REŠTART - Dištriktuálny deň 2017 v Prešove

20. Dištriktuálny deň VD v Prešove

 

„Kto miluje kresťanskú cirkev a rád vidí to, ako rastie, nech pamätá na to, že tiež musí pomôcť k tomu, aby obstála.“ Slová, ktoré na adresu cirkvi vyslovil reformátor Dr. Martin Luther, otvorili v nedeľu 9. júla 2017 Dištriktuálny deň Východného dištriktu (VD).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Na odkaz Lutherovho diela a viery myslíme pri 500. výročí reformácie aj v súčasnej cirkvi,“ uviedol tajomník biskupa VD Peter Mihoč, ktorý v Športovej hale v Prešove privítal viac ako 2 000 účastníkov, predstaviteľov cirkvi a samosprávy. Vyslovil prianie, aby „spoločenstvo na Dištriktuálnom dni bolo jednou úprimnou modlitbou cirkvi i jednotlivcov“.

Je symbolické, že v poradí 20. ročník Dištriktuálneho dňa sa konal práve v Prešove – v meste, ktoré Lutherovo učenie prijalo už v roku 1531 a stalo sa významnou súčasťou reformačného procesu. V marci 2017 bol Prešov zaradený medzi významné Európske mestá reformácie a stal sa súčasťou reformačnej mozaiky, ktorej obraz na niekoľko storočí výrazne ovplyvňoval duchovný a spoločenský život ľudí v našej krajine aj celej Európe.

Ocenenie Prešova ako Európskeho mesta reformácie si spolu s prešovským zborovým farárom Jánom Bakalárom v evanjelickom kostole v Banskej Štiavnici osobne prevzala primátorka Andrea Turčanová. Na Dištriktuálnom dni pripomenula, že rok 2017 je významným nielen pre evanjelickú cirkev, ale aj samotné mesto Prešov a to pri 770. výročí prvej písomnej zmienky. Spomedzi spoločenských zmien, ktoré reformácia spustila, primátorka A. Turčanová vyzdvihla myšlienky spolupráce a úcty k hodnotám: „Tie sú príznačné aj pre mesto Prešov, ktoré je sídlom troch biskupstiev a medzi veriacimi sú zastúpené takmer všetky kresťanské cirkvi.“ Primátorka poukázala na to, že Prešov sa snaží byť príkladom ekumenickej spolupráce a verí, že aj DD ju umocní. Tajomník biskupa P. Mihoč sa vedeniu mesta poďakoval za podporu DD, či už finančnú, organizačnú alebo technickú.

Ján Brozman, dištriktuálny dozorca VD, svoj príhovor nadviazal na báseň farára Ladislava Fričovského: Božie slovo prepočuť. Starosti každodenného dňa môžu spôsobiť, že prepočujeme Božie slovo, a to by bola veľká chyba. Preto dištriktuálny dozorca vyzval k tomu, aby sme mali nielen uši, ale aj srdcia otvorené pre Božie slovo. 500. výročie reformácie a 20. ročník DD je podľa neho ideálnym časom na „reštart“.

Novozvolený senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, na ktorého pôde sa 20. ročník DD konal, si v súvislosti s hlavnou témou želá, aby sme skúmali, čo nie je v poriadku v našich životoch a vzťahoch, ako aj v živote cirkvi, do ktorej patríme. Martin Chalupka vyslovil nádej v to, že DD bude reštartom, začiatkom niečoho nového a dobrého.

Na pôde domáceho cirkevného zboru v Prešove, ktorý sa podieľal na organizačnom zabezpečení podujatia, účastníkov privítal predsedajúci zborový farár Ondrej Koč. Keďže sa DD konal v 4. nedeľu po Svätej Trojici, venovanej milosrdenstvu a odpúšťaniu, brat farár vyslovil prosbu, aby nás Duch Svätý viedol – aj cez bohoslužby na DD – práve k týmto dvom hodnotám.  

Slávnostné služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej otvoril biskup VD Slavomír Sabol. „DD chce zintenzívniť medzi nami myšlienku 500. výročia reformácie. Chceme aj v tomto spoločenstve ďakovať za to, čo sme cez vieru otcov prijali. Toto výročie tu nie je preto, aby sme spomínali na to, čo bolo. Je tu preto, aby sme odkaz reformačných otcov žili dnes vo svojich životoch.“

Biskup Sabol si je vedomý toho, že každý sa na reformačné dianie pozerá svojimi očami: „Katolícka cirkev povie, že reformácia spôsobila rozdelenie cirkvi, a preto nie je dôvod k oslave, ale k pokániu. Cirkvi reformácie si však pripomínajú návrat k biblickým prameňom, z ktorých sa rodila ich existencia. Napriek rôznym pohľadom cirkevným i spoločenským musíme spoločne skonštatovať, že reformácia je úsilie o zmenu a obnovu.“ Je to snaha o ‚reštart‘ – obnovu duchovného života jednotlivcov i celej cirkvi.

