Televízny prenos Služieb Božích z Ružomberka

Televízny prenos Služieb Božích z Ružomberka

V nedeľu 12. júla 2020 odvysiela RTVS televízny prenos bohoslužieb z Ružomberka, kde sa mal konať tohtoročný Dištriktuálny deň Východného dištriktu – zrušený pre opatrenia spojené s prevenciou voči korona kríze.

Cirkevný zbor v Ružomberku ako aj miestny kostol je jediným evanjelickým zborom i kostolom v ružomberskom okrese. Necelých 1 600 členov patrí do matkocirkvi a 16 obcí v diaspóre. Najsilnejšia filiálka Lisková má aj svoju modlitebňu, vybudovanú z evanjelickej školy. Zborovým dozorcom je v súčasnosti Ladislav Zvara a kantorkou Oľga Bruncková. V cirkevnom zbore pôsobí manželský farársky pár David a Ilona Bázlikovci.

Na televíznom prenose 12. júla kážu David Bázlik, zborový farár a Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu. V rámci programu dvakrát vystúpi kapela, ktorá má sčasti medzinárodné zloženie. Spolu s Nicolasom Dora, pôvodom z Haiti, bude spievať aj jeho manželka Evka – Slovenka.

Zborový farár David Bázlik verí, že aj evanjelici v Ružomberku sú súčasťou  veľkého Božieho príbehu, ktorý Boh píše v tomto svete aj prostredníctvom nás: „Sme spoločenstvom hriešnych a nedokonalých ľudí, ktorí však spoznali dokonalého a milostivého Boha. Tak, ako to vyjadril nemecký vyznavačský farár Dietrich Bonhoeffer: Každý zbor by si mal vyvesiť tabuľku s nápisom: ‚prihlásiť sa môžu len nedokonalí ľudia‘. Tak to vnímame aj my. Pozývame vás, aby ste sa na chvíľu aj prostredníctvom RTVS stali súčasťou nášho nedeľného spoločenstva.“

 

V rámci prenosu sa budú spievať nasledujúce piesne: 192, 512, 456, A62

 

-emi-

 

Viac o cirkevnom zbore v Ružomberku na webe: www.ecavrk.sk a na Facebookovej stránke – ECAVRuzomberok, ako aj v dvojčísle EPsT 27 – 28/2020.

 

220 rokov domu Božieho v Gerlachove

220 rokov domu Božieho v Gerlachove

V 2. nedeľu po Sv. Trojici chrám Boží v Gerlachove oslávil 220. „narodeniny“. Uplynulo totiž 220 rokov od jeho posvätenia. Z toho dôvodu sa konali slávnostné služby Božie, na ktorých poslúžil zvesťou Božieho slova biskup Východného dištriktu Peter Mihoč.

V kázni prirovnal dom Boží k duchovnej studni, kde máme prichádzať čerpať duchovnú silu a povzbudenie vo viere. V úvode Služieb Božích prítomných privítal brat dozorca dcérocirkvi Gerlachov Ľubomír Nikerle a históriu cirkevného zboru priblížil Pavel Povec. Liturgiou poslúžil domáci zborový farár Miroslav Maťo, Janka Maťová – námestná farárka cirkevného zboru Poprad – Matejovce a Pavel Kušnír, zborový farár vo Vysokých Tatrách. Piesňami na chválu Božieho mena poslúžila zborová hudobná skupina Otvorené dvere a brat kantor Vladimír Andraš.

Po skončení slávnostných Služieb Božích pokračovalo spoločenstvo pri slávnostnom stole, kde mal brat biskup príležitosť zoznámiť sa a spoločne zdieľať s členmi predsedníctva a presbyterstva dcérocirkvi Gerlachov.

Vďaka patrí Pánu Bohu za požehnané chvíle plné radosti a oslavy Božieho mena v 220. ročnom chráme Božom. Nech aj naďalej sa v ňom stretáva Boží ľud k oslave Pána Boha a k načieraniu z duchovnej studne.

