POZÝVAME: 6. Benefičný koncert

POZÝVAME: 6. Benefičný koncert

POZÝVAME: 6. Benefičný koncert

Pozývame na šiesty benefičný koncertu – SOROPTIMIST DAY, ktorý sa uskutoční 30. novembra 2019 v Evanjelickom chráme na Mlynskej ulici v Košiciach so začiatkom o 15.30 hod.

V programe účinkujú speváčka Katka Koščová a Jaroslav Dvorský. Benefičný koncert sa koná v spolupráci s miestnym cirkevným zborom, Košickým seniorátom a Ekumenickým spoločenstvom Košice. Dobrovoľná zbierka bude venovaná Evanjelickej špeciálnej materskej škole – Slimáčikovia a Evanjelickej materskej škole – Sovičky.

Rezervácia vstupeniek a miest: PaedDr. D. Havrila, PhD.

Tel. č.: 0905 155 749

E-mail: havrilad@centrum.sk

 

Študentská kvapka krvi

Študentská kvapka krvi

Študentská kvapka krvi

Evanjelická spojená škola v Prešove spolupráci s miestnym cirkevným zborom a Biskupským úradom Východného dištriktu pozvali v stredu 13. novembra verejnosť na darovanie krvi. Celkovo prišlo 32 dobrovoľných darcov ako aj prvodarcov, vysoké percento medzi účastníkmi tvorili práve študenti evanjelického gymnázia. Národná transfúzna stanica Prešov v priestoroch Starého evanjelického kolégia odbery vykonala medzi 8.00 a 11.00 hodinou dopoludnia. „Darovanie krvi sa uskutočnilo v týždni, v ktorom si pripomenieme 30 rokov od Nežnej revolúcie zo 17. novembra 1989 a začneme aj aktivity k Roku evanjelického školstva. Aj preto študentská kvapka krvi, na ktorej sa však mohli zúčastniť všetci ochotní darcovia, nielen študenti,“ uviedol Miroslav Čurlík, organizátor Študentskej kvapky krvi a tajomník pre školstvo Východného dištriktu. 

-emi-

FOTO: Dušan Majerník

Viac o Študentskej kvapke krvi v týždenníku EPST a mesačníku eVýchod

Spoveď nedokonalých rodičov

Spoveď nedokonalých rodičov

Spoveď nedokonalých rodičov

Táto téma odznela na jesennom  stretnutí mamičiek Šarišsko-zemplínskeho seniorátu v cirkevnom zbore Sveržov, blízko Bardejova. Spolu nás bolo možno aj 120, čo je historická udalosť, ktorej vďačíme aj oteckom, ktorí prišli na stretnutie. Témou poslúžili manželia Činčurákovci – Anička a Ľuboš, ktorí rozprávali o výchove detí. Myšlienkou témy bolo – čo môžem dať svojej dcére, či synovi ako mama a čo ako otec. Výchova je zodpovedná úloha, do ktorej sme povolaní, no často do nej vchádzame nepripravení. Chybou je, ak sa podstatné veci výchovy učíme za pochodu. Ale Boh je veľký vo svojej milosti, ktorý aj naše vyznané zlyhania odpustí a rád opraví.

Po úvodnom pozdrave a modlitbe zborového farára Jaroslava Majera sme pokračovali piesňami na Božiu chválu. Vierka Šimová Šoltés pripravila aktivitu zameranú na to, kto z manželov lepšie zvláda nákupy do domácnosti. O malé a vtipné video o rozdieloch mužov a žien sa postarala Táňa Tipulová zo Sveržova. Počas celého stretnutia bol pripravený detský program, na ktorom sa zúčastnilo 30 detí.

Špeciálne miesto dostalo poďakovanie, v ktorom sme sa so smútkom, ale aj s veľkou vďakou rozlúčili s Aničkou Činčurákovou Tipulovou, ktorá ukončila svoju prácu v Šarišsko-zemplínskom senioráte. Jej  7-ročná služba seniorálnej koordinátorky Spoločenstva evanjelických žien bola pre všetkých nás veľkým požehnaním. Prajeme celej jej rodine veľa radosti, pokoja a Božej sily novom mieste pôsobenia – v cirkevnom zbore Stará Turá v Považskom senioráte.

