Aktualizované opatrenia a priori nezakazujú spev počas online bohoslužieb – takže pri dodržaní patričných rozostupov by mal byť spev s hudobným sprievodom možný.
 • Opatrenia taktiež nedefinujú žiadne časové obmedzenia dĺžky trvania online Služieb Božích, takže nie je nutné krátiť ich poriadok. Ak duchovní uznajú za vhodné, je možné krátiť dĺžku piesní.
 • Nakoľko je nosenie rúška povinné od štvrtka 15. 10. 2020 aj v exteriérových priestoroch, je nutné rúško nosiť – tak ako cez prvú vlnu – aj počas priebehu online Služieb Božích. Buďme príkladom, aby sme posilnili zodpovednosť za blížnych v týchto pohnutých časoch, aj keď je služba s rúškom omnoho náročnejšia. 
 • Od štvrtku 15. 10. 2020 sa zakazujú všetky hromadné podujatia (max. 6 ľudí), výnimku majú sobáše, krsty a pohreby, pričom platí obmedzenie: 1 osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri; v exteriéri bude nutné dodržiavať dvojmetrové rozostupy, bez obmedzenia počtu účastníkov.
 • Na základe týchto opatrení – okrem spomínaných kazuálií – nebude možné organizovať vnútromisijné aktivity, ako sú detská besiedka, stretnutia  dorastu a mládeže, biblické hodiny pre dospelých ani nácviky spevokolov, či iné vnútromisijné aktivity, a to až do odvolania.  Ak sa podarí niektoré aktivity preniesť do online priestoru, bude to vzácne povzbudenie pre jednotlivé skupiny.
 • Vyučovanie konfirmácie pri počte do 5 konfirmandov je možné uskutočniť, pri väčšom počte sa vyučovanie uskutoční buď vo viacerých skupinách v rozličných časoch pri zachovaní obmedzeného počtu, alebo je možné vyučovanie konfirmácie preniesť do dištančnej podoby – ak to zborom dovoľujú mediálne možnosti.

Biskup Peter Mihoč prosí farárov Východného dištriktu, aby úplne nestratili kontakt ani s mladou, strednou, či staršou generáciou: „Skúste byť kreatívni. Ak neviete vysielať online, či zoomovať, napíšte email, zatelefonujte, myslite aj na starších ľudí v izolácii, či v domovoch dôchodcov. V týchto výnimočných týždňoch každý sociálny kontakt, duchovné povzbudenie slovom, cez sms s biblickým veršíkom, či iné spôsoby prejavov blízkosti, budú vzácnym duchovným impulzom.“

Brat biskup vo výzve adresovanej duchovným Východného dištriktu zároveň poďakoval za ich službu a nasadenie s prianím Božej blízkosti a ochrany pre nich osobne, ich rodiny a cirkevné zbory. Verí, že aj cez toto výnimočné obdobie prejdeme v dôvere v Božiu moc, ktorá ho môže premeniť na niečo nové aj v živote Evanjelickej cirkvi a. v.: „Nezabúdajme na modlitby, nech prehlbujú naše vnútro k vrúcnemu vzťahu k Bohu, ktorý vidí možnosti pomoci aj v našich obmedzených nemožnostiach.“

Povzbudil ich aj slovami apoštola Pavla 2K1,3:

„Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení.“  

-emi-

Výberové konanie na riaditeľku EMŠ v Žiline

Výberové konanie na riaditeľku EMŠ v Žiline

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Žilina vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Evanjelickej materskej školy, Lichardova 24, 010 01 Žilina.

Písomnú žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi, je potrebné doručiť v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom:  „Výberové konanie EMŠ–neotvárať!“, je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 30. 10. 2020 do 12:00 hod. na adresu cirkevného zboru: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Žilina,  Námestie Žilinskej Synody 2, 010 01 Žilina

Bližšie informácie o výberovom konaní: http://www.ecavza.sk/oznamy/

Mgr. Marián Kaňuch (zborový farár)