Janka Maťová,

námestná farárka cirkevného zboru Poprad-Matejovce

Viac fotografií  a  nahrávka kázne na: www.ecavgerlachov.sk

490. výročie Augsburského vyznania

490. výročie Augsburského vyznania

Milí bratia a milé sestry,

pri príležitosti 490 výročia Augsburského vyznania chceme v mene cirkvi vyjadriť vďačnosť za vernú službu ordinovaným, ktorí stoja v úrade cirkvi, ale aj všetkým neordinovaným, ktorí slúžia v rôznych funkciách, či rozmanitej službe v našej drahej ECAV.

Dr. Martin Luther vo svojom diele „O slobode kresťana“ prihovára sa k duchovným nasledovne: Pýtaš sa, aký je rozdiel medzi kňazmi a laikmi v kresťanstve, keď všetkých pokladáme za kňazov? Odpovedám: Tým slovám – kňaz, pop, duchovný a im podobným sa stala krivda, keď sa ich význam zo všetkých kresťanov preniesol na úzky okruh, ktorý sa teraz označuje duchovným stavom. Písmo sväté medzi nimi nerobí iný rozdiel, len že učených a vysvätených menuje služobníkmi, sluhami a šafármi (ministros, servos, oeconomos), ktorí sú povinní iným zvestovať Krista, vieru a kresťanskú slobodu. Lebo hoci sme skutočne všetci rovnako kňazmi, jednako nemôžeme všetci slúžiť alebo rozkazovať alebo kázať. Tak hovorí sv. Pavel v 1. Korintským 4,1: „Tak zmýšľaj o nás každý ako o služobníkoch Kristových a o šafároch tajomstiev Božích.“ Od šafárov sa vyžaduje, aby každý bol verný.“

Služobný a šafár, služba a spravovanie zverených vecí – takto definuje Luther hlavné poslanie duchovných v cirkvi. Od služobníka sa očakáva, že v pokore bude načúvať hlasu svojho pána, že jeho vôľa mu bude potešením, jeho cesta životnou pravdou. Šafár je správcom zverených darov a tajomstiev, ktoré odkrýva len prítomnosť Pána v živote šafára. Šafár pochopil, že všetko čo v živote prijal, mu nepatrí, ale bolo mu to zverené jeho Pánom. Týchto „služobníkov a šafárov tajomstiev Božích“ ( 1 K 1,2) povoláva Kristus a vyzbrojuje ich duchovnými darmi na dielo služby budovať cirkev – telo Kristovo (Ef 4,8.11).

Milí duchovní v našej drahej ECAV, nech vaša služba a spravovanie Kristových tajomstiev evanjelia je presiaknuté vedomím Pánovej prítomnosti a jeho pohľadu. Nech vás to vedie k zodpovednosti za zverených, stratených aj hľadajúcich, nájdených aj zranených. Ako služobníci a šafári preukazujte si vzájomnú úctu a v pokore iných pokladajte za hodnejších ako seba samých. Lebo iba takto sklonení pred Pánom sa odhaľujú tajomstvá evanjelia. Najväčším tajomstvom vášho úradu sa skrýva v Kristových slovách: Viete, že vládcovia panujú nad národmi a mocnári ich utláčajú. Medzi vami to tak nebude! Ale kto by sa chcel stať medzi vami veľký, bude váš sluha a kto by chcel byť medzi vami prvý, bude váš otrok.  Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých“ (Mt 20, 25 – 28).