Po občerstvení na záver sme si mohli zakúpiť aj duchovný pokrm – literatúru, ktorú predávala sestra Vierka Eštoková. Na pamiatku si každá mamička či rodina odnášala kľúčenky s biblickým veršíkom.

Vyslovujem veľké ďakujem Slávke Macejovej zo Sveržova, ktorá do organizácie stretnutia najviac prispela. Verím, že Pán Boh požehná našu prácu s mamičkami, aby sme sa mohli aj naďalej takto stretávať, vzájomne sa zdieľať a pomáhať si.

Denisa Vargová

Koordinátorka SSM ŠZS

30 rokov od Novembra

30 rokov od Novembra

30 rokov od Novembra

Čo pre nás znamená 30 rokov od Nežnej revolúcie? Téma novembrového čísla mesačníka eVýchod. V rozhovore Slavomír Sabol hodnotí 12 rokov v službe vo funkcii biskupa Východného dištriktu. Redakcia prijala pozvanie do cirkevného zboru v Mníšku nad Hnilcom, kde aktívne pôsobí banícke spoločenstvo, súbor cirkevnej dychovej hudby a nadšenci motokrosu. Karoline Fust z organizácie Misia na Níle predstavuje Nílsku nemocnicu v Egypte, ktorá svojimi kresťanskými hodnotami pomáha prekonávať predsudky a nevraživosť voči miestnym kresťanom, aj keď celková miera ich prenasledovania v krajine sa zvyšuje. S Katarínou Valčovou, prodekankou Evanjelickej bohosloveckej fakulty, sme sa rozprávali o možnostiach a hraniciach liturgickej reformy. V reportáži sa vraciame do ulíc Bratislavy, kde sa pred časom konal Pochod za život a jeho ochranu od momentu počatia. Ľubo Bechný si v recenzii všimol seriál z prostredia dánskej luteránskej cirkvi – Unášaní búrkou. Kapelníčka Dana Theisová predstavuje Posaunenchor, unikátny súbor dychových hudobných nástrojov, ktorý hrá výlučne na slávu Božiu.

Redakcia

PRIAMY TV PRENOS: 17. november

PRIAMY TV PRENOS: 17. november

PRIAMY TV PRENOS: 17. november

V nedeľu 17. novembra, v Deň boja za slobodu a demokraciu RTVS na Dvojke v priamom prenose odvysiela Študentské služby Božie z Evanjelického kostola sv. Trojice v Prešove. Uzatvorí sa tak program trojdňovej Akadémie k  Novembru ’89.  Na bohoslužbách so začiatkom o 9.30 hod. bude kázať Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu. Vystúpi Chorus Comenianus, spevokol Ev. gymnázia J. A. Komenského v Košiciach, kapela KVD a študenti Evanjelickej spojenej školy v Prešove. V rámci služieb Božích bude oficiálne otvorený Rok evanjelického školstva, ktorý sa skončí 15. novembra 2020, pri 350. výročí smrti Jána Amosa Komenského. V podaní KVD zaznie tiež hymna Roku evanjelického školstva V ústrety dňom a vyhlásenie Evanjelickej cirkvi a. v. k 30. výročiu Nežnej revolúcie.

Piesne: 607, 625, A84, 623

Kantor: Martin Tipul

Kazateľ: Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu

Začiatok prenosu: 9.30 hod.

—————————————————————————————————————-

Cirkevný zbor v Prešove je spolu s jeho 3 824 členmi v kartotéke najväčším evanjelickým zborom na Slovensku. Na jeho pôde prebieha široká škála práce od tých najmladších až po najstarších. Priemerne sa na hlavných službách Božích v matkocirkevnom chráme zúčastňuje okolo 400 veriacich. Bohoslužby sa pravidelne konajú na ďalších štyroch miestach: Rokycany, Janov, Kojatice, Petrovany. Chrám sv. Trojice v centre Prešova dokončili v roku 1647, viac ako 138 rokov ho vlastnili jezuiti. Oltárny obraz znázorňuje biblický dej – rozhovor Ježiša so Samaritánkou. V krypte kostola sú uložené ostatky štyroch z 24 popravených obetí Caraffovho krvavého tribunálu (1687).

