Rovnováha v službe a rodine

 

„Nie všetko je v našich rukách. Ani tam, kde zlyháme my, cirkev nekončí, lebo je v Božích rukách.“ Cirkev je Božia a Boh si vždy nájde tých, cez ktorých začne dielo obnovy a Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu ECAV by bol rád, keby medzi nich patrili aj všetci duchovní a ich rodiny, ktorí sa začiatkom júla zúčastnili na stretnutí farárskych rodín v Tatranských Matliaroch.

Išlo o 2. ročník konferencie venovanej pastorálnej starostlivosti o duchovných a ich rodiny pod záštitou Biskupského úrad Východného dištriktu. Pred rokom sa farári a ich rodiny stretli neďaleko Jelšavy, aby lepšie spoznali región Gemera a povzbudili aj miestnych duchovných, slúžiacich v neľahkých podmienkach.

Rovnováha v službe a rodine bola nosnou témou tohtoročného trojdňového stretnutia v Tatranských Matliaroch, nakoľko jej udržanie nie je jednoduché – ako v ekosystéme prírody, tak aj v živote človeka. Z fyzikálnych zákonov je zrejmé, že pre vyváženosť je nevyhnutné ťažisko, ktoré veriaci nachádzajú v Kristovi.

V nedeľu 2. júna program otvorili zdieľaním osobných skúseností Ján a Eva Kolesárovci, ktorí ako farársky manželský pár pôsobia na najväčšom slovenskom sídlisku – v bratislavskej Petržalke. Riešenie ako udržať nevyhnutnú rovnováhu vidí Ján Kolesár v tom, aby sa všetci členovia rodiny zapojili do života v cirkvi. „Veďme k tomu svoje deti a rodinu, lebo iba vtedy nebudeme v rozpore s tým, čo píše evanjelista Matúš, keď cituje Ježišove slová: Ak niekto miluje svoju rodinu viac ako mňa, nie je ma hoden.

Na manželov Kolesárových nadviazal hlavný rečník Curt Westman, evanjelický farár v Nórsku a bývalýriaditeľ organizácie Open doors, zameranej na pomoc prenasledovaným kresťanom vo svete.  Hlavnú tému rozmenil na drobné v troch prednáškových blokoch – reflexiou o určovaní správnych životných priorít a hľadaní zmysluplných cieľov pre život zboru a rodiny.

Curt Westman sa priznal, že sám nebol vždy verným služobníkom počas celej doby svojej služby, ale podstatné je, že v rozhodujúcich momentoch dovolil Bohu, aby ho zastavil: „Uprostred pádov a nedokonalostí, keď sa vzdialime spoločenstvu s Bohom – On robí zázrak a nanovo nám zapaľuje srdce. Obdobia duchovného sucha ma naučili to, že som dnes oveľa viac v strehu.“ Rečník zároveň vyjadril vďačnosť za podporu, ale aj zdravú kritiku, ktorej sa mu dostáva nielen od svojej manželky, ale aj od bratov a sestier na modlitebnej skupinke. 

Prednášky doplnili diskusie k téme, kde padla aj ťažká otázka ako riešiť vzťahy v cirkvi, ktoré dnes duchovní vnímajú ako mimoriadne zlé a napäté. Východiská a zdroje novej sily hľadali na spoločných modlitbách. Voľný čas rodinky využili na rozhovory, turistiku a športové hry. Duchovní toto stretnutie vnímali ako prejav pastorálneho záujmu zo strany Biskupského úradu VD, a aj ako príležitosť viac sa vzájomne spoznať, čo ocenili najmä kvôli farárskym deťom.  Organizátor, Východný dištrikt, pre ne počas hlavných prednášok zabezpečil alternatívny program.

Biskup S. Sabol razí tézu, že naša evanjelická cirkev je v takom stave, v akom stave sú jej kňazi: „Netvrdím, že všetko závisí od nás, ale veľmi veľa závisí od nás.“  Poukázal na to, že kde prišli zodpovední farári do zdanlivo „odpísaných“ cirkevných zborov a začali zodpovedne konať svoju prácu, našli jadro veriacich, ktorým na viere záleží.

Biblický text z knihy proroka Ezechiela 34, 10 – 11 je podľa neho zdvihnutým varovným prstom pre všetkých duchovných: „Takto vraví pán, Hospodin: Hľa, ja som proti pastierom, budem požadovať svoje stádo z ich ruky a nedovolím im pásť stádo.“ Tento text však obsahuje aj zasľúbenie, že „Boh sám pozhľadúva svoje ovce a postará sa o ne“.

Pred záverom brat biskup všetkým 80 účastníkom poprial, aby boli poslami dobrej zvesti a nádeje: „V cirkvi si všímajte viac toho dobrého ako zlého, nakoľko zlo nás paralyzuje. Nedajte si vziať chuť do služby ničím.“

Projekt finančne podporil Východný dištrikt ECAV na Slovensku a zahraničná finančná pomoc EKM, Nemecko.

-emi-

Viac k téme v najbližších číslach mesačníka eVýchod.

 

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
How to get bonus http://f.betroll.co.uk/ Betfair