Nech vaša učiteľská, kazateľská a pastierska služba je presiaknutá obetavosťou, aby ste takto dokazovali svoju vernosť Pánovi. Lebo služba duchovných, diakonov, kaplánov, farárov, seniorov, biskupov, nesmie byť „panovaním nad dedičstvom“, ale obetavou službou a správou zverených Božích tajomstiev, ako hovorí apoštol Peter: „Paste Božie stádo, ktoré je u vás, nie s nevôľou, ale dobrovoľne, ako Boh chce; nie pre nečistý zisk, ale ochotne. Ani nie, ako by ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu, a keď sa zjaví Arcipastier, dostanete nevädnúci veniec slávy“ (1 Pt 5, 2 – 4)

Vernosť v tejto službe sa rodí z poslušnosti Pánovmu slovu a úprimnosti našej viery. Teda od služobníkov a šafárov sa vyžaduje byť verný Pánovi, jeho príkladu a jemu zverenému poslaniu. Nič viac a nič menej, nech toto poznanie preniká všetkým čo robíme pre Pána a pre jeho cirkev.

 

Mgr. Peter Mihoč (biskup VD ECAV na Slovensku)

 

foto: Marián Šoth

EXTRÉMNE PREMENY

EXTRÉMNE PREMENY

Milí priatelia a priaznivci podujatia Misijné dni, s  radosťou vás pozývame zažiť spoločenstvo Ducha, Božieho hlasu, otvorených rozhovorov a tiež stretnúť nových aj dlhoročných priateľov, v termíne od 27. do 30. augusta 2020 v Starej Ľubovni. 

Aj tento rok organizačný tím pripravuje zaujímavý duchovno-spoločenský program. Hlavná téma „Extrémne premeny“ poukáže na dôležitosť premien, ktoré sú začiatkom nových rozhodnutí, spôsobu života, aj nových vzťahov. Šesť biblických postáv, v živote ktorých tzv. „butterfly effect“ Božieho Ducha spustil premeny vnútra, celých rodín, manželstiev, dokonca aj národov a takto priniesol novú realitu života. 

Práve motýľ sa stane vzácnym symbolom tohtoročných Misijných dní Východného dištriktu 2020, nakoľko jeho premena – metamorfóza z húsenice – hlboko zvýrazňuje prerod a je príkladom extrémnej zmeny. Pripravená je bohatá mozaika seminárov, panelová diskusia so zaujímavými hosťami, program pre všetky vekové skupiny.

Veríme, že prijmete túto výzvu od najlepšieho Trénera všetkých čias, ktorý aj v dnešných časoch pozýva k extrémnym premenám a novým podobám života.

Prihlasovanie beží do 10. augusta 2020. Viac na www.vdecav.sk/dni.

POZÝVAME

POZÝVAME

V 3. nedeľu po Svätej Trojici RTVS odvysiela záznam rozhlasových Služieb  Božích z Evanjelického cirkevného zboru Chyžné, ktorý patrí do Gemerského seniorátu. V súčasnosti má 230 členov, tvorí ho matkocirkev Chyžné a filiálky Revúcka Lehota, Magnezitovce, Lubeník a Kopráš. Vedie ho zborový dozorca Ondrej Málik spolu so zborovou farárkou Emíliou Völgyiovou, ktorá v Chyžnom pôsobí od roku 2007. Cirkevný zbor má svoj zborový spevokol – Lechem, na nácvikoch sa stretáva pod vedením zborovej farárky. Náboženstvo vyučuje v Základnej škole s Materskou školou Sama Tomášika v Lubeníku, spolu 61 detí.

Škola je pomenovaná po evanjelickom farárovi Samuelovi Tomášikovi, ktorý v Chyžnom pôsobil 54 rokov a je autorom známej hymnickej piesne Hej, Slováci! Cirkevný zbor si dodnes v spolupráci s obcou pripomína významné medzníky jeho života – spomienkovými Službami Božími a v septembri cyklojazdou po pamätných miestach. Na fare sa nachádza pamätná tabuľa Sama Tomášika, v obci je aj jeho pamätná izba. Hrob a náhrobník na miestnom cintoríne je postavený z darov gemerského obyvateľstva.

 

Rozhlasový prenos bohoslužieb:

Termín: 28. jún 2020, 3. nedeľa po Svätej Trojici

Piesne: 186, 241, 197, 490, A54

Liturg a kazateľ: Emília Völgyiová, zborová farárka

Kantorky: Dana Šmídová, ml. a Danka Šmídová, st.