 

Viac o živote cirkevného zboru v Prešove čítajte v EPST č. 43/44.

FOTO: Dušan Majerník

Voľby biskupa Východného dištriktu ECAV

Voľby biskupa Východného dištriktu ECAV

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku (DP VD) sa na svojom zasadnutí dňa 8. novembra 2019 v Prešove oboznámilo so správou sčítacej komisie a oznamuje výsledok volieb biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku po 1. kole:

Celkový počet konventuálov: 8731
Mgr. Dušan Cina získal: 2552 hlasov,  29,23%
Mgr. Katarína Hudáková získala: 2868 hlasov,  32,85%
Mgr. Peter Mihoč  získal: 2740 hlasov,  31,38%  

DP VD konštatuje, že za biskupa VD v 1. kole volieb nebol nikto zvolený.

DP VD preto vyhlasuje 2. kolo volieb, do ktorého postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov – v abecednom poradí:   Mgr. Katarína Hudáková
                                                        Mgr. Peter Mihoč

 

Volebné konventy 2. kola  sa uskutočnia v termínoch: 24. novembra 2019 alebo 1. decembra 2019. 

Konečný výsledok volieb biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku bude známy 13. decembra 2019.

Ako čítať Bibliu

Ako čítať Bibliu

Ako čítať Bibliu

V evanjelickom kostole v Krpeľanoch sa v sobotu 19. októbra 2019 zišli desiatky mužov Turčianskeho seniorátu na spoločnom stretnutí. Samotné seniorátne stretávanie má na Turci zabehnutú koncepciu, ktorá sa skladá zo štyroch častí: dvoch prednášok, panelovej diskusie a osobného príbehu viery. Zborová dozorkyňa v Krpeľanoch Anna Špirková v úvodnom príhovore pekne pripomenula význam a úlohu mužov v živote rodín a cirkvi. 

Bohdan Hroboň prednášal o Biblii so zameraním na posolstvo a odkaz Starej zmluvy pre každodenný život. Pútavým a vtipným spôsobom otvoril dvere do náročného, ale krásneho biblického sveta s mnohými dobrými aplikáciami pre súčasný život. V koreferáte senior Marián Kaňuch vysvetlil pomocou metódy Lectio Divina jednoduchý a užitočný spôsob čítania Božieho slova, vo veľkej miere využívaný v cirkevnom zbore Žilina. Program pokračoval panelovou diskusiou o čítaní Biblie. Štyria zástupcovia ordinovaných a neordinovaných z Turčianskeho seniorátu sa navzájom zdieľali o vlastných spôsoboch čítania Biblie: farári Pavel Tomka a Marek Hrivňák, ale aj neordinovaní Tomáš Svitek a Miloš Krpelan.

Následne zaznel príbeh viery Branislava Páleša z cirkevného zboru Háj. Krásu kresťanskej viery a evanjelického spoločenstva objavil aj vďaka svedectvu rodiny svojej manželky a tiež osobnému postoju vtedajšieho farára v cirkevnom zbore Háj Igora Mišinu. Senior Kaňuch predstavil tiež aplikáciu Biblia (YouVersion) pre mobilné telefóny, ktorá je dobrou pomôckou pre čítanie Biblie a je voľne dostupná pre Android a iOS prostredie. Muži zo zastúpených zborov Turčianskeho seniorátu predstavili svoje zborové koncepty stretávaní mužov, témy a spôsoby práce. Práve v dnešnej dobe si uvedomujeme, že je potrebné povzbudzovať mužov ku spoločnému stretávaniu na ceste viery. Aj týmto spôsobom sa stávajú neodmysliteľnou súčasťou zdravého napredovania cirkvi. 

 

Marián Kaňuch,

senior TUS a zborový farár CZ Žilina

FOTO: Bevan Stein

Viac o stretnutí mužov Turčianskeho seniorát v EPST č. 43/44.

