POSVÄTENÍ V PRAVDE – DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ VÝCHODNÉHO DIŠTRIKTU 2015

Aký je cieľ dištriktuálnych dní, ktoré sa každoročne konajú koncom júla? Demonštrovať množstvom účastníkov, že nám evanjelická cirkev nie je ľahostajná? Iste, no biskup Východného dištriktu (VD) Slavomír Sabol je presvedčený o tom, že v prvom rade majú byť príležitosťou zamyslieť sa nad odkazom, ktorý má formovať cirkevné spoločenstvo: „Nesieme odkaz Ježiša Krista, ktorý je sám Pravdou, a túto pravdu máme niesť ako pochodeň viery do dnešných dní. Preto sú dištriktuálne dni pozvaním k rozhodnému kresťanstvu.“

Posvätení v pravde – téma Dištriktuálneho dňa (DD) 2015, na ktorom sa stretlo cca 1 200 účastníkov v športovej hale „Koniareň“ v Ružomberku, vychádzala z Jánovho evanjelia 17, 17 – 19, kde Ježiš prosí Otca: „Posväť ich pravde – tvoje slovo je pravda. Ako si mňa poslal do sveta, aj ja som ich poslal do sveta. A ja sa pre nich posväcujem, aby aj oni boli posvätení v pravde.“

Na dopoludňajších službách Božích na harfe hrala Lucia Dobošová z Príboviec a vystúpil Spojený mužský spevokol Liptovsko-oravského seniorátu pod vedením Mária Činčuráka, farára v L. Kokave. Biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol v kázni menoval, kto nesie pochodeň pravdy. Sú to tí, ktorí: poznajú pravdu z Božieho slova. Tí, ktorí sú posvätení pravde. Tí, ktorí sú poslaní do sveta. Tí, ktorí sa vedia obetovať. Záznam kázne a celých služieb Božích, prostredníctvom internetu vysielaných v priamom prenose, si môžete vypočuť na youtube.com.

Na DD 2015 sa zúčastnili a prítomných pozdravili: biskup Západného dištriktu Milan Krivda, zástupca biskupa Sliezskej evanjelickej cirkvi a. v. Tomáš Tyrlík, superintendent Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v ČR Marián Čop, primátor mesta Ružomberok Igor Čombor, seniorka Liptovsko-oravského seniorátu Katarína Hudáková, dozorca Východného dištriktu Ján Brozman za organizátora – Biskupský úrad VD a Dávid Bázlik, zborový farár v cirkevnom zbore Ružomberok, ktorý sa podieľal na organizácii stretnutia.

Odzneli aj dva netradičné pozdravy, úryvky z listov z väzenia – Majstra Jána Husa a Dietricha Bonhoeffera, pri okrúhlych výročiach ich martýrskej smrti. Ako podčiarkol biskup M. Krivda, obaja sú pre nás príkladom hodným nasledovania, keďže „pochopili, čo od nich Ježiš Kristus žiada, a to aj za cenu utrpenia a smrti, ktorú podstúpili“. Hus, rektor Pražskej univerzity bol upálený v Kostnici v roku 1416 a evanjelického teológa, Dietricha Bonhoeffera, zapojeného do atentátu na Adolfa Hitlera, nahého obesili krátko pred koncom druhej svetovej vojny (1945).

Vyzbieraná ofera vo výške 3 153,13 € poslúži na pokrytie výdavkov spojených s organizáciou Dištriktuálneho dňa.

Popoludní program pokračoval divadelným predstavením Pevec Boží – Juraj Tranovský, v podaní divadelného súboru zo Spišskej Novej Vsi. Predstavenie naštudovali pri príležitosti 400. výročia Spišsko-podhradskej synody a odohrali ho aj na Branči, tohtoročnom dištriktuálnom dni Západného dištriktu.

-emi-

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
How to get bonus http://f.betroll.co.uk/ Betfair