Čítanie epištolického textu: Irena Nemcová

Báseň (vlastná tvorba): Lydka Gažúrová

Pod vedením zborovej farárky vystúpi zborový spevokol Lechem s piesňami: Credo in unum Deum, Kráčaj a cestou poď našou. 

Vystúpenie sprevádza hrou na gitare zborová farárka. 

POZÝVAME

POZÝVAME

SEMFEST 2020 bude tento rok trochu iný. Napriek tomu, že sme sa tešili na stretnutie spolu s vami, že zažijeme tú neopakovateľnú letnú atmosféru kresťanského festivalu pod holým nebom, tento rok zažijeme zmenu – ideme so Semfestom priamo do vašej mládeže, dorastu, zboru, či si ho môžete vychutnať z pohodlia vášho domova. Budeme totiž ONLINE, a preto aj podtitul tohtoročného festivalu znie: #festivaluteba.

Aj napriek všetkým zmenám sa môžete tešiť na rozmanitý program pre malých aj veľkých. Tí menší si môžu zaspievať počas detského programu a pre väčších máme pripravené rôzne semináre či diskusie. Tešiť sa môžete aj na hlavný program, ktorým vás budú sprevádzať rečníci ako Slávo Slávik, Miro Eštok, Peter Soukup a všetci traja bratia biskupi. Novinkou tohtoročného SEMFESTu je program pre tínedžerov, ktorého súčasťou bude aj vystúpenie kapely Isaac Records. Začíname 9. júla o 19.00 hod. spoločným otvorením. Pridajte sa teda k nám a vychutnajte si s nami tohtoročný, nevšedný SEMFEST ONLINE na kanáli YouTube – Spoločenstvo evanjelickej mládeže.

Pre viac informácii o festivale či programe sleduj náš web www.semfest.sk, facebook  @SemFest a Instagram  @semfest.

Jozef Šimek

V galérii obrazov Boha

V galérii obrazov Boha

„Ako si vlastne predstavujete Boha?“ Už vám niekto položil túto otázku, alebo ste sa to sami seba už niekedy pýtali? My ľudia v sebe od detstva nosíme svoje obraz o Bohu. Mimochodom, platí to aj o agnostikoch a ateistoch. V júnovom čísle eVýchodu preto čitateľov pozývame do galérie obrazov, ktoré si o Bohu tvoríme, aby sme ich porovnali s tým, čo nám o Ňom hovorí Biblia.

 

Z obsahu vyberáme aj tieto témy:

 • rozhovor s Radoslavom Brehuvom – profesionálnym hasičom, dozorcom cirkevného zboru Marhaň a zástupcom dozorcu Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. Ako člen tímu krízovej intervencie poskytoval posttraumatickú pomoc pri požiari na Mukačevskej v Prešove, čo by už viac nikdy nechcel zažiť.
 • reportáž zo súkromnej Galérie MÚR, kde začiatkom roka vystavoval Ján Glózik, majster insitného umenia z Kováčice
 • rozhovor s Oľgou Šimekovou, učiteľkou angličtiny, ktorá s deťmi hovorí o Bohu s pomocou dvoch vlastnoručne ušitých bábok
 • predstavujeme projekt Sedem kaplniek z dreva pozdĺž cyklotrás
 • postoj Juraja J. Dovalu k alibizmu a neschopnosti prijať zodpovednosť
 • recenziu filmu Neortodoxná
 • príbeh zápasníka MMA Mira „Inkvizítora“ Broža
 • portrét apologétu Raviho Zachariasa
 • recenziu sfilmovanej knihy Pomaľované vtáča
 • recept na rebarborový koláč s tvarohovou plnkou
 • pohľad na 60 rokov Spirituál kvintetu, ktorý ovplyvnil aj jednu generáciu evanjelických teológov