Téma „reštartu“, ako aj kázeň vychádzala z textu proroka Izaiáša 49, 8: „V pravý čas som ťa vypočul, v deň spásy som ti pomohol, utvoril som ťa a dal za sprostredkovateľa zmluvy národom: aby si obnovil krajinu a do vlastníctva odovzdal spustošené dedičstvá." Biskup Sabol je presvedčený, že situácia Božieho ľudu, do ktorej zaznievali prorokove slová, nie je vzdialená nášmu prostrediu a problémom dneška:

„Už nežijeme v socialistickom zajatí, ktoré uniformovalo myslenie ľudí. Žijeme v multikultúrnej Európe, čo v mnohom ovplyvňuje naše myslenie i konanie. Všetko konanie je podriadené ‘božskej‘ ekonomike. Tá zatieňuje svätenie sviatočného sviatku. Pre mnohých kresťanov sa stala nedeľa pracovným dňom. Odvykáme od kostolov. Chrámom sa nám stávajú nákupné centrá a príroda... V multikultúrnej spoločnosti sa nedržíme kresťanských právd, ale učíme sa novodobému synkretizmu. V postmodernej dobe sme poznačení relativizmom. Každý má svoju pravdu, preto sa učíme všetko tolerovať. V takom prostredí sa ľahko deformuje kresťanský postoj a identita...“ Toto všetko podľa biskupa S. Sabola svedčí o tom, že strácame svoju kresťanskú tvár a zotrvať na tejto ceste by bolo sebazničujúce. Na základe biblického textu v štyroch bodoch poukázal na to, akým spôsobom môže aj v dnešnej situácii dôjsť k obnove.

Po kázni a všeobecnej spovedi 32 duchovných prislúžilo účastníkom DD sviatosť Večere Pánovej. Služby Božie hudobne sprevádzala KVD – Kapela Východného dištriktu, vystúpil spevokol cirkevného zboru v Zlatom pod dirigentskou taktovkou Martina Tipula a Spojený spevokol Šarišsko-zemplínskeho seniorátu (Prešov, Hanušovce, Marhaň) pod vedením Oľgy Adamkovičovej, dirigentky spevokolu cirkevného zboru v Prešove – SION.

Po príhovorných modlitbách zahraničný hosť, novozvolený biskup Sliezskej cirkvi evanjelickej Tomáš Tyrlík vyslovil túžbu, aby naša cirkev prechádzala neustálou obnovou: „Neoslavujeme v tomto roku reformátora ako človeka, ale Pána Boha za dielo reformácie, ktoré prostredníctvom M. Luthera, ale aj ďalších služobníkov vykonal a koná.“ Podčiarkol, že sa potrebujeme vracať k prameňom a koreňom, ktorými je Božie slovo a Kristov kríž: „Som presvedčený, že reštart a obnova cirkvi začína pri Ježišovom kríži.“ Ak počúvame Božie slovo, mali by sme ho následne podľa slov biskupa sliezskej cirkvi „skopírovať“, teda aplikovať do svojich životov – aby naša radosť z Hospodina bola zjavná aj nášmu okoliu. 

500. výročie reformácie bolo pre Východný dištrikt príležitosťou, aby myslel na tých funkcionárov, ktorí uprostred života cirkvi zanechali svoju brázdu viery a obetavej služby. Najmä na členov dištriktuálnych a seniorálnych predsedníctiev, ktoré od roku 1918 pôsobili v rámci dištriktu. Brat biskup S. Sabol a dištriktuálny dozorca J. Brozman sa osobne poďakovali tým z nich, ktorí sa na DD zúčastnili osobne. Počas minúty ticha si zhromaždenie uctilo pamiatku už zosnulých funkcionárov. Biskup S. Sabol v tejto súvislosti citoval M. Luthera, že cirkev napreduje, ak má predstaviteľov a funkcionárov, ochotných brať bremeno duchovnej služby na svoje plecia, aj keď to nie je vždy jednoduché, ako vidíme aj na príbehoch starozmluvných vodcov Božieho ľudu: „Často je potrebné ustáť tlak na pozíciách, ako sa k tomu zaviazali pred Pánom Bohom – nielen za socializmu, ale aj dnes, keď cirkev zápasí s mnohými problémami a je potrebné nasadiť svoj ‚krk a um‘ do služby Pána Ježiša.“

Zážitok z DD popoludní umocnila opera Hrad prepevný, mapujúca život Dr. Martina Luther a zlomové okamihy v jeho živote. Je predovšetkým dielom hudobného skladateľa Víťazoslava Kubičku. Tri spevácke zbory – Dievčenský zbor RTVS, zbor ANIMA CANTANDA a Spevácky zbor evanjelického cirkevného zboru v Kežmarku – ktoré v opere účinkujú, vedie Adrián Kokoš, dirigent Slovenského rozhlasu. Hudobným „laikom“ vnímanie opery uľahčilo libreto, vďaka ktorému mohli sledovať všetky texty. „Je to dobrá pomôcka, lebo v opernom speve sa občas stratíme a nejaké to slovo nám ujde,“ skonštatoval Roman Porubän, zborový farár v Kežmarku.

Dobrovoľná zbierka z DD poslúži na pokrytie nákladov spojených s organizáciou tohto podujatia.

-emi-

FOTO: Matej Čurlík

Záznam zo služieb Božích na 20. ročníku Dištriktuálneho dňa VD je dostupný na Youtube.com. 

 

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
How to get bonus http://f.betroll.co.uk/ Betfair