Rekonštrukcia telocvične ESŠ v Prešove

Rekonštrukcia telocvične ESŠ v Prešove

Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov č.3, Prešov,  má sídlo v budove Nového Kolégia na Námestí legionárov v Prešove. Budova vrátane telocvične je zároveň kultúrnou pamiatkou, registrovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 4103/1. Rekonštrukcia telocvične bola potrebná z dôvodu havarijného stavu strechy, konštrukčných častí budovy a interiéru budovy. V havarijnom stave bola konštrukcia strechy, krovu, na ktorom sa nachádzala pôvodná eternitová krytina Krov vykazoval  výrazné poškodenie nosných prvkov, strecha nebola zateplená. Drevená parketová podlaha telocvične bola  na mnohých miestach poškodená, vplyvom nadmernej vlhkosti došlo k jej deformácii vo forme vydúvania, došlo k odlepeniu parkiet od lepidla a parkety ostali uvoľnené. Plánovanou rekonštrukciou sa odstránili nielen mechanické a statické defekty budovy, ale zlepšili sa aj tepelno-technické vlastnosti strechy  a podlahy. Zmenšili sa tepelné straty týchto konštrukcií a tým sa zníži potreba tepla na dosiahnutie tepelnej pohody vnútorných priestorov, zlepší sa energetická efektivita budovy. Poškodené boli aj okná, ktoré ohrozujú bezpečnosť žiakov na hodinách telesnej výchovy. Elektroinštalácia bola v havarijnom stave a nebolo možné získať ani revíziu týchto rozvodov. Vykurovanie vykazovalo netesnosti a uvedený priestor telocvične, posilňovne a kabinetov so sociálnymi zariadeniami nebolo možné dostatočne vykúriť na minimálnu teplotu potrebnú výchovnovzdelávací proces. V neposlednom rade sa zlepšil aj architektonický vzhľad budovy a vytvorili sa nové priestory z pôvodných nevyužívaných priestorov podkrovia. Realizáciou projektu sa zlepší aj využiteľnosť telocvične pre iné subjekty poskytujúce voľno časovú športovú činnosť (tanečné štúdiá, cvičenia pre rôzne vekové skupiny, neformálne športové stretnutia) a využiteľnosť telocvične na organizovanie školských a ďalších športových súťaží (športové hry cirkevných škôl, učiteľský pohár – súťaž tímov, okresné a krajské kolá turnajov vo volejbale, či obvodné a okresné kolá vo florbale). Vzhľadom na svoju polohu v centre mesta má rekonštruovaná telocvičňa potenciál a ambíciu byť priestorom pre športové vyžitie žiakov školy a ich rovesníkov z mesta Prešov a okolia, čím sa podporí zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže. Výrazne rekonštrukcii telocvične napomohlo schválenie dotácie Prešovského samosprávneho kraja v rámci Výzvy pre región 2019, program 3- Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK vo výške 150 000,00 €.

Priebeh rekonštrukcie a stav po rekonštrukcii:

Prípravné práce v rámci roka 2019 pozostávali z prípravy projektovej dokumentácie Ing. arch. Jánom Katuščákom AAK, autorizovaným architektom, následne bola podaná žiadosť o stavebné povolenie, ktoré bolo udelené 14.8.2019 mestom Prešov, SÚ/10232/140595/2019-Kč/111 s názvom stavby „Prešov, Nám. legionárov 3 – rekonštrukcia telocvične Evanjelickej spojenej školy“. Budova Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3, Prešov v vrátane telocvične je kultúrnou pamiatkou, registrovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 4103/1, na všetky činnosti rekonštrukcie boli vydané súhlasné stanoviská Krajského pamiatkového úradu, Hlavná 115, Prešov, čím došlo zároveň k rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky. Všetky podmienky stanovené Krajským pamiatkovým úradom boli dodržané, čo  navýšilo rozpočet a celkovú cenu diela, ktorú znášal investor. KPÚ Prešov požadoval vyhotovenie vonkajších omietok klasickým spôsobom, zamietol riešenie lepidlom, sklolaminátovou sieťkou a vonkajšou fasádnou stierkou, požadované bolo zachovanie vonkajších ornamentálnych prvkov na fasáde, zachovanie technických – konštrukčných prvkov krovu, ktoré už nemajú funkcionalitu, len vizuálne sú zachované. Všetky podmienky boli pri realizácii prác zachované.

Predpokladaná hodnota zákazky predstavovala sumu 309 446,55 € s DPH bez ceny projektovej dokumentácie, nákladov na verejné obstarávanie, stavebný dozor a administratívne poplatky (stavebné povolenie, kolaudačné konanie). 

Verejné obstarávanie bolo realizované podľa plateného zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Vysúťažená suma na realizáciu projektu „Rekonštrukcia telocvične Evanjelickej spojenej školy“ bola vo výške 300 162,19 € s DPH. Podpísaním zmluvy o dielo s firmou Grostav s.r.o. 9.3.2020 sa začala realizácia prác.

Výsledný stav :