Záchrana vzácnych fresiek v Štítniku

Záchrana vzácnych fresiek v Štítniku

Peniaze od Ministerstva kultúry na opravu strechy síce dostali, ale zvyšných päť percent sami dofinancovať nevedeli. Nebyť pomoci od občianskeho združenia, vzácne fresky v gotickom kostole v Štítniku by už ďalšie generácie možno nevideli.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Evanjelický gotický kostol v Štítniku pochádza z 13. storočia. Hoci ho postupne zveľaďovali a rozširovali, strecha začala zatekať. Stále, keď prichádzala búrka, sa farárka Janka Ilčisková modlila, aby nebola príliš silná a aby fresky nezamokli úplne. Ak by kostol zamokal pravidelne, už by sa ich zrejme vôbec nepodarilo zachrániť, postupne by začali odpadávať. Ohrozená bola aj najstaršia freska Jazdca na bielom koni s názvom Triumf smrti. Je datovaná asi do 1. polovice 14. storočia. V evanjelickom kostole sa nachádza tiež unikátne vyobrazenie stredovekých slobodných umení Septem artes liberales v kružniciach – v  okne južnej lode. Ide o jediné vyobrazenie týchto umení v sakrálnej stavbe na Slovensku. S peniazmi na novú strechu evanjelickému zboru pomohlo Ministerstvo kultúry, chýbalo však dofinancovať päť percent. Pozbierali, čo mali, no projekt zostal stále v ohrození pre 828 eur. Presne túto čiastku cirkevný zbor dostal od občianskeho združenia Gotická cesta. Suma zachránila oveľa viac, ako sa zdá. Odhaduje sa, že v chráme je 180 – 220 metrov štvorcových freskovej maľby. Niektoré fresky sú ešte stále zahalené rúškom tajomstva pod vápenatým náterom. „Všetky fresky, ktoré v tomto chráme môžeme vidieť, boli po prijatí reformácie na konci 16. st. a začiatkom 17 st. kompletne zatreté z teologických dôvodov a ich odkrývanie sa začalo začiatkom minulého storočia,“ uviedol pre TV Markíza sprievodca Adam Molnár. Farárka Janka Ilčisková nestráca nádej, že s pomocou turistov a Pána Boha sa aj tieto fresky podarí odhaliť a zachrániť.

Televízne noviny Markízy, utorok 9. júna

Reportáž redaktorov Mariána Ujházyho a Mareka Šilhavého

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zatiaľ ide len o prvú etapu celkovej rekonštrukcie strechy. Cirkevný zbor v Štítniku verí, že sa mu  podarí  získať finančné prostriedky z Ministerstva kultúry aj na pokračovanie opravy ďalších častí strechy, ktoré  sú už tiež vo veľmi zlom stave.

Videopovzbudenia od pondelka do soboty

Videopovzbudenia od pondelka do soboty

Bratia a sestry, mediálny výbor pripravuje pre všetkých záujemcov od 1. júna 2020 denné videozamyslenia. Každé ráno nájdete na kanály http://www.youtube.com/c/ECAVsvami nové videozamyslenie od niektorého z našich evanjelických farárov či farárok. Pokračujeme tak v projekte, ktorý sa začal v Novohradskom senioráte. 

Ak si aj vy radi vypočujete čítanie z Božieho Slova, zamyslenie, modlitbu a pieseň, pozývame vás kliknúť na tlačidlo ODOBERAŤ a YouTube vám pripomenie každé nové video, ktoré pridáme. 

A potom už stačí len kliknúť na ktorékoľvek video a započúvať sa do Božieho Slova a výkladu našich farárov.

Nedá mi nespomenúť a nepoďakovať všetkým ochotným spolupracovníkom. Či už z radov farárov/faráriek, alebo spomedzi kantorov/kantoriek, ale aj technikov a ďalších, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu. Nie je jednoduché zapojiť sa do ďalšieho projektu a prijať na svoje plecia ďalšie povinnosti. Ale ak ide o zvesť Božieho Slova, všetci oslovení povedali Pánu Bohu svoje ÁNO- nahlas a zreteľne. Bez váhania, ale tiež v pokore a s túžbou odovzdať posolstvo Ducha Svätého veriacim aj neveriacim. 