Študentská kvapka krvi EKG

Študentská kvapka krvi EKG

Študentská kvapka krvi EKG

Pozývame všetkých darcov krvi, aj prvodarcov v stredu 13. novembra 2019 od 8.00 hod. do 11.00 hod. na dobrovoľné darovanie krvi. Uskutoční sa v spolupráci s  Národnou transfúznou stanicou Prešov (NTS)  v priestoroch Biskupského úradu Východného dištriktu, Hlavná 137 vo veľkej zasadačke na 1. poschodí v Starom evanjelickom kolégiu.

Darovanie krvi sa uskutoční v týždni, v ktorom si pripomenieme 30 rokov od Nežnej revolúcie zo 17. novembra 1989 a začneme aj aktivity k Roku evanjelického školstva. Aj preto študentská kvapka krvi, na ktorej sa však môžu zúčastniť všetci ochotní darcovia, nielen študenti. 

A krvná skupina : 41,8 % slovenskej populácie
0 krvná skupina : 36,8 % slovenskej populácie
B krvná skupina : 16,2 % slovenskej populácie
AB krvná skupina : 5,2 % slovenskej populácie


Zaujímavosti zo sveta :
Indiáni J. Ameriky : takmer 100% má krvnú skupinu 0
Juhovýchodná Ázia : takmer všetci majú krvnú skupinu B
U Baskov sa nevyskytuje krvná skupina B

Miroslav Čurlík,zborový dozorca CZ Prešov a tajomník pre školstvo BÚ VD

Banícka ofera, dychovka a potolerančný kostol

Banícka ofera, dychovka a potolerančný kostol

Banícka ofera, dychovka a potolerančný kostol

Netradične, tzv. Bergopfer – banskou oferou sa začali Služby Božie v Mníšku nad Hnilcom pri 230. výročí pamiatky posvätenia chrámu. Banská ofera so stáročnou tradíciou bola poďakovaním miestnych baníkov Bohu za vyfáranú rudu a šťastný návrat spod zeme. Sprievod cca 190 domácich veriacich a pozvaných hostí v nedeľu 20. októbra 2019 preto smeroval najskôr okolo oltára. V rukách niesli sviece a podľa starodávnej tradície si ich za oferu „kúpili“. Zástupcovia cirkevného baníckeho spolku v typickom odeve pred oltárom držali čestnú stráž až do konca slávnostných bohoslužieb.

Okrem zborového farára Ján Sabanoša liturgovali: Samuel Linkesch, senior Košického seniorátu, Vladimír Schvarc, farár v susednom Švedlári, Marta Chlpíková, farárka v Gelnici, kázal Peter Mihoč, tajomník biskupa Východného dištriktu. Atmosféru bohoslužieb umocňoval súbor dychovej hudby Posaunenchor. Na 300-píšťalovom organe z roku 1912 hral kantor Martin Theis. Katolícku farnosť zastupoval kňaz Cyril Adam. Medzi vzácnych hostí patrila Emília Hrešková, ktorá ako manželka dnes už zosnulého zborového farára Michala Hreška v Mníšku nad Hnilcom prežila 25 rokov života, kým mu v roku 1987  komunisti nezobrali štátny súhlas k výkonu duchovnej služby.

Počas pôsobenia manželov Hreškových v cirkevnom zbore prešiel evanjelický kostol rozsiahlou rekonštrukciou. Dnes má už 230 rokov – postavili ho 11. októbra 1789  ako jeden z potolerančných chrámov bez veže, pristavali ju až neskôr. Na oltárnom obraze Krista kľačiaceho pri modlitbe v Getsemanskej záhrade prichádza posilniť anjel. Keďže kostol nemá kúrenie, v zimných mesiacoch sa bohoslužby konajú v Lutherovom dome vedľa fary. Zborovou dozorkyňou je v súčasnosti Iveta Grossová. Cirkevný zbor má spolu s filiálkou v Smolníku 323 členov, vrátane diaspóry v Úhornej, sčasti v Prakovciach a Helcmanovciach.

E.Mihočová

Viac v Evanjelickom posli spod Tatier a mesačníku eVýchod

FOTO: E. Mihočová