Spomienka na obete Caraffovho súdu

V 1.pôstnu nedeľu, 5.marca 2017 si v Chráme Svätej Trojice v Prešove veriaci pripomenuli na slávnostných službách Božích pamiatku mučených a prvých popravených z roku 1687.

Kázňou slova Božieho poslúžil dôstojný brat biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku, Slavomír Sabol. Kázeňa slova Božieho založil na texte z Listu Rímskym 11, 17-20.

S domácim bratom farárom Jánom Bakalárom liturgovali aj : Dušan Cina, riaditeľ BÚ VD ECAV, Peter Mihoč, tajomník biskupa VD, Matej Oráč, duchovný správca ESŠ Prešov, sestry farárky : Lenka Wagnerová, Lenka Janotková a policajný duchovný Matúš Vongrej z KR PZ Prešov. Prítomných pozdravil po kázni svojím spevom spevokol CZ ECAV Prešov SION piesňou: „Pane chcem byť dobrý kresťan ...“,  taktiež aj mládež a dorast.

Zborový dozorca vo svojom pozdrave zdôraznil odkaz spred 330 rokov pre dnešok, aj v zmysle verša piesne č.263, Hrad prepevný : „.... môžu zničiť všetok, rod i majetok, vziať česť hrdlo dom, náš podklad nie je v tom; nebesá nám zostanú!“ Počas spevu 1.a2.verša piesne č. 278 bol položený veniec k medenej rakve v krypte kostola. Zapálením sviece sme si pripomenuli štyroch popravených, ktorých ostatky sú uložené v rakve. Ostatky štyroch obetí : Andreja Keczera, Juraja Radvanského, Jána Bertóka a Gabriela Pálaštyho sa našli v roku 1930 pri oprave kostola vo Svinej odklaľ boli prevezené do chrámu a uložené do medenej rakvy. Modlitbou pri rakve a počas  krátkej pietnej chvíle si zhromaždenie pripomulo nezmyslené popravy spred 330 rokov,ale zároveň aj vyprosovalo milosť a ochranu pre kresťanov , ktorí sú mučení a vraždení aj v tomto čase vo svete. Po záverečnej litiurgii a zaspievaní hymny Hrad prepevný, duchovní spolu s dozorcom VD Jánom Brozmanom, dozorcom ŠZS Mariánom Damankošom, zborovým dozorcom a chrámovým spoločenstvom vyšli z chrámu a zastavili sa v krátkej pobožnosti, aj pri pamätníku Carraffových obetí. Tento pamätník sa nachádza na roku Evanjelického Kolégia už od roku 1908 je venovaný obetiam Prešovských jatiek, krvavého súdu, ktorý začal s popravami 5.marca 1687, pred 330 rokmi. Pomník obetiam Caraffovho súdu, ktorého autorom je Béla Markupp (aj levov pri vstupe do parlamentu v Budapešti)  bol financovaný zo zbierky iniciovanej profesorským zborom Evanjelického Kolégia. Na pomníku je znázornený hrdý zeman pred popravou, ktorého nezlomili ani kruté výsluchy a mučenie. Za ním stojí kat s mečom, čakajúci na svoju obeť. Paradoxne, si väčšina ľudí túto plastiku zamieňa s generálom Caraffom, no táto postava symbolizuje 24 mučených a popravených obetí, ktorých mená sú na tabuli pod postavou.

Zastavenie začalo zaspievaním piesne 475, Smieť žiť pre Krista..., po modlitbe a prečítaní textu, pozdravil zhromaždenie dozorca Šarišsko – zemplínskeho seniorátu, Marián Damankoš, prečítal všetky známe mená 24 obetí, ktoré boli popravené v období od 5.marca 1687 až 12.septembra 1687 a uviedol ich pôvod a spätosť s Prešovom. Pri pamätníku obetí bola zapálená svieca a položený veniec, prítomným udelil požehnanie biskup VD ECAV a zhromaždenie nakoniec zaspievalo pieseň 564 : Kto za pravdu horí ... .

Večerný program tohto dňa pokračoval o  17:00 hodine v Dvorane Biskupského úradu Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku (Evanjelické Kolégium) prednáškou a diskusiou na tému: „Prešovské jatky ako súčasť príbehu Reformácie v Prešove“. Prednášajucim bol riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove, historik PhDr.Marián Damankoš, PhD. Pozvanie prijala aj primátorka mesta Prešov, Ing. Andrea Turčanová s manželom, pre ECAV v Prešove to bolo cenné gesto. Program večerného stretnutia bol spríjemnený spevom spevokolu SION piesňou : Kto ruku podá... a reprodukciou piesne „Arkýr“, ktorú zložila prešovská mládežnícka kapela „Ratolesť“ v roku 1987 na text Emila Boleslava Lukáča. V prednáške boli prezentované predovšetkým dejinné súvislosti od čias šírenia sa Reformácie na terajšom východnom Slovensku, protihabsburské povstania až po vzťah týchto udalostí k mestu Prešov. Diskusné otázky smerovali predovšetkým k príčinám (náboženským majektovým, politickým) týchto súdov, mučenia, vraždenia v tomto období.

V rámci 500.výročia Reformácie, si v Prešove pripomenieme ešte pamiatku posvätenia Chrámu Svätej Trojice v Prešove (11.6.2017 – 370 rokov), začatie činnosti Evanjelického Kolégia (15.10.2017 – 350 rokov) a pamiatku Reformácie (31.10.2017 – 500 rokov). Aj z dôvodu roku Reformácie sme medzi Chrámom Svätej Trojice a budovou Evanjelického Kolégia (sídlom Biskupského úradu VD ECAV) umiestnili banner s odkazom na tieto výročia, aby sa aj obyvatelia mesta Prešov a jeho návštevníci dozvedeli viac o týchto udalostiach. Nech však tieto udalosti nie sú len historickými,ale stále majú odkaz pre dnešok, aj podľa verša z Listu Rímskym 11, 18b „... nezabúdaj, že nie ty nesieš koreň,ale koreň teba.“

                                                                                                                                                                                                  Miroslav Čurlík, zborový dozorca CZ ECAV Prešov

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
How to get bonus http://f.betroll.co.uk/ Betfair