Keďže videozamyslenia šírime v otvorenom priestore internetu, veríme, že sa dostanú aj k hľadajúcim, váhajúcim alebo neveriacim. Projekt denných videozamyslení je teda určený pre širokú spoločnosť a pre každého, kto rozumie slovenskému jazyku. Často nám píšu aj Slováci žijúci v zahraničí, pre ktorých je kontakt s domovom veľmi vzácny. Ozývajú sa aj kresťania iných vierovyznaní, ktorí sa započúvajú do výkladu Božieho Slova, alebo ich osloví niektorá pieseň, ktorá je v závere každého videozamyslenia. Veríme, že Duch Svätý si TOTO svoje dielo použije na budovanie svojho kráľovstva na zemi a v duchu Matúšovho evanjelia 10, 7: „Choďte a kážte: Priblížilo sa kráľovstvo nebeské,“ sa za to aj modlíme. 

Do spolupráce pozývame aj vás ostatných: bratia a sestry. Vaše modlitby, ale aj hodnotenia alebo akákoľvek spätná väzba sú pre každého zúčastneného veľkým povzbudením. Nikto z nás nekoná svoju službu pre svetskú slávu, ale ak vnímame, že pre publikum- teda pre vás, sú ranné zamyslenia obohatením alebo povzbudením, naša služba dostáva väčší zmysel.

A ak máte možnosť podporiť projekt aj finančne, povzbudzujeme vás k darcovstvu.  

Využitie financií:
– náklady na prácu kameramanov, strih videa, úprava zvuku,
– prenájom techniky a softvéru,
– náklady spojené s cestovaním a presunom techniky,
– iné náklady s nahrávaním, prípravou a šírením biblických videozamyslení na internete.

Číslo účtu: SK 55 0200 0000 0013 6875 6257
Variabilný symbol: 663 080

“Ochotného darcu miluje Boh” 2. Kor. 9, 7

POZÝVAME

POZÝVAME

25. júna 1530 sa v nemeckom meste Augsburg odohrala jedna z najvýznamnejších udalostí svetového luteranizmu. Naši predkovia vo viere sa na najvyššej oficiálnej úrovni, na ríšskom sneme, otvorene priznali k učeniu reformácie Dr. Martina Luthera. Naše vierovyznanie aj naša cirkev od tých čias už 490 rokov nesie pomenovanie podľa tohto mesta.

Súčasťou radu prebiehajúcich osláv reformácie sú aj slávnostné Služby Božie, ktoré evanjelická cirkev pripravila na poslednú júnovú nedeľu v Bardejove. Toto mesto, nazývané aj uhorským Wittenbergom, nebolo za miesto konania slávnosti vybrané náhodou. Práve tu, v Bardejove, pôsobil jeden z najvýznamnejších reformátorov Uhorska, riaditeľ humanistického gymnázia Leonard Stöckel. Táto osobnosť našich cirkevných dejín je považovaná aj za autora prvého vierovyznania uhorských evanjelikov známeho pod názvom Confessio Pentapolitana.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Slávnostné služby Božie k výročiu Augsburského vierovyznania sa budú konať v chráme Božom v Bardejove v nedeľu 28. júna 2020 so začiatkom o 10.00. Súčasťou bohoslužieb okrem kázne brata generálneho biskupa Ivana Eľku bude aj prednáška profesora Ľ. Batku. Služby Božie budú v priamom prenose vysielané na 2. programe RTVS.

Spievať budeme piesne z Evanjelického spevníka: č. 190, 184, 521, verše 1.2.6, 263, Antifóna 68.

Srdečne pozývame do spoločenstva pri Božom slove v Bardejove.

 

Ján Velebír, Bardejov

Viac v týždenníku Evanjelický posol spod Tatier č. 24-25/2020 a č. 26/2020