Samotnej obnove telocvične predchádzali demontážne a búracie práce strešnej krytiny(eternit), dreveného krovu a nespevneného muriva obvodových plášťov. Stavebné práce pokračovali vymurovaním zvýšených stien na potrebnú výšku z dôvodu zarovnania výšky strechy nad posilňovňou, telocvičňou a šatňami, teda nad celým objektom telocvične. Následne bol po obvode spevnený obvodový múr železobetónovým vencom. Po osadení strešnej konštrukcie, izolačných fólií a strešnej krytiny (určenej KPÚ) a strešných okien, bola zrealizovaná strecha vyhovujúca všetkým normám. Strešná konštrukcia bola vyplnená izolačným materiálom, čím sa zvýšila výrazne energetická úspornosť objektu. V interiéri bola odstránená nevyhovujúca palubovka, rozvody vykurovania, stará elektroinštalácia a nevyhovujúce osvetlenie. Výsledným stavom je, že rozvody vykurovania sú umiestnené v podlahe a stenách (zvýšila sa bezpečnosť a možnosť vyregulovania vykurovania). Elektroinštalácia a osvetlenie (LED technológia) spĺňa všetky hygienické a bezpečnostné normy, s výraznou úsporou elektrickej energie. Obnovila sa možnosť ventilácie vzduchu medzi vonkajším a vnútorným prostredím prostredníctvom účinnej ventilácie. V rámci rekonštrukcie došlo k výmene okien, ktoré ohrozovali prevádzkovanie objektu. Okná boli realizované po schválení KPÚ, čím musela byť doplnená (zmenená projektová dokumentácia), aby okná vizuálne a konštrukčne zodpovedali oknám na objekte školy. Nové okná však výrazne prispejú k bezpečnosti, tepelnej úspore a stali sa aj výrazným prvkom vonkajšieho exteriéru. Výraznou interiérovou zmenou je výmena cvičebnej plochy v telocvični, nová palubovka umožní prevádzkovať bezpečne všetky športy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu a voľno časových aktivít. Týmito stavebnými úpravami došlo k ukončeniu prác I. a II.etapy rekonštrukcie telocvične, v III.etape plánujeme zrealizovať rekonštrukciu šatní a sociálnych zariadení telocvične. Stavebný proces bol ukončený prebratím stavby, kolaudačným konaním 2.9.2020.

V školskom roku 2020/2021 v jednotlivých organizačných zložkách má Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, Prešov 555 detí a žiakov.  Obnovená budova telocvične poslúži pri výchovno-vzdelávacom procese, voľno časových aktivitách a zvýšila aj estetickú hodnotu školského areálu v centre mesta.

V Prešove,  28.9.2020 Vypracoval : Mgr. Miroslav Čurlík

SVETOVÝ DEŇ UČITEĽOV

SVETOVÝ DEŇ UČITEĽOV

Vážení učitelia, katechéti, kolegovia, všetci, ktorí sa venujete výchovno-vzdelávacím aktivitám na našich evanjelických školách a verejných školách vyučujúc náboženskú výchovu.

Pri príležitosti 5. októbra „Svetového dňa učiteľov“,  počas Roku evanjelického školstva,  v deň podpísania Charty učiteľov (5.10.1966), máme vzácnu príležitosť poďakovať všetkým pedagógom, ktorí svojou prácou napĺňajú aj službu a poslanie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Aj v tomto období, keď je na niektorých našich školách dištančné vyučovanie, v dôsledku epidemiologickej situácie,  vaša práca, ktorá sa realizuje prezenčnou a dištančnou formou, je nesmierne dôležitá. Samozrejme, je aj náročnejšia, prijmite aj od nás povzbudenie k tejto práci, je to veľká výzva a určite prinesie svoje ovocie do budúcna. Buďte nápomocní žiakom, aj rodičom, buďte láskaví, milujúci, zhovievaví. Vaši žiaci aj ich rodičia to vnímajú a oceňujú. Sami ste rodičmi a svoje deti milujete.  Veľkou pomocou nech vám v tom je viera v Boha, tá pôsobí ako špecifický motivačný zdroj a metóda. Pedagóg, ktorý je veriacim človekom prezentuje hodnoty, ktoré môžu vo svojom živote  využívať aj mladí ľudia, ktorí sa so slovom o Bohu stretávajú niekedy prvý raz. Používame množstvo metód a informačných technológií, moderných, rýchlych, tie však nevyriešia všetko.  Používajme preto aj metódu viery v Boha dennodenne, neobmieňajme jej intenzitu a tí, ktorí sú okolo nás žiaci, kolegovia a  rodičia budú mať istotu, že na tej škole nie sme len zamestnaní, ale aj obetavo slúžime. Buďme svetlom sveta.  Vďaka vám, učiteľom, vychovávateľom, odborným zamestnancom, zahraničným lektorom,  duchovným správcom, riaditeľom, za zodpovednú a namáhavú prácu, ktorú dennodenne vykonávate. Slúžiť druhým znamená aj nájsť riešenia, kde sa už zdá, že je to stratené. Teraz je zjavné, aké sú naše školy a predovšetkým učitelia v nich dôležité.

Ďakujeme vám za vašu každodennú prácu, za hodiny strávené za počítačom, na sieťach, videoprezentáciách,  ale aj za katedrou, za čas pri opravovaní písomiek, projektových aktivitách a mimoškolskej činnosti. Do ďalšej práce vám želáme nielen veľa trpezlivosti so žiakmi, rodičmi, ale aj veľa energie, entuziazmu, ale najmä: Božieho požehnania.

Podľa UNESCO sa Svetový deň učiteľov má stať v istom zmysle svedectvom, že prínos pedagógov vo vzdelávacom procese a pre rozvoj spoločnosti je dôležitý. Práve to treba v každej spoločnosti viac pochopiť, uznať a doceniť.

V Prešove, 5. októbra 2020

S úctou a vďakou          

Miroslav Čurlík, predseda ŠV ECAV na Slovensku